Documenting Sybrant Douwesz Adama and Jouuer Gerrits

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Documenting Sybrant Douwesz Adama and Jouuer Gerrits

Bericht door sbarnhoorn » dinsdag 24 aug 2021 8:06 pm

Hi:

According to Ype Brouwers in his 1979 work "Adama," which appeared in the Genealogysk Jierboekje (see here: https://www.fryske-akademy.nl/fileadmin ... J_1979.pdf) the following comments were made on page 14:

SYBREN DOUWES, sûnder mis genamt fan omke Sybren Epes, hat alles yn it wurk steld om de Boazumer Adama pleats yn ien hân to krijen, al hat er der sels noait boer op west. Koart foar 1557 boasket er JOUUER GERRITS, dochter fan Gerrit Dircks Fogelsang en Tyaem Sickes Atsma to Easterwierrum. Hja wurde boer to Skearnegoutum, nei alle wierskyn op in kleasterpleats; yn 1579 is Sybren folmacht fan syn wenplak. Foar 1572 (sjoch hjirboppe) hat Sybren al lân yn Adama koft; yn 1580 keapet er Ryoerdt Sickes Atsma-en-dy dêrút. Yn 1594 foun ik him foar it lest neamd; by Jouwer hie er op syn minst trije bern: Sicke (511), Syuert (512 en Tyam (513).

Question:

Koart foar 1557 boasket er JOUUER GERRITS, dochter fan Gerrit Dircks Fogelsang en Tyaem Sickes Atsma to Easterwierrum
(translated using Google translate – not exact): Shortly before 1557 he married JOUUER GERRITS, daughter of Gerrit Dircks Fogelsang and Tyaem Sickes Atsma to Easterwierrum.

Does anyone know the source which confirms this marriage and the bride’s parentage?

Any help would be appreciated. For context on the family structure and time period, here is a link to a family tree: https://www.genealogieonline.nl/en/stam ... ter/I5.php

Thanks.

sbarnhoorn
Berichten: 38
Lid geworden op: woensdag 4 aug 2021 5:17 pm

Re: Documenting Sybrant Douwesz Adama and Jouuer Gerrits

Bericht door sbarnhoorn » vrijdag 27 aug 2021 5:22 pm

Bumping topic up.

Plaats reactie