Zijn Sjoerd Sydses en Tiemen Siedses broers van elkaar

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Hans_A
Berichten: 225
Lid geworden op: dinsdag 21 feb 2006 10:17 pm
Locatie: Assen

Zijn Sjoerd Sydses en Tiemen Siedses broers van elkaar

Bericht door Hans_A » maandag 19 jan 2015 6:50 pm

Ik heb mijn vraag ook op een ander forum gesteld, en wil hem hier ook plaatsen.
In de gemeente Menaldumadeel zijn 2 personen genaamd Sjoerd Sydses en Tiemen Sydses.
Sjoerd huwde Aukje Martens
Menaldumadeel, huwelijken 1730
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 juni 1730 in Engelum
Bruidegom: Sjoertd Sijdses afkomstig van Engelum
Bruid: Aukje Martens afkomstig van Engelum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: SJOERD SIEDSES
Bruid: AUKJE MARTENS

Tiemen huwde Jetske Willems
Menaldumadeel, huwelijken 1766
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 23 februari 1766 in Beetgum
Bruidegom: Tijmen Sijdzes afkomstig van Beetgum
Bruid: Iedske Willems afkomstig van Tzum

Gestandaardiseerde namen:
Bruidegom: TIEMEN SIEDSES
Bruid: JETSKE WILLEMS

Het nageslacht van beide heren noemen zich Koopal en een enkeling Koopman.
Mijn vraag is dus of de beide personen met het patroniem Sydses mogelijk broers van elkaar waren.

Margreet Huisman
Berichten: 5326
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 1:02 am

Re: Zijn Sjoerd Sydses en Tiemen Siedses broers van elkaar

Bericht door Margreet Huisman » vrijdag 23 jan 2015 12:12 am

Hoi,

Weer een lap verhaal ... maar het lijkt me heel goed mogelijk dat het inderdaad broers zijn.
Ik vond het eerst een wat groot leeftijdsverschil- de een trouwt 1730 en de ander 1766,
maar het blijkt Tijmens 2e huwelijk te zijn:
Menaldumadeel, dopen, geboortejaar 1756, doopjaar 1811 - Berlikum hervormd
Geboren op 29 oktober 1756 in Beetgum
Gedoopt op belijdenis op 23 mei 1811
Dopeling: Geertje Timens
Vader: Timen Sietses
Moeder: Sjoerdje Durks

Opm.:
Menaldumadeel Quotisatie 1749
Plaats: Beetgum
Omschrijving : welgesteld
Perso(o)n(en): Tymen Sydses
Aant. volw. : 2
Aant. kind. : 4
Aanslag : 36:4:00
Verhoging : -
Vermogen : -
Menaldumadeel overlijden/begraven 1764
Betrokken: Tijmen Sieses
Datum : op 31 december 1764

Tekst : "ontvangen van Tijmen Sieses wegens 't doodkleet"
Ontvangen 0-14-0 wegens huur laken

Gestandaardiseerde namen:
Betrokken: TIEMEN SIEDSES

Bron: Tresoar
Toegang: 245-32 Hervormde gemeente Beetgum
Invnr. : 49 Diaconierekeningboek Beetgum
Periode: 1751-1790
Verder is dit er:
Menaldumadeel overlijden/begraven 1780
Overleden: Sijds Tijmens
Vader: Tijmen Sijdses
Datum : op 7 februari 1780

Tekst : "van Tijmen Sijdses ontvangen wegens huur van 't lijklaken gebruikt
over het lijk van zijn zoon Sijds Tijmens"
Ontvangen 1-5-0 wegens huur laken

Rauwerderhem, huwelijken 1776
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 september 1776 in Irnsum
Bruidegom: Sijts Tymens afkomstig van Beetgum
Bruid: Grietje Harms
Opmerking : met attestatie van Beetgum
Lidmatenboek Menaldumadeel, 1796
Jedske Willems
Weduwe van Timen Siedses
- Op 13 maart 1796 gedoopt op belijdenis

