Parents of Johannes Tiepckes of 17th century Menaldumadeel

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Parents of Johannes Tiepckes of 17th century Menaldumadeel

Bericht door sbarnhoorn » zondag 29 aug 2021 3:40 am

According to the Trouwregister Gerecht Menaldumadeel,

Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 23-10-1666
Soort akte: bevestiging huwelijk

Bijzonderheden:

met consent van de ouders

Bruidegom: Johannes Tiepckes, wonende te Menaldum
Bruid: Ibeltie Jacobs, wonende te Itens

Could this be the parents of Johannes Tiepckes?

Trouwregister Hervormde gemeente Marssum
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 29-01-1641
Plaats: Marssum
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Thijepke Claessen, wonende te Marssum
Bruid: Sijts Alberts, wonende te Marssum

Lidmatenregister Herv. Gemeente Marssum
Bron: DTB Lidmaten
Soort registratie: DTB Lidmaten inschrijving(Akte)datum: 31-01-1651
Plaats: Menaldumadeel
Bijzonderheden: Op 31 januari 1651 belijdenis
Lidmaat: Thiepke Klaesens

Johannes is believed to have a brother named Paul:

Trouwregister Gerecht Menaldumadeel:
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 18-01-1676
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Poulis Tiepckesz, wonende te Menaldum
Bruid: Aeffke Jacobsdr, wonende te Edens

Cohieren van Westergoo, deel 2
Bron: Stemkohieren
Soort registratie: Stemkohieren inschrijving(Akte)datum: 1698
Plaats: Wymbritseradeel
Bijzonderheden:
Locatie: Gauw
Stemnr.: 9
Aantal stemmen: 1

Eigenaar; uit naam van zijn vrouw
Pyter Sybrens
Eigenaar
Joannes Tjepkes twee kinderen
Diversen: Curator: Pouwels Tjepkes, zijn broer

Thank you for reading and looking forward to any responses.

Kind regards in advance.

Margreet Huisman
Berichten: 5326
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Parents of Johannes Tiepckes of 17th century Menaldumadeel

Bericht door Margreet Huisman » zondag 29 aug 2021 1:11 pm

I don't think these are the right parents, since "belijdenis" or "lidmaat" means they are members of the dutch reformed religion, and not catholic.

I found this in my files:
Trouwregister Gerecht Wonseradeel, 1660
DTB nr: 784, 1660 - 1671
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 29 september 1660
Man: Ruird Idses, Arum
Vrouw: Mayke Tijepkes, Menaldum

Gestandaardiseerde namen: RUURD IDSES en MAAIKE TJEPKES
NB: hij is een zoon van Ymck Tijssen, zij is een dochter van Tijepk Foekes,
Register Dronrijp rk overledenen:
06-1717 Paul Tjebkes bediend te Menaldum.
10-06-1717 Paul Tjebkes overleden te Menaldum.

Menaldumadeel 1711
Dronrijper Kroniek Register van overledenen 1697-1713
Invnr.: DTB 499a
Datum : 12 januari 1711
Overleden Mayke, Rooms Kath.
Gehuwd met wijlen Ruyrd Idzes
(is oude catolijxse Mayke, Ruyrd Idzes weduwe gesturven)
I guess it's from BBHen Boerderijenboek), I didn't mark it - but I also have:
Tjepkes Foekes x Geert Pouwels- 1635 te Huins, 1654 te Menaldum.
Geert Pouwels born ca. 1609 - daughter of Pouwels Claeses, who died 1645 Kubaard
en Itske Jeltes, died 1635 Kubaard - daughter of Jelte Lieuwes x Aeff Poppes
> daughter of Poppe Jeltes who died 1600 Kubaard [ Lutke Lopens stem 23].


Iebeltje Jacobs might be a daughter of this couple:
Trouwregister Gerecht Hennaarderadeel
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 17-12-1638 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden: zij komt van Leeuwarden, zij is weduwe van Zal(-iger) Frans Cornelis Levereij
Bruidegom Jacob Gerbrandts wonende te Edens
Bruid Gaats Hoytedr Hobbema
Her mother was an Iebeltje/Eebel.
Op 27 april 1621 (RA RAU A6 104) worden Typcke Stapert en Sicke Sirks aangesteld tot voogden over Saacke, in zijn 23ste, Here, 21ste, Gadtke, circa 19, Greud, 16, en Ids, circa 15, weeskinderen van Hoyte Greudts en Ybel Saackes Stapert alsook over Lypck en Aesge Hoytes.
Is this a sister of Iebeltje?
Trouwregister Gerecht Menaldumadeel
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 18-01-1676 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Poulis Tiepckesz wonende te Menaldum
Bruid Aeffke Jacobsdr wonende te Edens
Greetings, Margreet
NB Marrying for the "Gerecht" usually means people are Catholic, DoopsGezind - and sometimes rich,
since the others marry in the dutch reformed churches.

sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Re: Parents of Johannes Tiepckes of 17th century Menaldumadeel

Bericht door sbarnhoorn » zondag 29 aug 2021 2:23 pm

Tjepkes Foekes x Geert Pouwels- 1635 te Huins, 1654 te Menaldum.
Is there a marriage record? How do we know they were a couple? Some other record?

Margreet Huisman
Berichten: 5326
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Parents of Johannes Tiepckes of 17th century Menaldumadeel

Bericht door Margreet Huisman » zondag 29 aug 2021 3:33 pm

BB Hen blz 273
Kubaard Stem 25 - Klein Lopens

1635 HEN I 8 blz 315: Boedelbeschrijving [ inventarisation] w[ijlen = late] Idske Jeltes, vrouw van Pouwels Claeses te Kubaard
Kinderen [children] : Geert Pouwels, 27 years old, married to Tiepcke Foeckez te Huns (Huins).
...

1654 HEN I 10 blz 1111: Boedelbeschrijving sterfhuis w. Pouwels Claeses en Idske Jeltes e.l. op Cleyn Lopenser sate te Kubaard:
Kinderen: Geert Pouwels old 45 year, married to Tiepke Foeckez te Menaldum
.....

sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Re: Parents of Johannes Tiepckes of 17th century Menaldumadeel

Bericht door sbarnhoorn » zondag 29 aug 2021 8:20 pm

Tjepkes Foekes x Geert Pouwels- 1635 te Huins, 1654 te Menaldum.
This identification of Johannes Tjepkes parents "fits."
Leeuwarderadeel Gerecht
Datum: 12-11-1692 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Rienck Wopkes Andringa wonende te Wirdum
Bruid Geertie Joannes wonende te Menaldum
The daughter of Johannes Tjepkes was named Geertie, and could have been named after Johannes's mother, Geert Pouwels.

Do you agree?

Margreet Huisman
Berichten: 5326
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Parents of Johannes Tiepckes of 17th century Menaldumadeel

Bericht door Margreet Huisman » zondag 29 aug 2021 10:28 pm

Well ... yes - ofcourse.

Margreet Huisman
Berichten: 5326
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Parents of Johannes Tiepckes of 17th century Menaldumadeel

Bericht door Margreet Huisman » maandag 30 aug 2021 4:08 pm

Cohieren van Westergoo, deel 2
Bron: Stemkohieren Soort registratie: Stemkohieren inschrijving (Akte)datum: 1698 Plaats: Wymbritseradeel
Bijzonderheden: Locatie: Gauw
Stemnr.: 9
Aantal stemmen: 1

Eigenaar; uit naam van zijn vrouw Pyter Sybrens
Eigenaar Joannes Tjepkes twee kinderen - Curator: Pouwels Tjepkes, zijn broer
Eigenaar voor 1/2; uit naam van zijn kinderen en als curator Pouwels Tjepkes

Eigenaar Sjouckjen Jentjes
Eigenaar Jentie Oeges
Gebruiker Reyner Intes
Gebruiker Johannes Jans
Eigenaar, met vier anderen, voor 1/4, gebruiker voor een deel Trijntie Jentjes
Eigenaar voor 1/4 en met vier anderen voor nog 1/4 - Schrijver Ids Jans
Since the children of Johannes and Paulus Tjepkes are the owners here, and not their fathers,
one should think they inherited from their mothers, hopefully the sisters Jacobs.

https://hisgis.nl/projecten/fryslan/
In 1640 the owners of stem 9 are Gats Hoytedr ! and Romcke Diurres, her nephew,
son of Diurre Romckesz and Syouck Greolts Hobbema.

