Reidsma/Postmus

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
AndriesB.
Berichten: 53
Lid geworden op: zaterdag 3 mar 2018 10:15 am

Reidsma/Postmus

Bericht door AndriesB. » zondag 30 jan 2022 1:57 pm

Volgens het bevolkingsregister van Franeker werd Aatje Hendriks Reidsma 13-10-1696 te Franeker gedoopt.

https://historischcentrumfraneker.nl/in ... nses-rost/

Ze huwde 13-11-1729 te Franeker met de uit Leeuwarden afkomstige Hans Jurjen Rost, de zoon van Hans Hendrik Rost (Horst) & Sara Wijntjes

Als die doop juist is, dan was ze de dochter van Hendrik Hendriks, metselaarsgezel.

Mogelijk is deze Hendrik Hendriks dezelfde als de metselaar Hendrik Hendriks die 06-01-1695 te Franeker huwde met Catharina Klaases
Hij was naast metselaar later ook academisch assistent en zelfs promotor.

Lidmatenregister Herv. Gemeente Franeker
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 13-09-1690
Plaats: Franeker
Bijzonderheden: Op 13 september 1690 belijdenis
Lidmaat Hendrik Hendriks

Lidmatenregister Herv. Gemeente Franeker
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 06-1709
Plaats: Franeker
Bijzonderheden: In juni 1709 lidmaat
Man: Hendrik Hendriks (mr. metselaar) wonende te Franeker
Diversen: Locatie: in het Nijhof
Vrouw: Catharina Claases wonende te Franeker
Diversen: Locatie: in het Nijhof

Lidmatenregister Herv. Gemeente Franeker
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 1720
Plaats: Franeker
Bijzonderheden:
In 1720 lidmaat
Op 13 juli 1722 zij overleden
Man: Hendrik Hendriks (promotor) wonende te Franeker
Diversen: Locatie: Voorstraat noordzijde
Vrouw: Cathryntje Claases wonende te Franeker
Diversen: Locatie: Voorstraat noordzijde

Lidmatenregister Herv. Gemeente Franeker
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 09-1730
Plaats: Franeker
Bijzonderheden:
In september 1730 lidmaat
Op 10 april 1733 overleden
Lidmaat Hendrik Hendrix Postmus (promotor) wonende te Franeker
Diversen: Locatie: Voorstraat noordzijde


In 1730 wordt hij in de lidmaatregisters van Franeker Hendrik Hendriks Postmus genoemd.
Hij zou te Franeker gedoopt kunnen zijn 20-09-1677 als Hendrick, van Hendrick Johannes (metselaar) [en Auck Jans]
Maar deze vader krijgt 20-02-1681 nog een zoon Jan, dus dat verklaart dan niet de toenaam Postmus.

Maar hoe kom je van Postmus naar Reidsma?
Een zus van Aatje, genaamd Janneke, gedoopt 20-07-1704 te Franeker, huwt aldaar 27-02-1729 met Wybren Oedses Odolphi en noemt zich dan Janneke Hendriks Posthumus.

Het Reidsma zou ook van Aatje's moeder's kant hebben kunnen komen of anders via haar paternale grootmoeder Aukje Jans.
Er is wel een Hendrick Jans Reitsma van Aukje's generatie in Franeker aanwezig, een kleermaker, die ik een tijdlang voor Aatje's vader aanzag.

Kan iemand hier wellicht een beter licht op schijnen?

Kiek
Berichten: 194
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Reidsma/Postmus

Bericht door Kiek » zondag 30 jan 2022 5:29 pm

Hallo Andries,

Hoewel vaag, misschien van toepassing?
Nedergerechten Wonseradeel aktenboedelscheiding 1765-1773, bladzijde 215:

