genealogie Gorp (Sneek)

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
jordanowski
Berichten: 112
Lid geworden op: zondag 11 jun 2006 1:50 am
Locatie: 's-Gravenhage

genealogie Gorp (Sneek)

Bericht door jordanowski » woensdag 14 jun 2006 7:12 pm

Hieronder volgt een overzicht van de genealogie Gorp uit Sneek. Aanvullingen en verbeteringen zijn van harte welkom en zal ik verwerken in de onderstaande genealogie. Zelf stam ik af van het echtpaar Cleiterp-Gorp.

vr. gr.,
Derk

(mogelijke oudste generaties [Wibo]:
Mathijs van Gorp, geb. ca. 1475, huwde met Geertruijda Willem Adriaens Mutsaerts.
Jan Mathijs van Gorp, geb. ca. 1500, huwde Dingen Jan Gielis van der Heyden
Gerrit Jans van Gorp, geb. Alphen en Riel (NB) ca. 1525
Aart Gerritse van Dorp, geb. Alphen of Dordrecht?? ca. 1555)
[zie voor mogelijke afstamming van Karel de Grote de reactie van Wibo]

Een Gerrit (Gorp), vermoedelijk uit Dordrecht. Vader van vermoedelijk:
1) Jan Geerts Gorp, goudwerker, afkomstig uit Dordrecht, huwde (ondertrouw Leeuwarden 29 april 1615, derde proclamatie) met Maeyken Anthony van Wickefoort, wonende te Amsterdam. Zij is een dochter van Antonius van Wickevoort (op belijdenis lidmaat der Herv. Gemeente Leeuwarden 18 februari 1596) en ws. een zuster van Josina van Wickevoort die in 1601 trouwde met ds. Florentius Joannis (een Josina Wickevoort kwam in 1643 voor als bestemoeder van Joachim Culemborg, zoon van Lisck Jochems die hertrouwde met Matthijs van Vierssen; Nedergerecht Sneek, inv.nr. 164, weesboeken 1642-1647, fol. 289, 20 juni 1643).

2) Aert Gerryts (Gorp), waarvan de stam hieronder volgt:

A) Aert Gerryts, vermeld 18 juni 1596 te Sneek. naar schatting geboren rond het midden der 16e eeuw. Gehuwd met een Lynke Sebastyaans (Lida). Naar mijn weten vader van:
1 Gerrit Aertsz. Gorp, volgt IIa
2 Bastiaen Aertsz. Gorp, volgt IIb
3 Gijsbert Aertsz. Gorp, volgt IIc.

IIa Gerrit Aertsz. Gorp, geb. circa 1575 (in 1648 73 jaar oud), oud-hopman 1624, ontvanger 1625, gemeensman 1625, schepen 1627, burgemeester 1627, 1638-1640, 1642-1646, 1650, oud-schepen 1629, 1630, rentmeester 1633, rentenier 1633, curator sterfhuis 1640, 1643, 1645-1646 te Sneek, overleden na 26 november 1650, huwde met Machteltje Dionisius, gedoopt (op latere leeftijd) Sneek 25 september 1595, dochter van Dionisius Hoedemaker en (Machtelt) (Gert)
ouders van:
1 Aert Gorp, volgt IIIa.
2 Lyntie Gerrits Gorp, huwde in 1637 met Pieter Moll, geb. Sneek 1587, kunstschilder, schrijver, stadsbode en luitenant, zoon van Johannes Moll en Botje Pieters, weduwnaar van Sara Fredericksdr. (Gerrit)
3 Machteltie Gerrits Gorp, huwde 19 juli 1637 te Sneek met Wilhelmus Meyer, apotheker te Leeuwarden.
4 Dionisius Gorp(ius), geb. Sneek circa 1611, student aan de Universiteit Franeker (Hinke)