Thanks to Sible Hettinga who typed it al over, BBHen has these documents concerning Gats Hoytes Hobbema and her parents.
In 1604 (RA AU A4 81) wordt op verzoek van Hoyte Greuldtsz en Ebel Saeckedr te Sijbrandaburen de huizing etc. aldaar, gebruikt door Jelle Greudtz en Stijnke van Albada, getaxeerd.
In 1606 (RA RAU A4 227v) kopen Gysbert Gerrytz en Jelder Heeredr te Sneek 6 pm. te Sijbrandaburen (met Ids Albada als belender beoosten) van Hoyte Greudtsz en Eebel Saeckedr. Bloedverwant Aesge Sickez Albada legt het niaar op de verkoop.
Op 27 april 1621 (RA RAU A6 104) worden Typcke Stapert en Sicke Sirks aangesteld tot voogden over Saacke, in zijn 23ste, Here, 21ste, Gadtke, circa 19, Greud, 16, en Ids, circa 15, weeskinderen van Hoyte Greudts en Ybel Saackes Stapert alsook over Lypck en Aesge Hoytes.
In 1622 (RA RAU A6 135): Sicke leeft te Goënga, Tiepcke te Nijland.
In 1624 (RA RAU A6 201v) een weesrekening waarin kond wordt gedaan dat "onlancx deser werelt es overleden" Rinck Heeredr, tante van de kinderen (zuster van hun moeder). Hen komt 3282 gg. 8 st. toe van de nalatenschap en omdat hen al 3540 gg. was toebedeelt is dit een kostenpost van 258 gg. Verwezen wordt naar een akte in Wymbritseradeel.
Hoe de relatie van voogd Sicke Syercxz tot de weeskinderen lag is nog niet opgehelderd.
In 1624 (RA RAU A6 207v) wordt het vastgoed gespecificeerd dat de kinderen geërfd hadden van hun ouders, van Rinck Heeredr, weduwe van Botte Bottez, en van Idtske en Hans Saeckes Stapert, te weten een sate te Gauw van circa 40 pm., een sate te Oosthem, 9 pm. 9 eins zijnde ¼ van een sate van 39 pm, gebruikt door Tiepke Stapert [vermoedelijk dus te Nijland], 15 pm., zijnde de helft van 30 pm. in Staperts staten te Wommels, groot in totaal circa 60 pm., 29½ pm. te Mantgum, nog 5 pm. daar, gebruikt door Sierck Syerkcs, 40 pm. in 80 pm. gebruikt door Saecke Hoytes, en o.a. nog een rente uit Douwe Wopkes sate te Oppenhuizen. Alles wordt getaxeerd en vervolgens wordt geloot.
De sate te Gauw van 40 pm. kennen we ook uit 1511, Aesga Syckaz te Wirdum, overgrootvader van de kinderen, is dan mede-eigenaar voor 5½ florenen. Deze sate ontbreekt merkwaardig genoeg in de beschrijving van het vastgoed van Mr. Saecke Stapert, grootvader van de kinderen.
In 1625 (RA RAU A7 8v) heet de tweede voogd volledig Tiepke Saeckes Stapert.
In 1640 zijn Hoyte Greoldts' erven eigenaars van (onder vele andere) stem 7 van Mantgum.
The sate in Gauw mentioned here, is stem 1 - according to the Hisgis owners in 1640.
Sententieboeken
Oude inventaris: H2

Bron: Nedergerechten Soort registratie: Nedergerechten inschrijving (Akte)datum: 31-03-1640 Soort akte: taxatie
Bijzonderheden: taxatie opstallen t.b.v. afkoop ("huissettinge"), buitengewone zitting.
Het gerecht taxeert het huis, schuur en molen door de gerequireerde bewoond met melioratie, betaalde taux en ongelden op gg 1641, waarvan de requirant niet meer dan de helft ten laste komt, dus gg 820-14 afgezien zijn rechten m.b.t. het huis, waarbij het salaris en de verteringen als kosten tussen beide verdeeld worden. Gerequireerde gaat in beroep.

Gerequireerde Romcke Diorres wonende te Gauw
Requirant Gats Hoijtes gehuwd met Jacob Gerbens
BBHen places Jacob Gerbens in Iens, not Itens or Edens,
he rents stem 2 Fenstra - or Op de Fennen - in 1636 en 1640.
He still lives there in 1670, in 1683 Frans Jacobs, (named after the first husband of Gatske I guess).

