Parentage of Sibbel Lieuwes of 17th century Leeuwarden

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Parentage of Sibbel Lieuwes of 17th century Leeuwarden

Bericht door sbarnhoorn » dinsdag 31 aug 2021 5:27 am

Hi:

I am seeking to find the parentage of Sibbel Lieuwes. On 12 November 1631, she married Rienck Wopckes Andringa at Leeuwarden. Issue from this marriage: Antie, Sibrant, Wopcke, and Tiamcke.
Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 12-11-1631
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden:

zij is woonachtig onder de klokslag van Leeuwarden

Bruidegom: Rienck Wopckes Andringa, wonende te Wirdum
Bruid: Sibbel Lieuwis, wonende te Leeuwarden
One clue to her origins is the sentence in the marriage confirmation: "zij is woonachtig onder de klokslag van Leeuwarden."

Any assistance would be sincerely appreciated.

sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Re: Parentage of Sibbel Lieuwes of 17th century Leeuwarden

Bericht door sbarnhoorn » dinsdag 7 sep 2021 2:40 am

Since I haven't heard from anyone, how about this entry as a possibility for Sibbel's parents?
Trouwregister Gerecht Leeuwarden

Bron: DTB TrouwenSoort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 07-06-1595
Soort akte: ondertrouw
Bruidegom: Lyeuwe Bauckes, wonende te Marrum
Bruid: Anna Leuwis
Thanks!

Margreet Huisman
Berichten: 5326
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Parentage of Sibbel Lieuwes of 17th century Leeuwarden

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 8 sep 2021 2:35 pm

I think Marrum is to far away.

I saw this one:
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 21-10-1648 Soort akte: attestatie afgegeven
Bijzonderheden: hij is woonachtig onder de klokslag van Leeuwarden
Bruidegom Wibe Lieuwes wonende te Leeuwarden
Bruid Maycke Freercks wonende te Leeuwarden
Hoping his father was a Lieuwe Wybes, I then found this:
Verzameling Hessel de Walle
Bron: Inscripties en grafschriftenSoort registratie: Inscripties en grafschriften inschrijving(Akte)datum: 09-02-1606 Plaats: Tzummarum
Soort akte: Inscriptie
Bijzonderheden:
Ao 1606 de 9 february sterf d'eerbare Sibbel Wibe dr huisfrou va Jan Pieters

Ao 1615 de 4 february sterf d eerbare Anke Liuwesdr out int 22 iaer d huisvrou van Liuwe Wibes wo[ne]nd[e] te clock... Leeuwarde op Nylant
Bron: Waarneming H. de Walle
Object: grafsteen

Genoemd Lieuwe Wiebes - Diversen: geboren rond 1591 - Gehuwd met: Anke Lieuwes

Genoemd Anke Lieuwes leeftijd 21 jaar, overleden op 04-02-1615
Diversen: Gehuwd met: Lieuwe Wiebes

Genoemd Sibbeltje Wiebes overleden op 09-02-1606
Diversen: Gehuwd met: Jan Pieters

Genoemd Jan Pieters
Diversen: Gehuwd met: Sibbeltje Wiebes
This Lieuwe may have renamed his sister in Sibbeltje Lieuwes.
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
26-07-1611 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Lieuwe Wybes wonende te Leeuwarden
Bruid Antye Lieuwes

Ondertrouwregister Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 17-10-1618 Soort akte: ondertrouw
Bijzonderheden: hij is weduwnaar van A. Lieuwes
Bruidegom Lieuwe Wybes
Bruid Batie Pieters wonende te Oosterbierum

Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 19-12-1618 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Lieuwe Wybes
Bruid Batie Pieters wonende te Oosterbierum
I do not know if this is the same Lieuwe.
Quaclappen
Bron: Quaclappen Soort registratie: Quaclappen inschrijving (Akte)datum: 1582
Vermeld : Lyeuwe Wybes - wonende te Leeuwarder Nieuwland

Quaclappen
Bron: Quaclappen Soort registratie: Quaclappen inschrijving (Akte)datum: 1582
Vermeld Lyeuwe Wybes wonende te Leeuwarder Nieuwland
Diversen: broer van Rompcke en Epe Wybes

Quaclappen
Bron: Quaclappen Soort registratie: Quaclappen inschrijving (Akte)datum: 1588
Vermeld Lyuwe Wybes erflater
Diversen: vader van Ede en Wybe Lyuues

Quaclappen
Bron: Quaclappen Soort registratie: Quaclappen inschrijving (Akte)datum: 1585
Vermeld Eede Lieuwes cum sociis
Diversen: erfgenamen van Wybe Lyeuwes en Rixt Agges; zoon van Wybe Lyeuwes en Rixt Agges

1588
Vermeld Ede Lyuues, wonende te onder Leeuwarden
Diversen: erfgenaam van Lyuwe Wybes; zoon van Lyuwe Wybes
Sometimes the names get mixes up and turned around.