IIIa Aert / Arnoldus Gorp, ged. Sneek 7 juli 1616 (Gerrit), schrijver van een compagnie soldaten 1652, schepen 1654, 1657 en burgemeester 1660, 1662, 1664 en 1665 van Sneek, curator sterfhuis aldaar 1657, overleden tussen 28 september 1665 en 19 januari 1667, huwde 16 juli 1644 te Sneek met Maeycke Raggenius (Raggery), geb. circa 1625 te Sneek. Zij is een dochter van Dr. Matthias Raggerius, stadsmedicus 1620, schepen 1628-1629, curator div. sterfhuis 1628, burgemeester 1632-1633. Matthias Raggerius is afkomstig uit Giethoorn, en werd 7 augustus 1620 burger van Sneek. Hans Harmens en Regnerus Joannes Bruinsma, secretaris van Hennaarderadeel, zijn behuwdneven van hem.
(PS Hij liep mee in de begrafenisstoet van vorst Willem Frederik van Nassau in 1664. Van die statie is een afbeelding gemaakt, waaronder het portret van Aert Gorp ((Dr. C. Hofstede de Groot, “de schilder Frans Carree en zijne teekeningen voor de lijkstatie van vorst Willem Frederik van Nassau)
Uit dit huwelijk:
1 Machteltie Gorp, ged. Sneek 1 dec. 1647, jong overleden.
2 Matthijs Gorp, ged. Sneek 13 dec. 1648, jong overleden.
3 Machteltie Gorp, ged. Sneek 9 febr. 1651, jong overleden.
4 Gerardus Aerts Gorp, volgt IVa
5 Matthijs Gorp, ged. Sneek 10 febr. 1656, jong overleden.
6 Matthijs Gorp, ged. Sneek 22 febr. 1657.
7 Roelof Gorp, ged. Sneek 2 mrt. 1660, jong overleden.
8 Dionysius Gorp, ged. Sneek 12 mei 1661.
9 Magteltie Gorp, ged. Sneek 15 aug. 1662 (niet te verwarren met haar nicht Machteld Gorp, echtgenote van Napjus!)
10 Roelof Gorp, ged. Sneek 31 mei 1665.
11 Ydtje Gorp, ged. Sneek 16 mei 1667.
12 12 Hylckien Gorp, geb. Sneek, huwde (ond.tr. Sneek 25 jan. 1684) met Mr. Arnoldus Grouwstra, procureur te Sneek.
13 Symen Gorp, geb. voor 1655, huwde Sneek 31 oktober 1697 met Fedtie Michiels Staack, geb. voor 1656, dochter van Michiel Jurjens en Tytje Franciscus Wieringa. Mogelijk is deze Symen identiek aan Symen Gorp IVb, en betreft dit een tweede huwelijk (Gerrit)


IVa Gerardus Aerts Gorp, ged. Sneek 17 juli 1653, schrijver van een compagnie, huwde (ond.tr. Sneek 21 nov.) Sneek 6 dec. 1685 met Catharina Davids de Weim, van Sneek.
Ouders van:
1 Mayke Gorp, ged. Sneek 24 sept. 1686.
2 Janneke Gerrits Gorp, ged. Sneek 28 dec. 1687, huwde (ond.tr. Sneek 4) Sneek 19 dec. 1717 met Cornelis Ypes Steensma, van Sneek.
3 Aert Gorp, ged. Sneek 28 april 1689.
4 Machteld Gorp, ged. Sneek 4 mrt. 1691.
5 Machteltie Gorp, ged. Sneek 20 mrt. 1692.
6 David Gorp, ged. Sneek 12 juni 1695.
7 Mathijs Gorp, volgt Va.

Va Matthijs Gorp, ged. Sneek 8 dec. 1697, huwde (ond.tr. Sneek 18 mei) Sneek 2 juni 1726 met Maaike Taekes Tietema, van Sneek.
Ouders van:
1 Neeltje Gorp, ged. Sneek 4 juni 1727, jong overleden.
2 Gerrit Gorp, volgt VIa.
3 Catharina Gorp, ged. Sneek 9 sept. 1731.
4 Neeltje Gorp, ged. Sneek 10 febr. 1737.
5 Machteltje Gorp, ged. Sneek 28 april 1741.

VIa Gerrit Gorp, ged. Sneek 23 febr. 1729, lid vroedschap van Sneek (1759, 1762, 1764), schepen aldaar 1772, huwde (ond.tr. Sneek 13) Sneek 28 sept. 1755 met Acke Rinties, van Sneek.
Ouders van:
1 Elisabeth Gorp, ged. Sneek 9 nov. 1757, jong overleden
2 Elisabeth Gorp, ged. Sneek 18 nov. 1759.
3 Mathijs Gorp, ged. Sneek 14 mei 1762.
4 Mathijs Gorp, ged. Sneek 23 aug. 1764.
5 Rinske Gorp, ged. Sneek 8 jan. 1767, jong overleden
6 Rinske Gorp, ged. Sneek 12 jan. 1769.
7 Rintje Gorp, geb./ged. Sneek 10/19 mrt. 1772, jong overleden.
8 Rintje Gorp, geb./ged. Sneek 17 apr./7 mei 1775.