Sicke Sierx by the way - was married to Bauck Diorres, a sister of Romcke Diorres.
Greetings, Margreet

sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Re: Parents of Johannes Tiepckes of 17th century Menaldumadeel

Bericht door sbarnhoorn » maandag 30 aug 2021 4:48 pm

BBHen places Jacob Gerbens in Iens, not Itens or Edens,
he rents stem 2 Fenstra - or Op de Fennen - in 1636 and 1640.
He still lives there in 1670, in 1683 Frans Jacobs, (named after the first husband of Gatske I guess ).
Understand your point about the locality.

Found this item on Frans Jacobs:
Trouwregister Gerecht Hennaarderadeel
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 21-11-1664
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Frans Jacobs, wonende te Edens
Bruid: Tyal Lolckes, wonende te Spannum

sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Re: Parents of Johannes Tiepckes of 17th century Menaldumadeel

Bericht door sbarnhoorn » maandag 30 aug 2021 5:12 pm

Iebeltje Jacobs might be a daughter of this couple:
Trouwregister Gerecht Hennaarderadeel
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 17-12-1638 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden: zij komt van Leeuwarden, zij is weduwe van Zal(-iger) Frans Cornelis Levereij
Bruidegom Jacob Gerbrandts wonende te Edens
Bruid Gaats Hoytedr Hobbema
I'm inclined to agree with this identification of Iebeltje's parents, based on naming patterns (see Gaats Hoytedr Hobbema'mother name):
Her mother was an Iebeltje/Eebel.
Op 27 april 1621 (RA RAU A6 104) worden Typcke Stapert en Sicke Sirks aangesteld tot voogden over Saacke, in zijn 23ste, Here, 21ste, Gadtke, circa 19, Greud, 16, en Ids, circa 15, weeskinderen van Hoyte Greudts en Ybel Saackes Stapert alsook over Lypck en Aesge Hoytes.
Your thoughts?

Margreet Huisman
Berichten: 5326
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Parents of Johannes Tiepckes of 17th century Menaldumadeel

Bericht door Margreet Huisman » maandag 30 aug 2021 6:22 pm

You want my thoughts? but I already gave them ....
Iebeltje Jacobs might be a daughter of this couple:
Trouwregister Gerecht Hennaarderadeel
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 17-12-1638 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bijzonderheden: zij komt van Leeuwarden, zij is weduwe van Zal(-iger) Frans Cornelis Levereij
Bruidegom Jacob Gerbrandts wonende te Edens
Bruid Gaats Hoytedr Hobbema
Her mother was an Iebeltje/Eebel.
Op 27 april 1621 (RA RAU A6 104) worden Typcke Stapert en Sicke Sirks aangesteld tot voogden over Saacke, in zijn 23ste, Here, 21ste, Gadtke, circa 19, Greud, 16, en Ids, circa 15, weeskinderen van Hoyte Greudts en Ybel Saackes Stapert alsook over Lypck en Aesge Hoytes.
The ownership of Gauw confirms it.

The children of Paulus Tjepkes are the guardians of the children of Johannes Johannes, son of Johannes Tjepkes.
Autor. Leeuwarderadeel Tresoar:
11-3-1719 akte 198
WV: Johannes Johannes
M: Houck Tiepckes te Goutum (R)
SV: Anne Clases
K: Ybeltie 5 jr. en Tiepcke 3 jr.
C div: Ids Ruuurds te Scharnegoutum, Jacob Paulus te Menaldum en Tiepcke Paulus te Jelsum.
Ids Ruurds is the son of Maaike Tjepkes.

Mentioned here again:
Leeuwarderadeel Autorisatieboeken
Oude inventaris: L3
Bron: Nedergerechten Soort registratie: Nedergerechten inschrijving(Akte)datum: 20-11-1733
Vader Jan Jansen
Wijlen moeder Sytske Davids
Kinderen Antie, ca, 22 jaar, Itske, ca. 20 jaar, Tjepke, 18 jaar, Beefke, 16 jaar en Jantie, 11 jaar, requiranten
Curator over persoon en goederen Jacob Paulus en Foekle Palles, huislieden te Menaldum
Doel: volgens test.disp. van wijlen moeder dato 23-10-1733
This one belongs also to the family, he was parent-less in my files:
Trouwregister Gerecht Franekeradeel
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving( Akte)datum: 30-04-1663 Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Foecke Tiepkes wonende te Wijnaldum
Bruid Elck Douwes Hobbema wonende te Tritsum onder Tzum

BB Franeker 03-07-1667
Vermeld Foecke Tiepckes (brouwer) - Afkomstig van Menaldum

Church in Zweins: Anno 1672 den 18 maert is in den heere gerust den eersamen man Foeke Tiepkes Brouwer out int 33 iaer ende leit hier begraven

The name went on via the women, it seems: Gatske Hoytes Hobbema > Aaff Jacobs x Paulus Tjepkes >
Trouwregister Hervormde gemeente Menaldum
Bron: DTB Trouwen Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving (Akte)datum: 05-05-1743 Plaats: Menaldum Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Fookle Paltzes wonende te Menaldum
Bruid Yda Sijmons wonende te Warga

Regina Fokeles Obbema x 1779, Douwe Fokeles Obbema peter 1784, Willemina Fokeles Obbema x 1796
1811 Plaats: Witmarsum
Ingeschreven Douwe Fokkeles Obbema wonende te Witmarsum
Kind(eren): Foekle 38, Gerrit 36, Paulus 28, Sjoerd 23, Ida 18
Kleinkind(eren):
(v. Foekle) Douwe 12, Johannes 11, Truike 9, Sabina 7, Margarita 4; (v. Gerrit) Douwe 9, Haring 7, Margaritta 4; (v. Paulus) Sabina 4 weken,

sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Re: Parents of Johannes Tiepckes of 17th century Menaldumadeel

Bericht door sbarnhoorn » maandag 30 aug 2021 7:50 pm

Thanks, Margreet. You definitely know these families. Any clues on the parents of Tjepkes Foekes who married Geert Pouwels?

Unsure if this is the same person but found these items:
Recesboeken
Oude inventaris: B14

Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Nedergerechten inschrijving(Akte)datum: 17-03-1654
Bijzonderheden:
Rinse Foeckes curator zwager van Goitien
Wijlen Ettien Jacobs moeder
Goitien Hansen vader
Op verzoek van Here Scheltema grietman
Recesboeken
Oude inventaris: B15

Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Nedergerechten inschrijving(Akte)datum: 17-03-1670
Bijzonderheden:
Tiepcke Foeckes, woonachtig te Kollum curator ad actum divisionis oom
Etie Rinsedr weeskind
Foeck Rinsedr weeskind
Jan Rinses weeskind
Wijlen Rinse Foeckes vader
Jeltie Gootiens moeder
Would this be a possibility?
Trouwregister Gerecht Menaldumadeel
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 30-05-1598
Soort akte: derde proclamatie
Bruidegom
Fucke Hoytes
wonende te Menaldum
Bruid
Griet Riemes
wonende te Menaldum
Kindest regards and with deep gratitude for all the information you have shared and posted.

Margreet Huisman
Berichten: 5326
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Parents of Johannes Tiepckes of 17th century Menaldumadeel

Bericht door Margreet Huisman » maandag 30 aug 2021 8:30 pm

Those Recesboeken are from Kollumerland.

Tjepke Foekes is mentioned there more often.
He is a merchant, living in Kollum, and of the mennonite religion.
Here he is as a father:
Kollumerland Autorisatieboek
Oude inventaris: N
Bron: Nedergerechten Soort registratie: Nedergerechten inschrijving (Akte)datum: 08-12-1685
Bijzonderheden:
Pier Jelles grootschipper, woonachtig te Kollum curator
Tiepcke Foekes vader
Wijlen Sieuke Ritskes moeder van Foecke
Wijlen Alck Jans moeder van Jan
Foecke Tjepkes oud 18 jaar weeskind
Jan Tjepkes oud 2 jaar weeskind
Defenitely someone else.

sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Re: Parents of Johannes Tiepckes of 17th century Menaldumadeel

Bericht door sbarnhoorn » maandag 30 aug 2021 8:48 pm

Okay, thanks.
Trouwregister Gerecht Menaldumadeel
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving(Akte)datum: 30-05-1598
Soort akte: derde proclamatie
Bruidegom
Fucke Hoytes
wonende te Menaldum
Bruid
Griet Riemes
wonende te Menaldum
How about these folks as Tjepkes Foekes parents?

sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Re: Parents of Johannes Tiepckes of 17th century Menaldumadeel

Bericht door sbarnhoorn » maandag 30 aug 2021 10:23 pm

Forgot to ask. The sources for these folks?
Itske Jeltes, died 1635 Kubaard - daughter of Jelte Lieuwes x Aeff Poppes
> daughter of Poppe Jeltes who died 1600 Kubaard [ Lutke Lopens stem 23].
Thanks.

Plaats reactie