Greetings, Margreet

Margreet Huisman
Berichten: 5326
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Parentage of Sibbel Lieuwes of 17th century Leeuwarden

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 8 sep 2021 2:51 pm

Bit more:
Quaclappen
Bron: Quaclappen Soort registratie: Quaclappen inschrijving (Akte)datum: 1587
Vermeld Sibbel Wybes wonende te klooster Lidlum
Diversen: gehuwd met Jan Pieters

Margreet Huisman
Berichten: 5326
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Parentage of Sibbel Lieuwes of 17th century Leeuwarden

Bericht door Margreet Huisman » woensdag 8 sep 2021 3:43 pm

Lieuwe Wybes still lives on the Nieuwland 'ónder de klokslag' in 1629 and 1639:
HCL: Aktenummer: gg024-1
Soort bron: Hypotheekboeken
Aktedatum: 1629-01-03
Dirck Pijbesz, hinxteman op 't Nieulandt, onder de clockslach der stede Leuwarden, buijten Leuwarden.
1627 Maij 7. Schuldbekentenis (f 100,--) tersaecke verschuldigde verschotene penningen, verschuldigd aan Lieuwe Wijbisz, en Trijntie Andlesdr, echtelieden onder de clockslach der stede Leuwarden, buijten Leuwarden.
HCL K25 Index diverse bestanden stadsarchief Leeuwarden tot 1811
1639-09-05; Hypotheekboeken
Aktenummer: gg032-188a
Soort bron: Hypotheekboeken
Aktedatum: 1639-09-05
Christiaen Lourensz, zijdecramer en Jaicke Sipkes Tollinga, echtelieden, burgers binnen Leeuwarden.
1639 martij 31. Schuldvordering (f 435,-), tersaecke vercochte en geleverde waren als zijden cramerijen, alsmede leen gegeven gelden, te vorderen van Dr. Eelco Heimans, advocat 's hoffs van Friesland en Barbara van Wartinga, echtelieden binnen Leeuwarden.
Uit crachte van huijrcherter tusschen Dr. Eelco Heimans en Barbara van Wartinga, echtelieden binnen Leeuwarden, en Lieuwe Wibes, wonende op het nieulandt onder de clockslach der stede Leeuwarden, geeft eerstgenoemd persoon opdracht aan laatstgenoemde persoon om op st. Jacobi anno 1639 f 50,- goudguldens te betalen aan bovenstaand personen en verder nog eens f 50,- goudguldens en net so lang totdat de schuld van eerstgenoemde personen ad f 435,- aan eerstgenoemde personen betaalt is.
Remarried?
Leeuwarden Gerecht 04-06-1625 Soort akte: ondertrouw
Bruidegom Lieuwe Wybis wonende te Leeuwarden
Bruid Trijn Andles wonende te Leeuwarden

Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 25-06-1625 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Lieuwe Wybis wonende te Leeuwarden
Bruid Trijn Andles wonende te Leeuwarden

Kiek
Berichten: 194
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Parentage of Sibbel Lieuwes of 17th century Leeuwarden

Bericht door Kiek » woensdag 8 sep 2021 4:39 pm

Quacl. 1613-1620
Wijlen Wybe Lieuwes (op 't Nieuwland buiten Leeuwarden) x Naenck Wyties
en Tiepke Wybes en Jelle Douwes [Wirdum, vader van Douwe Jelles x Rixt Saekeles] x Auck Wyties
als erfgenamen van Wybe Lieuwes
contra
Sjoerd Hendriks x Atke Dirks, erven van Dirk Riencks, haar vader.

Hessel de Walle:
Anke Lieuws x Lieuwe Wybes (Leeuwarder Nyland)

BAAwb1609-1612
Bladzijde 71. Rekening bewijs van Jurien Franses Wieuwerd als curator ende voormomber van de weeskinderen - Leoets - Aal - Tyaarck - van Sjoerd Johannes x Aal Tyaardts dr, in leven wonend tot Hallum toe Cnersloot.
Authorisatie vond plaats in juni 1606. Op 23 juni 1594 werd 'mede seckere scheydinge' gequoteerd.
Vader Sjoerd Johannes blijft achter na het overlijden van Aal Tyaards.
Vader hertrouwt Trijn Takes.
Sibbel Wybes dr is de nagelaten weduwe van Tyardt Lijuwes, de bestemoeder.
Leoets huwt Jan Pieters. Dit stel woont in IJsbrechtum.
Aal huwt Jelle Egberts. Het echtpaar woont in Bozum.
8 juni 1609: Tyarck Syurdts is ontrent 15 jaeren gesterkt met Jan Pieters ende Jelle of Jelke Egberts zijn curatoren tesamen met Pieter Jans als vader van de voornoemde Jan Pieters.

sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Re: Parentage of Sibbel Lieuwes of 17th century Leeuwarden

Bericht door sbarnhoorn » woensdag 8 sep 2021 7:31 pm

To recap my understanding:

Proposed parents of Sibbel Lieuwes is as follows:
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
26-07-1611 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Lieuwe Wybes wonende te Leeuwarden
Bruid Antye Lieuwes
Sibbel's mother died in 1615:
Ao 1615 de 4 february sterf d eerbare Anke Liuwesdr out int 22 iaer d huisvrou van Liuwe Wibes wo[ne]nd[e] te clock... Leeuwarde op Nylant
Bron: Waarneming H. de Walle
Object: grafsteen
This means Antye was roughly 18 years old when she married Liewue Wybes.