IIb Bastiaen Aerts Gorp, hopman 1621, 1622, 1625, rentmeester 1628, schepen 1632-1635, burgemeester 1636, oud-burgemeester 1638, 1640, 1642, 1645. Noemde zich 5 sept. 1622 voor het eerst Gorp (voor zover ik weet), overleden tussen 1645 en 1651, huwde met Lijsbeth (Carels) Roelands. In 1651 werd de nalatenschap van Bastiaen Aerts Gorp en Lijsbeth (Carels) Roelands verdeeld [Nedergerecht Sneek, inv. nr. 167, weesboeken, 1656-1659, fol. 466, 3 november 1659). Sinds 1636 was Bastiaen Gorp curator over Claes Roelants en in 1642 komt hij nog voor als curator over Suster Roelants, kinderen van Roelant Carels en Hotske Claesdr. [Nedergerecht Sneek, inv. nr. 164, weesboeken 1642-1647, fol. 12, 20 juni 1642; Nedergerecht Sneek, inv. nr. 163, weesboeken 1639-1642, fol. 376, 27 december 1640:] Hoewel Lijsbeth (postuum) als 'Roelands' wordt aangeduid in 1659, zal haar patroniem Carels moeten zijn en was zij een dochter van de glazenmaker Carel Carels (overleden tussen 1622 en 1628) en Sibbel N.N.
Uit dit huwelijk (Lida):
1 Gerryt Bastiaens Gorp, ged. Sneek 9 november 1600, overleden voor 1616.
2 Caerl Bastiaens Gorp, ged. Sneek 26 december 1601, volgt IIId
3 Lyntien Bastiaens Gorp, ged. Sneek 4 september 1603, overleden voor 24 mei 1605.
4 Lyntzen Bastiaens Gorp, ged. Sneek 24 mei 1605, overleden voor 12 november 1606.
5 Lyntie Bastiaens Gorp, ged. Sneek 12 november 1606, huwde Leeuwarden 27 juni 1638 met Minne Sickes, mr. goudsmid te Leeuwarden. Minne verbleef in 1648 in West-Indië (Margreet).
6 Aernt Bastiaens Gorp, ged. Sneek 28 september 1608, overleden voor 7 juni 1612.
7 Gherbrich Bastiaens Gorp, ged. Sneek 17 januari 1610, overleden voor 28 februari 1617.
8 Ryntje Bastiaens Gorp, ged. Sneek 3 april 1611.
9 Aernt Bastiaens Gorp, volgt IIIc.
10 Maycke Bastiaens Gorp, ged. Sneek 1614, huwde Bolsward 18 jan. 1644 met Aede Andries, van Sneek.
11 Ds. Gerardus Gorp, volgt IIIb
12 Gherbrich Bastiaens Gorp, ged. Sneek 28 februari 1617.

IIIb Ds. Gerardus Gorp, geb. Sneek 1615/1616, ingeschreven aan Universiteit van Franeker 1 april 1635 als student filosofie en linguïstiek, predikant te Marssum 1640-1654 en Roordahuizum 1654-1668, huwde aldaar 15 aug. 1641 met Fettie Reyns, van Roordahuizum (Hinke)
Ouders van:
1 Gerbrichje Gorp, ged. Marssum 28 apr. 1642.
2 Aert Gerrits Gorp, ged. Marssum 28 jan. 1644, identiek aan Arnoldus Gorp, predikant.
3 Symen Gorp, volgt IVb.
4 Dirck Gorp, ged. Marssum 23 jan. 1648.
5 Sebastiaen Gorp, ged. Marssum 25 apr. 1650, jong overleden.
6 Sebastiaen Gorp, volgt IVc.
7 Pieter Gorp.