"
Het is 9 november 1776
Inventarisatie sterfhuis wijlen Sibble Hendriks Reydsma, dorprechter en erfgezetene te Witmarsum, op verzoek en ten profijte van Sybren Ulbes, huisman aldaar als vader en voogd over zijn dochter Lolkjen Sybrens bij zijn wijlen huisvrouw Geertje Sibles Reydsma in echte gewonnen voor 1/3, Baukje Sybrens ( x Pytter Clases Hibma, erfgezeten aldaar) voor 1/3 - Trijntje Sybrens ( x Jan Bualda, erfgezeten te Burgwerd voor de resterende 1/3 part, zijnde meede beide kinderen van wijlen Geerte Sibbles Reydsma, ommegedagt bij Sybren Ulbes voornoemd in echte geteeld en dus alle drie kindskinderen en erfgenamen van haar wijlen grootouderen Sibble Hendriks Reydsma en Baukjen Jelles in tijdens echteluiden tot Witmarsum meergedagt zijnde in deezen alles gedaan op aangave van partijen die beloofd en aangenomen hebben sulx in alle getrouwigheyd te sullen aangeeven soo verre hun bekend zij zullende de losse goederen van meubelen inboelen en huijsgeraden linnen en wollen silveren en goud en gereede ......ten overstaan van Hans Willem Wiarda, secr. WON te Bolsward.
......

Obligaten ten profijte van het sterfhuis:
(Tussen de opsomming:)
- ten laste van Hans Hanses Rost of Post mr wolkammer c.u. te Franeker. 600 cg.
- 1675 - 600 cg
"

Met vriendelijke groet,
Kiek

AndriesB.
Berichten: 53
Lid geworden op: zaterdag 3 mar 2018 10:15 am

Re: Reidsma/Postmus

Bericht door AndriesB. » zondag 30 jan 2022 7:11 pm

Dankje Kiek, niet duidelijk nog of dit ook een Reytsma familieconnectie betreft, maar alvast leuk om die vondst erbij te hebben.

Er zijn 6 opeenvolgende generaties van vader op zoon met dezelfde naam Hans Rost.
Met deze datum in 1776 erbij zijn er twee opties voor welke Hans Hanses Rost hier bedoeld wordt.
Beiden waren mr. wolkammer te Franeker, maar de vader heet eigenlijk Hans Jurjen (Hanses) Rost.
Bij de scribenten (of hoe je dat noemt) lijkt er af en toe verwarring te zijn over die tweede voornaam, ze zien hem aan voor patronym en plakken er een 's' achter.

Daardoor duurde het wat lang voordat bij mij het kwartje viel over de (hopelijk nu correcte) Rost afstammingslijn.
De voorouders van Aatje Hendriks Reidsma blijven dus nog lastig.
Het klopt ook niet qua verwachte navernoemingen.

Kiek
Berichten: 194
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Reidsma/Postmus

Bericht door Kiek » zondag 30 jan 2022 8:03 pm

Zojuist de naam Hans Wolkammer gevonden in een testament.
Misschien is deze steviger.

WONtestamenten 1618-1805-35:
2 mei 1773 [correctie, met dank aan Jacqueline: 1773 moet zijn 1743! Onderaan de tekst staat nota bene heel duidelijk geschreven: Den tweeden Meij een Duijsent seven hondert drie en veertig.]

blabla.. hebben ik Claas Reijtsma (=Claas Martens Reydsma), schoolmeester te Hichtum, sulks ter harten nemende, daaromme geresolveert blabla. Daar mede nu tredende tot de dispositie mijner tijdlijke goederen mij van God in dese wereld gegeven en medegedeelt, waarvan ik tot erfgenamen stelle en make, voor't eerste gedeelte
Jacob Reijtsma te Schraard. Voor het tweede gedeelte
Hinke Jacobs huijsvrou van Jurre Jakles te Schraard. Voor het derde gedeelte
Aaltje Reijtsma, huisvrou van Sybe Anne te Tzum, dog dit derde gedeelte sal getrokken worden, en bewaart blijven in handen van Sible Hendriks te Witmarsum, die daar af jaarlijks intressen sal geven aan Aaltje Reytsma soolange als sijn leeft, de ryxdaalder van yder hondert Car. guldens sonder wijders, en na overlijden van Aaltje Reijtsma: sal dit derde gedeelte Sible Hendriks eygen syn en blijven, die daar in op de beste manier gesubstitueert wort voor het vierde gedeelte Sible Hendriks te Witmarsum voor het vijfde gedeelte de kinderen van Hessel Wallinga te Marsum dog dit vijfte gedeelte sal getrokken en bewaart worden in handen van Sible Hendriks voornoemd ie daar af aa gedate kinderen jaarlijk te intres sal geven een ryxdaalder van yder hondert car. guldens blabla, voor het sesde gedeelte Aatje Hendriks, huisvrouw van Hans Wolkammer te Franeker, voor het sevende gedeelte de kinderen van Baukje Hendriks, huisvrouw van Sybe Cornelis te Makkum, welke 7de gedeelte bij Sible Hendriks saal getrokken en bewaart worden etc. blabla, voor het 8ste deel Marten Wybes te Sneek, negende deel Hilbrand Jans te Welsrijp, 10de deel Marten Jans te Tirns, 11de deel Fokkert Jans te Nieuland.
Deze 11 delen zullen niet groter zijn als d'andere blabla
Getuigen: Haentje Heeres, Evert Johannes, Murk Tjepkes, Frederik Muller, Evert Jochems, Aate Douwes en Piebe Willems, allen te Hichtum.