Lidmatenboek Menaldumadeel, 1796
Man: Timen Siedses
Vrouw: Jedske Willems
- Op 25 maart 1796 bevestigd
- Op 25 oktober 1801 overleden
Uit het 1e huwelijk:
Sietske x 1764
Sijts x 1776 Irnsum
Geertje x 1783 Tijs Pieters - nageslacht de Boer
Memories kantoor Franeker, overl. jaar 1820
Overledene : Geertje Tymens de Boer
Overleden op: 1 januari 1820
Wonende te : Berlikum
Tekst:
(vrouw van reeds overleden Thijs Pieters de Boer); moeder van Tymen Tijsses de Boer.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Uit het 2e huwelijk heb ik dezen gesprokkeld:
Memories kantoor Franeker, overl. jaar 1841
Overledene : Ate Gerbens Zijlstra
Overleden op: 16 november 1841
Wonende te : Engelum
Tekst:71 jaar (geboren Marssum); gardenier; weduwnaar van Martzen Thymens Koopal
(ingesteld vruchtgebruik vervalt nu in blooteigendom aan kinderen van 1 zuster en 2 broers: zie ad a);
geen kinderen;enige testamentair erfgenaam is Pietje Jans Zijlstra (vrouw van Pieter Sjoerds Koopal, schipper) (ab intestato tot niets gerechtigd).
Saldo fl. 4.332,13.

- ad a (Martzen Thymens Koopal, zrv):
Grietje (vrouw van Tjerk Fokkes Fokkema, te Hijum;
moeder van Fokke, gardenier Finkum en Jetske Tjerks Fokkema, te Hijum),

wijlen Sjoerd (vader van genoemde Pieter, schipper, Thymen, gardenier, Jetske, vrouw van Andries Andries Posthuma, schipper Dronrijp, Akke, weduwe van
Sake Gerbens Groeneveld, naaister Beetgum en Grietje Sjoerds Koopal, dienstmeid aldaar)

en Willem Thymens Koopal, arbeider (man van Geertje Geerts Terpstra;
vader van Geert, gardenier, Jetske, vrouw van Klaas Eelkes Jongsma, schipper,
wijlen Thymen en minderjarige Jan, boerenknecht en Jantje Willems Koopal, dienstmeid Marssum).

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Hier nog wat aktes:

1) Overlijdensakte Menaldumadeel, 1831.
Overleden: Sjoerd Thymens Koopal, 57 jaar, man, weduwnaar

2) Overlijdensakte Menaldumadeel, 1831.
Overleden: Martzen Thymens Koopal, 59 jaar, vrouw, gehuwd

3) Overlijdensakte Menaldumadeel, 1850.
Overleden: Willem Thymens Koopal, 72 jaar, man, gehuwd
Overlijdensakte Leeuwarderadeel, 1846
Aangiftedatum: 8 december 1846, blad nr. 44 (suppl. nr. 1-4)
Overleden op: 7 december 1846
Overleden: Grietje Tymens Koopal, 82 jaar, vrouw, gehuwd
Memories kantoor Leeuwarden, overl. jaar 1846

Overledene : Grietje Timens Koopal
Overleden op: 7 december 1846
Wonende te : Hijum
Tekst: 82 jaar; vrouw van Tjerk Fokkes Fokkema, gardenier;
moeder van wijlen Fokke, in leven werkman (man van Aukje Sakes Elzinga, te Finkum; vader van minderjarige Tjerk, Trijntje, Sake, Grietje en Timen Fokkes Fokkema)
en Jetske Tjerks Fokkema, wonend bij haar vader.

Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap
Ter vergelijking:
Menaldumadeel Quotisatie 1749
Plaats: Beetgum
Omschrijving : welgesteld
Perso(o)n(en): Sjoerd Sydses
Aant. volw. : 4
Aant. kind. : 9
Aanslag : 61:2:00
Verhoging : -
Vermogen : -

Menaldumadeel, dopen, geboortejaar 1748, doopjaar 1780
Geboren op 7 november 1748 in Beetgum
Gedoopt op belijdenis op 28 mei 1780
Dopeling: Grietje
Vader: Sjoerd Sydzes
Moeder: Auke Martens
Opm.: De dopeling is gehuwd met Nanne Sjoerds, de ouders zijn beiden overleden

Het Bildt, dopen, geboortejaar 1744, doopjaar 1774
Geboren op 1 juni 1744 in Beetgum
Gedoopt op belijdenis op 12 mei 1774 in Vrouwenparochie
Dopeling: Reimer Sjoerds, zoon, huisman
Vader: Sjoerd Sijdses
Moeder: Aukje Martens
Ik heb ze niet alle 9, maar wel wat kinderen gevonden:
Auke Sjoerds Koopal- ovl 1812, 65 jr.
Sieds Sjoerds - x 1769 en xx 1779 (Koopman) - met een Klaas Siedses Koopal gb 1772 in Het Registre Civique
Albert Sjoerds - x 1772 (Koopman) -ovl voor 1801 als zijn weduwe vermeld wordt.
Antje Sjoerds, ovl 1774 Beetgum - broer Albert betaalt.

NB. Naamsaanname 1811 Menaldumadeel is verloren gegaan, maar het Registre Civique is wel bewaard

Koopals Vrouwenparochie/Hallum uit het registre zullen er ook wel bij horen - hier trouwen de ouders dan:
Bildt, het, huwelijken 1773
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 januari 1773 in Vrouwenparochie
Bruidegom: Kornelis Sjoerds afkomstig van Vrouwenparochie
Bruid: Lysbet Lieuwes afkomstig van Vrouwenparochie
doopt Sjoerd-Lieuwe-Marten-Sijds-Albert

Menaldumadeel, huwelijken 1773
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 september 1773 in Vrouwenparochie
Bruidegom: Reimer Sjoerds afkomstig van Vrouwenparochie
Bruid: Jeltje Wopkes Tolsma afkomstig van Marssum
en het gedoopte Grietje:
Menaldumadeel, huwelijken 1773
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 december 1773 in Engelum
Bruidegom: Nanne Sjoerds afkomstig van Marssum
Bruid: Grietje Sjoerds afkomstig van Vrouwenparochie
Groet Margreet

Gebruikersavatar
Hans_A
Berichten: 225
Lid geworden op: dinsdag 21 feb 2006 10:17 pm
Locatie: Assen

Re: Zijn Sjoerd Sydses en Tiemen Siedses broers van elkaar

Bericht door Hans_A » vrijdag 23 jan 2015 12:17 pm

Margreet ,


Bedankt voor je vele informatie.
Ik ben bezig met het uitzoeken van de Koopal's in Friesland. Als jou informatie klopt zijn er 3 Koopal takken in Friesland. Mijn eigen voorouderlijke Koopal tak uit de regio Langezwaag Opsterland (kermisreizigers) heb ik kunnen koppelen aan de Koopal-tak uit Menaldumadeel, bij het huwelijk van Harm Koopal en Grietje Koopal.
Dan is er nog een Koopal tak uit het Bildt Jan Gerbens Minnertsga, deze lijkt mij van een heel andere lijn voorouders te komen, maar moet ik nog nader uitzoeken.

Timen Sytses zijn eerste vrouw was dus Sjoerdje Durks, zij zal dan voor 1766 zijn overleden.
Timen Sytses is volgens mij 12 juni 1783 overleden, en dan zijn tweede vrouw Jetske Willems 25 okt 1801

De kinderen uit zijn tweede huwelijk had ik gevonden,
Maar het overlijden van zijn kind Sijds Timens 7 februari 1780 lijkt mij een kind uit zijn eerste huwelijk, gezien zijn huwelijk op 15 september 1776 in Irnsum met Grietje Harms

Plaats reactie