IVb (mogelijk identiek aan IIIa14) Symen Gorp, ged. Marssum 8 mrt. 1646, huwde (ond.tr. Sneek 22 aug. 1674) met Janneke Annes Haarsma, van Stavoren.
Ouders van:
1 Gerrit Gorp, ged. Sneek 4 aug. 1675.
2 Fedtje Gorp, ged. Sneek 9 mrt. 1677, jong overleden.
3 Fedtje Gorp, ged. Sneek 1 dec. 1678, jong overleden.
4 Fedtje Gorp, ged. Sneek 21 dec. 1679.
5 Judith Gorp, ged. Sneek 4 febr. 1681.
6 Anne Gorp, ged. Sneek 24 mrt. 1682.
7 Judyk Gorp, ged. Sneek 30 sept. 1683.

IVc Sebastiaen Gorp, ged. Marssum 10 aug. 1651, in 1685 wonende te Idaard, huwde mrt. 1685 met Sybrich Dircks, uit Rauwerd.
Ouders van:
1 Gerardus Gorp, ged. Idaard 31 okt. 1686.
2 Impkjen Gorp, ged. Idaard 5 febr. 1688.
3 Gerrit Gorp, ged. Boksum 6 dec. 1695.

IIIc Aert Bastiaens Gorp, ged. Sneek 7 juni 1612, huwde 1e (procl. Sneek 30 juni) 1649 met Bauckien Lieuwes, van Akkrum, huwde 2e (procl. Sneek 24 december) 1653 met Maycke Franses, van Sneek.
Over zijn weeskinderen Hinke en Machteld trad hun oom ds. Gerardus Bastiaens Gorp op als curator, na diens overlijden in die hoedanigheid opgevolgd door diens zonen Simon en Arnoldus Gorp.
Uit het eerste huwelijk:
1 Rinske / Hinke Gorp, ged. Sneek 7 mrt. 1650, huwde Sneek (ondertrouw 16) 31 december 1682 met Jan Huiges Cleiterp, gedoopt Sneek 19 februari 1656, mr. bakker te Sneek (1681), zoon van Huygh Jans en Berber Martens (Napjus).
Uit het tweede huwelijk:
2 Bastiaen Gorp, ged. Sneek 22 dec. 1654.
3 Machteltie Gorp, ged. Sneek 11 dec. 1657, huwde Sneek 20 juni 1680 met Hendrik Pieters Napjus, gedoopt Sneek 25 augustus 1656, mr. bakker en burger-hopman te Sneek, overleden aldaar in 1723, zoon van Pieter Martens Napjus en Trijntje Martens. [(Nedergerecht Sneek, inv. nr. 173, weesboeken 1681-1682, fol. 15]
4 Elisabeth Gorp, ged. Sneek 16 juni 1661.
(PS Jan Huiges Cleiterp en Hendrik Pieters Napjus waren volle neven)

IIId Carel Bastiaens Gorp, gedoopt Sneek 26 december 1601, mr. schoenmaker te Sneek (Nedergerecht Sneek, inv. nr. 164, weesboeken, 1642-1647, fol. 787, 17 november 1645), huwde met Liesbeth Hotses (in 1634 Antie Hotses genoemd), overleden voor 1645 (Nedergerecht Sneek, inv. nr. 164, weesboeken, 1642-1647, fol. 787, 17 november 1645).
Uit dit huwelijk:
1) Taetske Carels Gorp, gedoopt Sneek 6 februari 1634, overleden verm. rond 1678, huwde met Pybe Jorrits (Wiarda), koopman en ontvanger te Roordahuizum. In 1645 was haar (oud)oom Dirck Buwes curator over Taetske Carels Gorp en later was haar oom ds. Gerardus Gorp administrerend curator. (Nedergerecht Sneek, inv. nr. 167, weesboeken, 1656-1659, fol. 466, 3 november 1659). Op 20 juli 1660 werden Pybe Jorrits en zijn echtgenote Taetscke Carels Gorp aangenomen als lidmaten te Wirdum, komende van Roordahuizum. Op 14 januari 1679 liet Hincke Gorp (dr. van wijlen Aert Bastiaens Gorp) het testament van Pybe Jorrits en Taetske Gorp uitschrijven door N. Bruinsma; vervolgens werd door Hinke's curator Simon Gorp een zaak gestart inzake de nalatenschap van Taetske Carels Gorp [ (Nedergerecht Sneek, inv. nr. 173, weesboeken 1681-1682, fol. 15]
2) Hotse Carels Gorp, gedoopt Sneek 29 november 1635, waarschijnlijk jong overleden.