Dit schrijfsel heb ik, ter lering van het schrift, zelf onttrokken aan de oorspronkelijke tekst.
Dus een kritische blik blijft wel noodzakelijk.
Laatst gewijzigd door Kiek op zondag 6 feb 2022 5:18 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

AndriesB.
Berichten: 53
Lid geworden op: zaterdag 3 mar 2018 10:15 am

Re: Reidsma/Postmus

Bericht door AndriesB. » maandag 31 jan 2022 10:53 am

Hartelijk dank voor deze nuttige transcriptie Kiek.

Ik heb nu dus:

1. Klaas Martens Reidsma, schoolmeester, die te Burgwerd/Hichtum ca 13-01-1714 als weduwnaar huwt met Reinske Hijlkes, hij van Tzumarrum in Barradeel
In 1773 is hij nog steeds schoolmeester te Hichtum

2. Jacob Martens Reidsma, schoolmeester te Schraard (Wons), huwde 24-11-1695 te Schraard met Geertje Pieters
Ook hij is in 1773 nog schoolmeester (te Schraard).
Zijn dochter Hinke Jacobs Reidsma huwde 01-01-1716 te Schraard met Djurre Jakles, zoon van Jakle Djurres

3. Sible Hendriks Reidsma, schoolmeester te Witmarsum (Wons), huwde 16-01-1718 te Witmarsum met Baukjen Jelles.
Hij overlijdt in 1768 te Witmarsum.

4. Aatje Hendriks Reidsma gedoopt 13-10-1696 te Franeker als dochter van Hendrik Hendriks & Catharina Klaasen, huwde 13-11-1729 aldaar met Hans Jurjen Rost.

Tussen deze 4 zouden dus familierelaties kunnen bestaan.

Lidmatenregister Herv. Gemeente Tzummarum en Firdgum
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 04-11-1707
Plaats: Barradeel
Bijzonderheden: Op 4 november 1707 belijdenis
Man: Claes Martens
Vrouw: Marij Douwes

Trouwregister Hervormde gemeente Burgwerd Hichtum Hartwerd
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 13-01-1714
Soort akte: ondertrouw
Bijzonderheden: zij is weduwe, hij heeft een attestatie van Tzummarum, hij is weduwnaar
Bruidegom: Claas Martens wonende te Tzummarum
Bruid: Reinsk Hijlkes wonende te Burgwerd

Lidmatenregister Herv. Gemeente Wons en Engwier
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 17-05-1715
Plaats: Wonseradeel
Bijzonderheden: Op 17 mei 1715 ingekomen van Tzummarum
Lidmaat: Claas Martens

Lidmatenregister Herv. Gemeente Wons en Engwier
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 17-05-1715
Plaats: Wonseradeel
Bijzonderheden:
Op 17 mei 1715 hij ingekomen van Tzummarum
Op 26 september 1715 zij ingekomen van Burgwerd
Man: Claas Martens
Vrouw: Reinsch Hylkes

Lidmatenregister Herv. Gemeente Parrega, Hieslum en Greonterp
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 17-05-1720
Plaats: Wonseradeel
Bijzonderheden: Op 17 mei 1720 ingekomen van Wons
Man: Klaas Martens
Vrouw: Reynsch Hylkes

Lidmatenregister Herv. Gemeente Tjerkwerd en Dedgum
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 25-12-1723
Plaats: Wonseradeel
Bijzonderheden: Op 25 december 1723 ingekomen van Parrega
Man: Klaas Martens Stapelaar
Vrouw: Reynsck Hylkes

=====

Trouwregister Hervormde gemeente Schraard
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 24-11-1695
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Jacob Martens
Bruid: Geertje Pijters

Lidmatenregister Herv. Gemeente Schraard
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 10-10-1713
Plaats: Wonseradeel
Bijzonderheden: Op 10 oktober 1713 lidmaat
Lidmaat: Jacob Martens Reitsma (schoolmeester en voorzanger)

======

Trouwregister Hervormde gemeente Witmarsum
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 16-01-1718
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden: hij is schoolmeester
Bruidegom: Sible Hendriks wonende te Witmarsum
Bruid: Baukjen Jelles wonende te Dongjum

Lidmatenregister Herv. Gemeente Witmarsum
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 03-02-1718
Plaats: Wonseradeel
Bijzonderheden: Op 3 februari 1718 ingekomen van Dongjum
Lidmaat: Sible Hendriks

Lidmatenregister Herv. Gemeente Witmarsum
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 31-08-1730
Plaats: Wonseradeel
Bijzonderheden: Op 31 augustus 1730 lidmaat
Lidmaat: Sibble Hendricks

Lidmatenregister Herv. Gemeente Witmarsum
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 05-1756
Plaats: Wonseradeel
Bijzonderheden: In 00 mei 1756 lidmaat
Lidmaat: Siblen Hendriks
wonende te Witmarsum

Lidmatenregister Herv. Gemeente Witmarsum
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 01-1765
Plaats: Wonseradeel
Bijzonderheden:
In 00 januari 1765 lidmaat
In 1768 overleden
Lidmaat: Sible Hendriks
Laatst gewijzigd door AndriesB. op maandag 31 jan 2022 12:07 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Kiek
Berichten: 194
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Reidsma/Postmus

Bericht door Kiek » maandag 31 jan 2022 12:02 pm

Er is een 'staat van inventaris' van het sterfhuis van wijlen Sibble Hendrik Reijdsma.
WONboedelscheiding1765-1773/215, gedateerd 9 november 1776.

Een van de kleindochters van Sible Hendriks Reidsma erft daaruit het volgende:
Ses silvere Leepels gemerkt alle G.? en D.J. 1695 - D.S. en A.O. - C.I. en J.S. - Obe Douwes 1724 den 14 april - Obe Douwes Yntema 1724 -....... een dito brandewijns cop gemerkt H.M.W. en A.S.R. - J.R. 1692 - Een silver tandstooker gemerkt S.H. Reydsma "segge R: doorgehaald"- etc.

Hendrik Martens Wallinga x Antie Sibles Reen.
Hendrik is schoolmeester in Dongjum.
Sible Hendriks, zijn zoon, is hem opgevolgd, zoals vermeld wordt in https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin ... radeel.pdf.

AndriesB.
Berichten: 53
Lid geworden op: zaterdag 3 mar 2018 10:15 am

Re: Reidsma/Postmus

Bericht door AndriesB. » maandag 31 jan 2022 12:27 pm

Hendrik Martens Wallinga en Antje Sibles Reen waren dus de ouders van Sible Hendriks Reidsma.

Trouwregister Hervormde gemeente Dongjum
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 06-05-1683
Plaats: Dongjum
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden: hij is schoolmeester
Bruidegom: Hendrick Martens
wonende te Dongjum
Bruid: Antie Sibles Reen
wonende te Britswerd

Lidmatenregister Herv. Gemeente Welsrijp en Bayum
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 11-1723
Plaats: Hennaarderadeel
Bijzonderheden: In 00 november 1723 lidmaat
Lidmaat: Antie Sibles
wonende te Welsrijp
Relatie: weduwe van Hendrik Martens

Kiek
Berichten: 194
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Reidsma/Postmus

Bericht door Kiek » maandag 31 jan 2022 12:35 pm

Maar waarom van Wallinga naar Reidsma?

AndriesB.
Berichten: 53
Lid geworden op: zaterdag 3 mar 2018 10:15 am

Re: Reidsma/Postmus

Bericht door AndriesB. » maandag 31 jan 2022 3:54 pm

Kiek schreef:
maandag 31 jan 2022 12:35 pm
Maar waarom van Wallinga naar Reidsma?
Geen idee, Ik ken aardig wat voorbeelden van een voorkeur voor het gebruik van de familienaam aan moeder's kant van de familie, maar hier gaat dat niet op.

jacqueline
Berichten: 1725
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Reidsma/Postmus

Bericht door jacqueline » woensdag 2 feb 2022 5:05 pm

Hallo Andries en Kiek,
Volgens het bevolkingsregister van Franeker werd Aatje Hendriks Reidsma 13-10-1696 te Franeker gedoopt.
Klopt dat wel?

