Reidsma/Postmus

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
jacqueline
Berichten: 1725
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Reidsma/Postmus

Bericht door jacqueline » zondag 6 feb 2022 3:44 pm

Hallo Andries en Kiek,

Kan het zijn dat het jaartal van het testament van Claas Reijtsma verkeerd is overgenomen?
Lijst van TESTAMENTEN in de processtukken bij de CIVIELE SENTENTIES van het HOF VAN FRIESLAND

608/4 Dyxtra, Goije Claeses, en Aeltie Martens Reijtsma toTsjom, test. l7/3/1729.
775/11 Reitsma, Claas, skoalmr. to Hichtum, test. 2/5/1743.
Uit dit testament een 5-tal Martens-kinderen:

blabla.. hebben ik Claas Reijtsma 1. Claas Martens Reidsma, schoolmeester te Hichtum, sulks ter harten nemende, daaromme geresolveert blabla. Daar mede nu tredende tot de dispositie mijner tijdlijke goederen mij van God in dese wereld gegeven en medegedeelt, waarvan ik tot erfgenamen stelle en make,
1. Claas Martens Reitsma

voor't eerste gedeelte Jacob Reijtsma te Schraard. 2. Jacob Martens Reidsma

Voor het tweede gedeelte Hinke Jacobs huijsvrou van Jurre Jakles te Schraard. Dochter van 2

Voor het derde gedeelte Aaltje Reijtsma, huisvrou van Sybe Anne te Tzum, dog dit derde gedeelte sal getrokken worden, en bewaart blijven in handen van Sible Hendriks te Witmarsum, die daar af jaarlijks intressen sal geven aan Aaltje Reytsma soolange als sijn leeft, de ryxdaalder van yder hondert Car. guldens sonder wijders, en na overlijden van Aaltje Reijtsma: sal dit derde gedeelte Sible Hendriks eygen syn en blijven, die daar in op de beste manier gesubstitueert wort
3. Aaltje Martens Reydtsma

voor het vierde gedeelte Sible Hendriks te Witmarsum
Sible Hendriks Reidsma, zoon van 4. Hendrik Martens (Wallinga)

voor het vijfde gedeelte de kinderen van Hessel Wallinga te Marsum dog dit vijfte gedeelte sal getrokken en bewaart worden in handen van Sible Hendriks voornoemd ie daar af aa gedate kinderen jaarlijk te intres sal geven een ryxdaalder van yder hondert car. guldens blabla,
zoon van 4

voor het sesde gedeelte Aatje Hendriks, huisvrouw van Hans Wolkammer te Franeker,
dochter van 4

voor het sevende gedeelte de kinderen van Baukje Hendriks, huisvrouw van Sybe Cornelis te Makkum, welke 7de gedeelte bij Sible Hendriks saal getrokken en bewaart worden etc. blabla,
dochter van 4

voor het 8ste deel Marten Wybes te Sneek
Ws zoon van Antie Martens Reitsma X Wybe Pyters (zie onder). Antie dochter van
Marten Jans Reitsma X Anke Sjoukes Agema, later X Aukje Idses. Marten zoon van
5. Jan Martens Reitsma


negende deel Hilbrand Jans te Welsrijp
zoon van 5.

10de deel Marten Jans te Tirns,
Zoon van 5.

11de deel Fokkert Jans te Nieuland.
Zoon van 5.

Dus:
1. Claas Martens Reitsma, trouwt 1) voor 1707
2. Jacob Martens Reitsma, trouwt 1695 (Rinst, Piter, Pyttje)
3. Aaltje Martens Reydtsma, trouwt 1) tussen 1708 en 1723 (zie hieronder)
4. Hendrik Martens Wallinga, trouwt 1683 (Ruird, Sibbele, Hessel, Marten, Aatje, Baukjen)
5. Jan Martens Reitsma, trouwt 1) 1694. (Hillebrand, Marten, Antje, Marten, Folckert Hij is geboren ca 1665 (zie onder)
Alle vier de mannen zijn schoolmeester. Tussen haakjes de kinderen die ik van de betreffende persoon heb gevonden. Daar valt niet veel van te bakken.