IIc Gijsbert Aertsz. Gorp, burger van Sneek 21 nov. 1614, bouwmeester, hopman 1630, overleden na 5 nov. 1657, huwde 1e met Yts Taeckes, huwde 2e Sneek 3 juli 1638 met Dyuck Nyses, van Sneek.
Uit het eerste huwelijk:
1 Gerben Gorp, ged. Sneek 16 sept. 1623.
2 Anneke Gijsberts Gorp, ged. Sneek 3 september 1622, overleden voor 1671, huwde (ond.tr. Sneek 19) Sneek 29 aug. 1658 met Taecke Iges Mollema, van Sneek, zoon van Ige Taeckes en Pietje Molles. Taecke hertrouwde 5 maart 1671 te Sneek met Anneke Reyners, uit Sneek (Gerrit en Esther)overzicht familie Carels / Roelands:
I Carel, vader van [Quaclappen, inv. nr. 16701, blad 96, akte 1188, jaar: 1585):
a) Carel Carelsz., volgt II
b) Bely Carels, huwde met mr. Hendrick Hendricksz. (1585)
c) Jan Carelsz.

II Carel Carelsz, glazenmaker te Sneek (1599), huwde met Sibbel N.N.
uit dit huwelijk:
a) Agge Carels, volgt III-a
b) Intz Carels, ged. Sneek 23 april 1598
c) Trijn Carels, ged. Sneek 22 juni 1600
d) Suster Carels, ged. Sneek 16 september 1601
e) Lijsbeth Carels, huwde met Bastiaen Aertsz. Gorp.
f) Roelant Carels, volgt III-b

III-a Agge Carels, huwde met Aeff.
uit dit huwelijk:
a) Jel Agges, ged. Sneek 24 januari 1619

III-b Roelant Carels, overleden Sneek tussen 1622 en 1628, huwde met Hotske Claesdr., overleden na 20 juni 1642. Zij hertrouwde Sneek 19 maart 1628 met Agge Jurjaens.
uit dit huwelijk:
a) Carel Roelants, huwde Sneek 29 januari 1636 met Geertie Lammerts (uit dit huwelijk: Trijntje 1637)
b) Coerdt Roelants, huwde Sneek 18 april 1636 met Susanna Renske Tyalckes (uit dit huwelijk: Roelant 1637, Jantien 1639, Roelant 1641, Griet 1644 en Sibbel 1648)
c) Claes Roelants, geboren circa 1615 [in het 25e jaar in 1640], huwde 1e Sneek (gerecht) 18 augustus 1637 met Anke Heeres, huwde 2e Bolsward 29 oktober 1665 met Antie Pieters en huwde 3e Bolsward 27 oktober 1672 met Antie Folckerts. Sinds 1636 was zijn curator Bastiaen Aertsz. Gorp [Nedergerecht Sneek, inv. nr. 163, weesboeken 1639-1642, fol. 376, 27 december 1640]
d) Gerbrich Roelants, ged. Sneek 6 april 1617, huwde met Wybe Bottes (uit dit huwelijk: Roelant 1637, Botte 1638, Agge 1644, Carel 1646, Claes 1648 en Coerdt 1655)
e) Reyner Roelants, ged. Sneek 28 januari 1619
f) Suster Roelants, ged. Sneek 10 december 1620, jong overleden
g) Suster Roelants, ged. Sneek 10 maart 1622, huwde Sneek 30 oktober 1640 met Baucke Bauckes (uit dit huwelijk: Foeck 1646, Foeckien 1648, Griet 1650, Grietje 1651, Hots 1654, Neeltje 1658, Bauckien 1662 en Baucke 1663)
Laatst gewijzigd door jordanowski op donderdag 7 jun 2018 7:15 pm, 10 keer totaal gewijzigd.

gerrit2

parenteel familie gorp sneek

Bericht door gerrit2 » zondag 18 jun 2006 12:41 am

hallo jordanowski

heb even vergeleken wat er elders op internet over deze familie bekend is. daaruit een aantal kleine aanvullingen op jouw overzicht:

1. IIa. Is Gerrit Aertsz ook gehuwd geweest met ene Machteltie?
Volgens tresoar is Aert Gerrritsz Gorp (IIIa) gedoopt op 07-07-1616 te Sneek als zoon van Gerryt Aerts Gorp en Machteltie.
Ook geneanet gaat hier van uit.