Zou het niet deze Aatje kunnen zijn?
Bron: DTB Geboortes / dopen
Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving
(Akte)datum: 10-04-1701
Plaats: Dongjum
DopelingAatie
VaderHendrik Martens (schoolmeester)
Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. Dongjum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 0276, aktenummer 130
Gemeente: Franekeradeel
Periode: 1671-1811
En zijn dit niet al te krasse schoolmeesters?
1. Klaas Martens Reidsma, schoolmeester, die te Burgwerd/Hichtum ca 13-01-1714 als weduwnaar huwt met Reinske Hijlkes, hij van Tzumarrum in Barradeel
In 1773 is hij nog steeds schoolmeester te Hichtum

2. Jacob Martens Reidsma, schoolmeester te Schraard (Wons), huwde 24-11-1695 te Schraard met Geertje Pieters
Ook hij is in 1773 nog schoolmeester (te Schraard).
Groeten van Jacqueline

AndriesB.
Berichten: 53
Lid geworden op: zaterdag 3 mar 2018 10:15 am

Re: Reidsma/Postmus

Bericht door AndriesB. » donderdag 3 feb 2022 9:28 am

Bedankt Jacqueline.
Dan zijn die doop- of geboortegegevens van bewoners te Franeker later ingevuld door de samensteller van de site en zal dat fout zijn bedacht/ingevuld bij Aatje.
Als ze inderdaad een dochter is van Hendrik Martens Wallinga en Antje Sibles Reen, dan klopt dat beter met die transcripties.

Blijft het nog wel raadselachtig waarom zij en haar broer Sibbele dat Reidsma/Reitsma gebruikten, misschien een familienaam van de moeder van Hendrik Martens Wallinga?

Die onwaarschijnlijke leeftijden van die meesters vielen mij ook al op.
Ik moet er nog eens beter naar gaan kijken.

Ik heb nu (beknopte versie) het volgende van deze familie in kaart weten te brengen:

Hendrik Martens Wallinga huwt 06-05-1683 te Dongjum met Antje Sibles Reen/Reenstra, dochter van Sible Hessels Reen/Reenstra & Jisk Sjoerds

Hun kinderen geboren/gedoopt te Dongjum:

Ruird 1685
Sibbele Hendriks Reidsma 1689 huwt 1718 te Witmarsum met Bauk Jelles, dochter van Jelle Jacobs & Grietje/Gertie Melis
Hessel Hendriks Wallinga 1693 huwt 1728 te Hallum met Willemke Jans, verhuizen naar Marssum
Marten 1698
Aatje Hendriks Reidsma 1701 huwt 1729 te Franeker met Hans Jurjen Rost, zoon van Hans Hendrik Rost & Sara Wijntjes
Baukjen Hendriks 1707 huwt 1730 te Witmarsum met Sybe Cornelis, weduwnaar van Grietje Doekes

Mogelijk was Jacob Martens Reidsma dan een broer van Hendrik Martens Wallinga?
Hij huwt 1695 te Schraard met Geertje Pieters en zijn dochter Hinke huwt in 1716 aldaar met Djurre Jakles

Hun ouders kan ik nog niet vinden.

Kiek
Berichten: 194
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Reidsma/Postmus

Bericht door Kiek » donderdag 3 feb 2022 3:24 pm

De schoonouders van Sible Hendriks zijn dus Jelle Jacobs te Dongjum x Grietje/Geertje Melis (zie bericht Andries).
En Dieuwke Jelles is een zus van Baukje.
Dieuwke huwt Dirk Cornelis.

Kiek
Berichten: 194
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Reidsma/Postmus

Bericht door Kiek » vrijdag 4 feb 2022 9:41 am

Trijntje Sybrens krijgt o.a. een lepel toebedeeld waarop HSR en ITJ:
Hessel Sibles Reen x 1631 Ydtke Tiepkedr Ipema

jacqueline
Berichten: 1725
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Reidsma/Postmus

Bericht door jacqueline » vrijdag 4 feb 2022 6:35 pm

Kiek schreef:
maandag 31 jan 2022 12:35 pm
Maar waarom van Wallinga naar Reidsma?
Zijn er behalve bij de doop van zoon Hessel in 1693, nog andere vermeldingen bekend van Hendrik Martens met de achternaam Wallinga? Het valt me op dat de achternaam niet genoemd wordt bij de doop van de andere kinderen, en dat behalve Hessel ook geen van die anderen de naam Wallinga later in gebruik neemt?
Dan is het misschien eerder de vraag: waarom de naam Wallinga - en kan de naam Reidsma wellicht inderdaad toch van Hendrik Martens familie afkomstig zijn? Of Jacob (en Klaas?) (half)broers van Hendrik kunnen zijn heb ik me ook afgevraagd.

Mijn interesse in de Reidsma's heeft te maken met mijn voorvader Tjeerd Douwes Reidsma (X Tjerk Saskers, 1758 Koudum), over wiens herkomst ik wel een vermoeden maar nog altijd geen echte duidelijkheid heb.

Groeten van Jacqueline

AndriesB.
Berichten: 53
Lid geworden op: zaterdag 3 mar 2018 10:15 am

Re: Reidsma/Postmus

Bericht door AndriesB. » zaterdag 5 feb 2022 11:55 am

jacqueline schreef:
vrijdag 4 feb 2022 6:35 pm
Kiek schreef:
maandag 31 jan 2022 12:35 pm
Maar waarom van Wallinga naar Reidsma?
Zijn er behalve bij de doop van zoon Hessel in 1693, nog andere vermeldingen bekend van Hendrik Martens met de achternaam Wallinga? Het valt me op dat de achternaam niet genoemd wordt bij de doop van de andere kinderen, en dat behalve Hessel ook geen van die anderen de naam Wallinga later in gebruik neemt?
Dan is het misschien eerder de vraag: waarom de naam Wallinga - en kan de naam Reidsma wellicht inderdaad toch van Hendrik Martens familie afkomstig zijn? Of Jacob (en Klaas?) (half)broers van Hendrik kunnen zijn heb ik me ook afgevraagd.
Zulke variatie binnen families zie je wel vaker voor de BS begint.
Maar jammer dat het nog niet duidelijk is waar dat Reidsma/Reitsma vandaan komt.

Hessel heeft die achternaam misschien wel dankzij die vermelding bij zijn doop vastgehouden?
Zijn kleinkinderen nemen Wallinga mee tot aan hun overlijdensaktes in de BS.
Hetzelfde gebeurt ook met het Reitsma bij een kleindochter van Aatje's en Hessel's broer Sible Hendriks Reitsma.

Het is wat apart dat de eerste zoon van Hendrik Martens Wallinga 'Ruird' genoemd wordt en niet 'Sible' of 'Marten'.
Maar ze vernoemen ook oom Hessel Sibles Reen voordat ze grootvader Marten navernoemen.
Misschien heet de grootvader dan Marten Ruirds of anders de grootmoeder Aatje of Baukjen Ruirds.

Klaas Reidsma, schoolmeester uit Hichtum stierf al in 1746.
Is hij een broer of halfbroer van Hendrik Martens Wallinga en Jacob Martens Reidsma?
Maar wie is dan de schoolmeester Claas Reidsma uit Hichtum in dat testament uit 1773?

Lidmatenregister Herv. Gemeente Burgwerd, Hartwerd en Hichtum
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 12-11-1699
Plaats: Wonseradeel
Bijzonderheden:
op 12 november 1699 belijdenis
op 30 juni 1746 overleden
Lidmaat: Claas Reytsma (schooldienaar)
wonende te Hichtum

Lidmatenregister Herv. Gemeente Burgwerd, Hartwerd en Hichtum
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 23-10-1735
Plaats: Wonseradeel
Bijzonderheden:
op 23 oktober 1735 lidmaat
op 30 juni 1746 overleden
Lidmaat: Klaas Reidsma (schoolmeester en orgellist)
wonende te Hichtum

Omschrijvinge van familiën in Friesland ("Volkstelling"); Westergo
Bron: Volkstelling 1744
Soort registratie: Volkstelling 1744 inschrijving
(Akte)datum: 1744
Plaats: Hichtum
Bijzonderheden:
Gemeente: Wonseradeel
Vermeld: Klaas Reitsma
Diversen: Aantal personen: 1 Toegezegd bedrag £ 3:0:0

Plaats reactie