Sibbel's marriage occurs 20 years later:
Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 12-11-1631
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bruidegom: Rienck Wopckes Andringa, wonende te Wirdum
Bruid: Sibbel Lieuwis, wonende te Leeuwarden

Bijzonderheden:
zij is woonachtig onder de klokslag van Leeuwarden
Assuming a birth in 1612 or 1613, Sibbel would have been about 18 or 19 like her late mother, Antye. Not uncommon about the bride's age.

Her brother (or half-brother) Wybe would have been born after Sibbel and Antye possibly died in childbirth, or possibly an offspring from Lieuwe Wybes's second marriage:
Ondertrouwregister Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 17-10-1618 Soort akte: ondertrouw
Bijzonderheden: hij is weduwnaar van A. Lieuwes
Bruidegom Lieuwe Wybes
Bruid Batie Pieters wonende te Oosterbierum

Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 19-12-1618 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Lieuwe Wybes
Bruid Batie Pieters wonende te Oosterbierum
Possibly, Wybe could have been 21 in 1648 when he married, implying the birth year of 1627 (just thinking aloud:
Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 21-10-1648 Soort akte: attestatie afgegeven
Bijzonderheden: hij is woonachtig onder de klokslag van Leeuwarden
Bruidegom Wibe Lieuwes wonende te Leeuwarden
Bruid Maycke Freercks wonende te Leeuwarden
Finally, the naming patterns. Lieuwe Wybes had a sister named Sibbel:
Quaclappen
Bron: Quaclappen Soort registratie: Quaclappen inschrijving (Akte)datum: 1587
Vermeld Sibbel Wybes wonende te klooster Lidlum
Diversen: gehuwd met Jan Pieters
BAAwb1609-1612
Bladzijde 71. Rekening bewijs van Jurien Franses Wieuwerd als curator ende voormomber van de weeskinderen - Leoets - Aal - Tyaarck - van Sjoerd Johannes x Aal Tyaardts dr, in leven wonend tot Hallum toe Cnersloot.
Authorisatie vond plaats in juni 1606. Op 23 juni 1594 werd 'mede seckere scheydinge' gequoteerd.
Vader Sjoerd Johannes blijft achter na het overlijden van Aal Tyaards.
Vader hertrouwt Trijn Takes.
Sibbel Wybes dr is de nagelaten weduwe van Tyardt Lijuwes, de bestemoeder.
Leoets huwt Jan Pieters. Dit stel woont in IJsbrechtum.
Aal huwt Jelle Egberts. Het echtpaar woont in Bozum.
8 juni 1609: Tyarck Syurdts is ontrent 15 jaeren gesterkt met Jan Pieters ende Jelle of Jelke Egberts zijn curatoren tesamen met Pieter Jans als vader van de voornoemde Jan Pieters.
So, Sibbel would have been named in honor of her aunt. Issue from Sibbel's marriage in 1631 to Rienck Wopckes Andringa include: Antie, Sibrant, Wopcke, and Tiamcke. The daughter could have been named for her late mother.

Hope you don't mind, but I wanted to put this into a chronological sequence so I can make sense of the proposed identification. I think you're correct in your conclusion that Lieuwe Wybes and Antye Lieuwes were the parents of Sibbel Lieuwis who later married Rienck Wopckes Andringa. Please correct me if I am wrong.

Thanks.

sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Re: Parentage of Sibbel Lieuwes of 17th century Leeuwarden

Bericht door sbarnhoorn » donderdag 9 sep 2021 3:30 am

I do not know if this is the same Lieuwe.
Quaclappen
Bron: Quaclappen Soort registratie: Quaclappen inschrijving (Akte)datum: 1582
Vermeld : Lyeuwe Wybes - wonende te Leeuwarder Nieuwland

Quaclappen
Bron: Quaclappen Soort registratie: Quaclappen inschrijving (Akte)datum: 1582
Vermeld Lyeuwe Wybes wonende te Leeuwarder Nieuwland
Diversen: broer van Rompcke en Epe Wybes

Quaclappen
Bron: Quaclappen Soort registratie: Quaclappen inschrijving (Akte)datum: 1588
Vermeld Lyuwe Wybes erflater
Diversen: vader van Ede en Wybe Lyuues

Quaclappen
Bron: Quaclappen Soort registratie: Quaclappen inschrijving (Akte)datum: 1585
Vermeld Eede Lieuwes cum sociis
Diversen: erfgenamen van Wybe Lyeuwes en Rixt Agges; zoon van Wybe Lyeuwes en Rixt Agges

1588
Vermeld Ede Lyuues, wonende te onder Leeuwarden
Diversen: erfgenaam van Lyuwe Wybes; zoon van Lyuwe Wybes
Sometimes the names get mixes up and turned around.
Just my opinion, but I think the Lyuwe Wybes mentioned in these entries might be the grandfather of Lyuwe Wybes, son of Wybe Lyeuwes. As you correctly stated, sometimes names get mixed up.

Plaats reactie