Aaltje en misschien ook Claas trouwen wat later dan Jacob en Jan. En Hendrik trouwt eerder. Dat kan ook heel jong geweest zijn, hij kan dan net wat eerder zijn geboren dan Jan. Maar het kunnen ook kinderen uit twee of zelfs drie huwelijken zijn?

Bij no 3, Aaltje:
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 11-1723
Plaats: Hennaarderadeel
Bijzonderheden:
In 00 november 1723 lidmaat Op 23 juli 1724 vertrokken naar Tzum
Lidmaat Aaltie Martens Reydtsma
Relatie weduwe van Gerardus Jorna (predikant)
Bronvermelding
Lidmatenregister Herv. Gemeente Welsrijp en Bayum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 400, blad 19, aktenummer 153
Gemeente: Hennaarderadeel
Periode: 1674-1850
Gerardus Jorna trouwde in 1706 Aefke Sylvius, twee dopen in 1706 en 1708. Daarna zal dan het huwelijk met Aaltje Martens Reydtsma hebben plaatsgevonden? Verder:
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 04-04-1724
Plaats: Welsrijp
Soort akte: attestatie afgegeven
Bijzonderheden: zij is weduwe van Jorna
BruidegomGooitsen Claases Dijkstra wonende te Tzum
BruidAaltie Martens Reydtsma wonende te Welsrijp
Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Welsrijp Baijum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 0401, aktenummer 163
Gemeente: Hennaarderadeel
Periode: 1724-1811

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 04-02-1731
Soort akte: derde proclamatie
Bijzonderheden:
getrouwd te Tzum
BruidegomSijbbe Annes wonende te Tzum
BruidAaltje Martens wonende te Tzum
Bronvermelding
Trouwregister Hervormde gemeente Tzum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 0286, aktenummer 482
Gemeente: Franekeradeel
Periode: 1647-1811
Bij Jan:
Bron: Inscripties en grafschriften
Soort registratie: Inscripties en grafschriften inschrijving
(Akte)datum: 03-06-1733
Plaats: Nijland
Soort akte: Inscriptie
Bijzonderheden: Ao 1733 den 3 juni is in den heere gerust den eersaeme mr J: M: Reijtsma schooldr tot Nieuland oud in't 69 jaer en leijt alhier begraven
Bron: Grafschriften Wymbritseradeel
Object: grafsteen
Genoemd Jan Martens Reitsma
leeftijd 68 jaar, overleden op 03-06-1733
Diversen: schoolmeester
Bronvermelding
Verzameling Hessel de Walle, archiefnummer 0001, Inscripties en grafschriften - Hessel de Walle, aktenummer 4788
Periode: 1341-1901
En zijn kleindochter:
Bron: Inscripties en grafschriften
Soort registratie: Inscripties en grafschriften inschrijving
(Akte)datum: 08-02-1731
Plaats: Nijland
Soort akte: Inscriptie
Bijzonderheden:
Anno 1762 den 15 may is in den heere gerust de eerbare Antie Martens Reitsma in leven huisvrouw van Wybe Pyters tot Nieuland out in haar [3]2ste jaar en leidt alhier begraven met 2 kinders
Bron: Waarneming H. de Walle
Object: grafsteen
Genoemd Wiebe Pieters
leeftijd 47 jaar, geboren 08-02-1731, overleden op 17-09-1778
Diversen: boer Religie: N.H.
Gehuwd met: 1 Doetje Hendriks Alkema; 2 Antje Martens Reitsma
Genoemd Antje Martens Reitsma
leeftijd 31 jaar, overleden op 15-05-1762
Diversen:Kind van: Marten en Antje Ruurds
Gehuwd met: Wiebe Pieters
Bronvermelding
Verzameling Hessel de Walle, archiefnummer 0001, Inscripties en grafschriften - Hessel de Walle, aktenummer 4795
Periode: 1341-1901
Wat betreft deze laatste akte valt op: Diversen:Kind van: Marten en Antje Ruurds. Vanwege de opmerking in een eerder bericht
Het is wat apart dat de eerste zoon van Hendrik Martens Wallinga 'Ruird' genoemd wordt en niet 'Sible' of 'Marten'.
Dit lijkt nl de doop van Antje?
Bron: DTB Geboortes / dopen
Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving
(Akte)datum: 21-10-1731
Plaats: Ysbrechtum
DopelingAntje
geboren te Tirns
VaderMarten (schoolmeester in Tirns)
Bronvermelding
Doopboek Herv. gem. IJsbrechtum, Tjalhuizum en Tirns, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 0885, aktenummer 115
Gemeente: Wymbritseradeel
Periode: 1707-1811
Haar moeder is dan Anke Sjoukes Agema. Vader hertrouwt Aukjen Idzes. Of zie ik hier iets over het hoofd?

Groeten van Jacqueline

jacqueline
Berichten: 1725
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: Reidsma/Postmus

Bericht door jacqueline » zondag 6 feb 2022 4:26 pm

Dit is ook wel interessant, via http://andrebuwalda.nl/schoolmeesters_artikel.htm
Eind 1689 kreeg Schettens echter weer een school- en kerkdienaar: Jan Martens Wallinga. Het tractement bedraagt nu slechts 20 a 25 gld., zodat we mogen aannemen, dat hij de kosterie-landen (waarvan de Kerk andere jaren zo'n 50 gld. trok) weer te zijnen profijte had.
Van voorzingen bij de kerkdiensten te Longerhouw (welk dorp zelf geen schoolmeester had; dit blijkt b.v. uit een kerkv.rek. over over 1685-1703 in Weesboek S92 van Wonseradeel), ontving de Schettenser meester jaarlijks 6 a 7 gld: verder verdiende hij nog iets aan kerkschoonmaken vervan aan de kerk, etc. Hij was diaken te Longerhouw. Omstreeks Maart 1693 is hij als schoolmeester naar Nijland vertrokken; merkwaardig dat hij zich daar weldra Jan Martens Reijtsma noemde. Toch vergat hij Schettens niet; in 1706 en 1713 leende hij geld aan de kerk alhier.

Omstreeks Aug. 1693 werd Jacob Martens schoolmeester te Schettens; ik denk dat hij een broer van Jan was, omdat hij in de Rekening van 1694 Jacob Reijtsma heet. Hij werd in Mei 1694 schoolmeester te Schraard. Hij ontving 50 gld. tractement per jaar.
Groet, Jacqueline

Kiek
Berichten: 194
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Reidsma/Postmus

Bericht door Kiek » zondag 6 feb 2022 5:55 pm

Dank voor je oplettendheid, Jacqueline!
'k Heb het jaartal 1773 op de vorige bladzijde gewijzigd in 1743.

Vanochtend heb ik me vooral bezig gehouden met Melis, waarvoor het Nedergerecht Wonseradeel uitgeplozen.
Hieronder een héél vaag beginnetje.
Misschien kan 80% weer de prullenbak in.

Daarvoor nam ik dit uitgangspunt:
WON auth.:
21 september 1720
Wijlen Uijltje Melis te Arum x NH Tzum 1692 Jouwer Rintjes
k: Rigt Uijlties 23 jaar - Rintje 19
contra
Sible Hendricks, schooldienaar en dorpsrechter te Witmarsum, is nu curator in plaats van oom Wybe Melis, de nu overleden broer van vader.
---

WONwb1699-1700/338:
Het is 13 september 1700. Sterfhuis wijlen Jeltje Teunis.
Wijlen Dirk Oenes, mr schuitmaker te Arum x wijlen Jeltje Teunis
Kinderen: Wijlen Auk (x Jetse Melis -> k: Rixt 13 - Dirk 9) - Sioerd 24 (in 1707 Achlum) - Teunis 20 - Lieuwe 17.
Op 19 november 1700 wordt geïnventariseerd.
Curator Harmen Piers, mr bakker en coopman te Arum, en curator Wybe Melis over de kinderen van Auk Dircks x Jetse Melis. Dit zijn kleinkinderen van Dirk Oenes en Jeltje Teunis.
Ook zijn verschenen: Ybe Douwes of Yble Douwes en Teunis Dirks, die eveneens in het sterfhuis wonen.
Testament dd 5 september 1700.
---

WONhyp1689-1701/69:
Jetse Melis c.u. debet vlgs akte van precario aan Jelle Jacobs 84-(zie ook /159)

---

WONauth
24-12-1694
Wijlen Jetse Melis te Arum
k: Haye Jetses 26 jaar
Frans Sjoerds Hoitinga houdt zich bezig met de administratie van Haye Jetses' goederen.
---

WONwb1666/472
Rekening bewijs 4 mei 1666 over wijlen Schelte Jetses te Kubaard en Reiner Ulckes te Tzum over de kinderen van wijlen Melis Jetses te Lollum. Schelte Jetses deed de administratie vanaf 8 mei 1660.
----

WONauth
28 mei 1658
Wijlen Jan Alles x Tiets Andries Tyets Andries te Arum
k: Sybrich 17 - Tietske 13
contra
Haye Melis haar zwager.
Beneffens Tyerck Dircks wordt geauthoriseerd, in plaat van wijlen Sydts Andries, hun overleden oom.

---

WONwb1646-1647
204.
Rekening bewijs van curator Jan Claes (broer van de vader) te Nieulant en Claes Claeses tot Sardam over Fopcke Pyters. Laatste rekening 11 april 1640. Pyter Claeses is de vader van Fopcke Pyters.
Namen: Claes Claes brouwer te Arum - Aeltie Douwes - Haytse Melis - Sybren Dirx - Eelck Heres - Fonger Idts Hoytinga.

---
AUTH. WON
28 mei 1658
Wijlen Jan Alles x Tiets Andries Tyets Andries te Arum
k: Sybrich 17 - Tietske 13
contra
Haye Melis haar zwager.
Beneffens Tyerck Dircks wordt geauthoriseerd, in plaat van wijlen Sydts Andries, hun overleden oom

---

Tzum:
Alle Friezen:
Melis Jetses x 1650 Richt Ulties
k: * 1651 Ulcke . Misschien ook *?Jetse - *?Geertie, etc. en mogelijk enkele voorkinderen van Melis?... o.a. Haye en Wybe?

---

Lollum:
WONwb1644-1645
Het is 19 juni 1644.
Sterfhuis Symen Gosses x Frouck Rinties
Uitschulden: Doeke Lieuwes te Kubaard 100 cg - Melis Jetses Rugge Lollum 200 cg.

Wie weet zitten er voorouders tussen, voor mij via Hinke.

Dag!
Kiek

AndriesB.
Berichten: 53
Lid geworden op: zaterdag 3 mar 2018 10:15 am

Re: Reidsma/Postmus

Bericht door AndriesB. » maandag 7 feb 2022 12:46 am

Ik vroeg me even af of hun vader Marten dan misschien ook schoolmeester was geweest te Schettens.
Maar daarvoor overlijdt hij wel te vroeg en is hij te oud?

Plus dat hij de verkeerde familienaam heeft.

http://andrebuwalda.nl/schoolmeesters_artikel.htm
In hetzelfde jaar 1636 nog was mr. Marten Jansz. (alias) Scholten schooldienaer tot Schettens; het tractement bleef steeds 120 car.gl. per jaar. In 1660 werd 't schoolmeestershuis vernieuwd; kosten ongeveer f 200 gl. Hieronder hebben we te verstaan: woning en schoolvertrek, toen en nog lang daarna steeds onder één dak. In Mei 1664 ontving mr. Marten nog 4,5 jaar tractement, in Juli 1664 zijn (niet genoemde) weduwe. In die tussentijd is hij dus overleden.
Folkert Jans Reitsma, de jongste zoon van Jan Martens huwt te Sneek:
En zijn dochter Setske Folkerts Reitsma, huwt met mijn voorvader Uilke Bokkes de Boer (1734 Tjerkwerd - 1816 IJlst), weduwnaar van Jitske Sipkes (1740 Folsgare? - 1808 IJlst):
Ondertrouwregister Gerecht Sneek
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 14-02-1733
Soort akte: ondertrouw
Bruidegom: Folkert Jans Reitsma wonende te Nijland
Bruid: Tjaltje Folkerts Gaastra wonende te Sneek
Bron: Quotisatie kohieren
Soort registratie: Inschrijving Quotisatie kohieren
Datum: 1749
Plaats: Wymbritseradeel
Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Nijland
Aantal volwassenen: 3
Aanslag: £ 23:-:-
Bewoner: Mr. Folkert Jans Reitsma
Diversen: reedelijk in staat
Trouwregister Hervormde gemeente IJlst
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 15-07-1781
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Uilke Bokkes de Boer wonende te IJlst
Bruid: Setske Folkerts Reitsma
Omdat het eerste kind Sets genoemd werd en Tjal Stoffels Gaastra een dochter lijkt te zijn van Stoffel Stoffels en Tjemk Martens uit Gaasterland, zou het kunnen dat Sets is vernoemd naar de moeder van Folkert, gehuwd met Jan Martens Wallinga / Reitsma.

Dit zou eventueel zijn oudste broer Hilbrand Jans kunnen zijn:
Trouwregister Hervormde gemeente Tzum
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 29-12-1715
Soort akte: derde proclamatie
Bijzonderheden: getrouwd te Tzum
Bruidegom: Hilbrandt Jans
Bruid: Sijdske Hommes

Lidmatenregister Herv. Gemeente Tzum
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 1720
Plaats: Franekeradeel
Bijzonderheden: In 1720 lidmaat
Man: Hilbrand Jans
Vrouw: Sytske Hommes

Lidmatenregister Herv. Gemeente Tzum
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 1724
Plaats: Franekeradeel
Bijzonderheden: In 1724 lidmaat
Man: Hilbrand Jans
Vrouw: Sydske Hommes

Lidmatenregister Herv. Gemeente Tzum
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving
(Akte)datum: 1729
Plaats: Franekeradeel
Bijzonderheden:
In 1729 lidmaat
In 1730 hij overleden
Op 9 juni 1736 zij overleden
Man: Hillebrant Jans
Vrouw: Sytske Hommes
Die Sijbe Annes , de derde echtgenoot van Aaltje Martens Reitsma, lijkt nog een keer te hebben willen huwen te Tzum.
Ferwerderadeel, Franeker, Franekeradeel, Gaasterland
Bron: Quotisatie kohieren
Soort registratie: Quotisatie kohieren inschrijving
(Akte)datum: 1749
Plaats: Franekeradeel
Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Tzum
Aantal volwassenen: 1
Aanslag: £ 16:17:-
Bewoner: Sybe Annes
Diversen: bijker, kan bedrijff hoeden

Trouwregister Hervormde gemeente Tzum
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 22-01-1764
Soort akte: derde proclamatie
Bijzonderheden: het huwelijk is geannuleerd
Bruidegom: Sijbe Annes wonende te Tzum
Bruid: Janneke Tijmens wonende te Berlikum
Als Jacob Martens Reidsma/Reitsma al in Nov. 1695 te Schraard huwt met Geertje Pieters, hoe kan Hinke dan hun dochter zijn, als Hinke Jacobs Reitsma al 01-01-1716 te Schraard huwt met Djurre Jakles? Haar broers Rinst en Pieter zijn immers al van 1696 resp. 1698.
Tenzij ze bij haar huwelijk 15 jaar oud was en geboren in 1700. Of was ze een dochter uit een eerder huwelijk van Jacob?

De weduwe van meester Marten Jans Reitsma in 1749, Aukjen Idses:
Tietjerksteradeel, Utingeradeel, Westdongeradeel, Weststellingwerf, Wymbritseradeel
Bron: Quotisatie kohieren
Soort registratie: Quotisatie kohieren inschrijving
(Akte)datum: 1749
Plaats: Wymbritseradeel
Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Tirns
Aantal volwassenen: 3
Aantal kinderen: 2
Aanslag: £ 7:-:-
Bewoner: De weduwe van mr. Marten Jans
Diversen: gemeen in staat
Hij leefde nog in 1744:
Omschrijvinge van familiën in Friesland ("Volkstelling"); Westergo
Bron: Volkstelling 1744
Soort registratie: Volkstelling 1744 inschrijving
(Akte)datum: 1744
Plaats: Tirns
Bijzonderheden: Gemeente: Wymbritseradeel
Vermeld: Marten Reitsma
Diversen: Aantal personen: 7 Toegezegd bedrag £ 10:-:-
Ik vond 4 kinderdopen te Ysbrechtum, geboren te Tirns: Ids (1735), Meinskje (1736), Hendrik (1738), Klaas (1745).
Meinskje overlijdt te Ysbrechtum 08-10-1816, Hendrik te Sneek 07-08-1815
Ids huwde mogelijk te Oppenhuizen/Uitwellingerga 26-05-1760 met Froukjen Jans

Plaats reactie