2. IIa, kind 2 Pieter/Petrus Moll.
Volgens geneanet: kunstschilder, schrijver, stadsbode, luitenant), geboren 1587 te Sneek, zoon van Johannis Mol en Botje Pieters, eerder gehuwd in juni 1616 te Leeuwarden (ondertrouwd te Sneek op 26-05-1616, ondertrouwd te Leeuwarden op 25-05-1616, bevestiging Sneek 12-06-1616 ) met Sara Fredericksdr, geboren te Amsterdam)

3. IIIa, kind 9 Hendrik Pijters Nappius
Volgens geneanet: gedoopt te Sneek op 25-08-1656, overleden op 05-05-1723 te Sneek, zoon van Pytter Martens (Napjus) en Trijntie Martens)

4. IIb, kind 2 Minne Sickes
Volgens aantekening op geneanet op 14-09-1648 in West-Indie.

5. IVb. Symen Gorp.
Volgens geneanet is er een Simon Gorp, vroedsman van Sneek, geboren voor 1655 als zoon van Aert Gerritsz Gorp (IIIa) gehuwd op 31-10-1697 te Sneek met Fedtie Michiels Staak, geboren voor 1656, dochter van Michiel Jurjens (Staak) en Tytje Franciscus Wieringa.
Vermoedelijk is deze Simon Gorp dezelfde Symen, in jouw overzicht opgenomen onder IVb en betreft dit een tweede huwelijk.

Aantekening op geneanet:
Deed het werk voor Albertus Jacobus Frieswijk, aangesteld als stadssecretaris van Sneek in 1700, zoontje van de Hr. Edo Frieswijk, burgemeester van Sneek en protege van de Stadhouder. Albertus was nog jong en moest het vak nog leren.Simon kreeg wel de schuld van het tekort en verdween

6. III-c. Aert Bastiaans Gorp:
eerste huwelijk: ondertrouwregister, proclamatie 30-06-1649 te Sneek
tweede huwelijk: ondertrouwregister, proclamatie van 24-12-1653 te Sneek

7. II-c. kind 2 Taecke Iges Mollema
Volgens tresoar: burgervaandrig, later gehuwd op 05-03-1671 te Sneek met Anneke Reyners, bij huwelijk afkomstig van Sneek

Hoop dat je wat hebt aan bovenstaande aanvullingen.
Met vriendelijke groet
Gerrit

Gebruikersavatar
Hinke Westra
Berichten: 564
Lid geworden op: zaterdag 10 dec 2005 6:52 pm
Contacteer:

Bericht door Hinke Westra » zondag 18 jun 2006 9:09 am

En ik heb nog een paar hele oude aantekeningen uit de DTB van Sneek, Romein en ik denk het Album studiosorum:

Dionysius Gorp, geb. 1611 Sneek, zn.v. Gerardus Aernts Gorp (in 1639 landsdaglid) en Machteld; Dyonisius ingeschreven aan de Universiteit van Franeker 01-05-1632, studierichting Theologie.

En Gerardus Sebastiaans Gorp, geb. Sneek 1616, overl. aug. 1668, zn.v. Sebastiaan Gorp, schepen en burgemeester van Sneek, schoenmaker: Gerardus X Tettie Reyns van Roordahuizum; kinderen Arnoldus (Predikant) en Bastiaan; Gerardus 1640-1654 predikant te Marssum; 1654-1668 predikant te Roordahuizum; ingeschreven aan de Universiteit van Franeker 01-04-1635 studierichting filosofie en linguïstiek.

Hinke.

jordanowski
Berichten: 112
Lid geworden op: zondag 11 jun 2006 1:50 am
Locatie: 's-Gravenhage

Bericht door jordanowski » zondag 18 jun 2006 9:00 pm

Beste Gerrit en Hinke,

heel erg bedankt voor jullie reacties! Ik ben er zeer blij mee. Geneanet was mij nog niet bekend, maar dat ga ik nu zeker bekijken! Ik hoop dat ik deze familie ooit helemaal goed en gedetailleerd in kaart kan brengen... Dus overige aanvullingen en verbeteringen blijven altijd welkom ;) Wanneer ik meer Gorp informatie vind, zal ik deze add'en op dit forum.

trouwens interessant dat Gerrit Aerntz. Gorps vrouw "Machteltie" wordt genoemd. 13 mei 1615 wordt hij (of een andere Gerrit Aerntsz uit Sneek??) genoemd als echtgenoot van Tets Wybrens. