Heynama / Heijnema / Heinema / Riskinga

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Tjeerd P. Inia
Berichten: 178
Lid geworden op: woensdag 7 dec 2005 12:30 pm
Contacteer:

Heynama / Heijnema / Heinema / Riskinga

Bericht door Tjeerd P. Inia » woensdag 1 jul 2020 1:47 am

Beste medesneupers

Met de vondst van Egbert Lantinga in een vorige posting: https://www.forumtresoar.nl/viewtopic.php?f=3&t=1469 lijkt nu eindelijk duidelijk te zijn wie de ouders van Cornelia Augustinii van Riskinga zijn. Veel wijst er op dat haar vader Augustinus Theodorus Heynama is. Augustinus koopt namelijk een huis aan t Coudall in Franeker, Cornelia Augustinii Riskinga is bij haar trouwen met Atso in 1671 afkomstig van 't Coudal.

De naam Heinema wordt op diverse manieren geschreven: Heinema, Heineman, Heijnema, Heynema, Heyneman, Heinama, Heijnama, Heynama, Haynema

Ik kom deze naam op dit forum bijna niet tegen. Aan de hand van de site: http://www.mpaginae.nl/At/FrieseStudHe.htm kan al relatief eenvoudig een viertal generaties geschetst worden. Namen en plaatsen doen vermoeden dat de familie uit Groningen en of Oost Friesland afkomstig is. Als Augustinus Heinema de vader is van Cornelia Augustinii van Riskinga dan is het interessant om te achterhalen of er nog een testament is van Augustinus Heinema daaruit zou de relatie met nog meer zekerheid blijken. Mocht iemand aanvullingen hebben dan hoor ik ze graag.

1. Theodorus Heinema
Getrouwd met: Pietje Tjeerds
Kinderen: Augustinus Theodorus Heynama (zie 2. )
• 1615: (katholiek) schoolmeester te Rinsumageest: "In maart 1615 was Theodorus Heynema schooldienaar op Rinsumageest. Dit was waarschijnlijk nog een roomse, wellicht nog een kloosterling of een oud-pastoor, want de Gedeputeerde Staten beloofden hem 55 goudgulden (= 77 c.g.) "mits dat hij hem sall laten examineren". (Niet als schoolmeester natuurlijk; daar waren nog geen examens voor; doch in de "gronden der Gereformeerde leer".)" (Bron: Schoolmeesters Dokkumer Wouden / Ordonnantieboek van Ged. Staten)
• 1617-1635: predikant te Paesens & Schiermonnikoog (in 1635 emiritus)
Bron: Naamlijst notarissen, Tussen Gideonsbende en publieke kerk, een studie over het gereformeerd protestantisme in Friesland, 1580-1650


2. Augustinus Theodorus Heynama (Heijnama, Heinema)
Universiteit: Greifswald, Franeker
Studie: Iur
*Berlikum:
+ Augustinus (+ voor 14-7-1671) en zijn vrouw Aukje Dirks Haerda (+ in ieder geval voor 26-4-1678).
Datum immatriculatie: 27-6-1609 (Franeker)
Datum immatriculatie: 7-1-1611 (Franeker)
Bron: AAF ni 1254, Romein 550-551, Placaatboek V630, Col Kalma, GA Franeker 293, RAF
Naamlijst notarissen, MUG 405
Bron: http://www.mpaginae.nl/At/inwprof.htm hier wordt een Aucke Heynema genoemd.
Bron: http://www.mpaginae.nl/At/Franekerprocl16081637.htm hier wordt een Aulus Heinema genoemd (procureur postulant in 1615, 1629) In 1632 bezit hij een huis aan de Academiestraet naast Stapert en Vibrandum Revium.
Bron: Het geslacht Greydanus, 1933/1936: Hierin wordt Aucke Heinema in 1632 vermeld als buurman van Claes Buwes, daarna aan Jan Buwez en Trijncke Tyaerdtsdr, Claas had toen een huis op "de Greyde", bij de verkoop van het huis van Claes Buwes maakt Aucke Heinema bezwaar, hij protesteert tegen de clausule van de stackettinge in de coopbrieve. In 1648 woont Aucke Heynema nog steeds naast het huis aan de greide binnen Franeker.
Bron: http://www.mpaginae.nl/At/ProclFran16681682.htm (Augustus Heinema en Auckien Dircx Itarda (Haerda?) genoemd), Nicolaus Heinema is erfgenaam (26-4-1678)
Bron: quaclappen:
• okt. 1612: Syurd Ulbes Sprong as m.e.v. van Sijtske Syurdts, zijn e.h. CONTRA Auke Heinema postulant voor het gerecht van Baarderadeel; en Anneke Dirks dr e.l te Oosterlittens. In Factis. (quaclappen 1600-1612)
• nov. 1613: Syurd Ulbes Sprong voor hem en als voogd van Sytske Sickema xijn huisvrouw, Contra Auke Heinemio ende Auke Dirks dr. e.l te Oosterlittens. HET HOFF cond. de ged. de impt. te betalen 70 g.gld; met schaden etc....(quaclappen 1613-1620)

Zoon van: Theodorus Heinema (zie 1.; predikant te Paesens eerder schoolmeester te Rinsumageest) en Pietje Tjeerds
Getrouwd met: Geert Cornelisdr later met Aukjen Dirks Haarda
Kinderen: Theodorus Cornelius (zie 3a), Cornelius (zie 3b) (mogelijk zijn 3a. en 3b dezelfde personen) Cornelia Augustinii van Riskinga (zie 3c) (dat Cornelia dochter is van Augustinus Theodorus Heynama staat niet 100% vast)
Beroep na studie:
• 1635: Notaris te Franeker
• 1636: Landdagslid
• 1636: Gezworene van Franeker
• 1641: Notaris en Postulant te Franeker
• 1646: Notaris Franeker


3a. Theodorus Cornelius Heinema (Heijnema ab)
Universiteit: Franeker
Studie: Phil
*: Franeker
Datum immatriculatie: 22-7-1635
Zoon van: Augustinus Theodori Heinema (nr. 2) en Geert Cornelisdr.
Kinderen: Nicolaus (zie 4. )
Beroep na studie:
Bron: AAF no. 3136, Romein 550-551, Col. Kalma


3b. Cornelius Heynama (Heinema)
Universiteit: Franeker
Studie: Phil, Theol.
*: Berlikum
Datum immatriculatie: 26-5-1646
Bron: AAF no. 4462, Col. Kalma
Zoon van: Augustinus Theodori Heinema (nr. 2) en Geert Cornelisdr.


3c. Cornelia Augustinii van Riskinga
Dochter van: mogelijk dochter van Augustinus Heinema en .....
Getrouwd met: (in 1671 met) Atzo Hermanus Inia, ds. te Suwâld en Tytsjerk
Neef Nicolaus Heinema is erfgenaam van Cornelia's (mogelijke) vader Augustinus Heinema, interessant om te achterhalen of Cornelia nog wordt genoemd. (http://www.mpaginae.nl/At/ProclFran16681682.htm)
Kinderen: Hermanus, Elizabeth, Magdalena, Aukje, Rebekka, Augustinus, Johannes


4. Nicolaus Heinema (Heynema)
*:
+: (voor 6-1-1681 te Goingarijp) Nicolaus geapprobeerd den 6 October 1680, is spoedig na zijn bevestiging overleden, daar zijne weduwe den 6 Januarij 1681 aan de klassis verzocht, om na 't eindigen van het annus-gratiae, mede in het Collegium Viduale aangenomen te mogen worden, gelijk haar toegestaan werd. (Romein deel 2, blz. 623)
Universiteit: Franeker
Studie: Theol.
Zoon van: Theodorus Cornelius Heinema en .(Samme Zijlstra tekent hier aan: of is bedoeld de in 1635 emiritus geworden predikant Theodorus Heinema van Paesens.
Getrouwd met: Elisabet Hansonius Horringa van Feitema / Feijtema / Feitsma (4-12-1671 Dongjum), Elisabeth hertrouwt in 1686 te Hillegersberg met Nicolaes Kempenaer. Elisabeth is waarschijnlijk dochter van Hans Pieters en Jelena Rintjes van Anjum (Gen.Jierboekje 1993). In 1699 is Elske Hansen Feitema al weer weduwe en woont Elske op de Heerewal bij Heerenveen. Zij maakt dan boedelscheiding, nagelaten door overleden Nicolaus Kimepenaer en door ....., overleden bestemoeder van Aurelia N. Kimpenaer. Curator: de notaris van Jever. (Autorisatieboeken w011-50a /1699-01-20)
Kinderen: Geertje (*1675 Franeker)
Beroep na studie:
• 1680: predikant te Goingarijp


Relatie met voorgaande familie nog onduidelijk:

Syvert\Siurdt Heinema
• in 1422 genoemd als Vetkoper

Andreas Heynama (Heynemma)
• Universiteit Rostock
• Datum immatriculatie: 25-4-1425 (MUR I 21)

Abel(o) Heynema
• Genoemd in 1449 (borg Farmsum)
• Genoemd in 1489 (kerspel Broke in Groningen)

Oem Heynema
• Genoemd in 1489 (kerspel Broke in Groningen)

Conradus Heineman
• * Emden
• Universiteit Helmstadt
• Datum immatriculatie: 13-4-1597 (AAHt 130108)met vriendelijke groet,

Tjeerd P. Inia
Genealogie: Inia / Ynia / IJnia / Inja / Inea

Plaats reactie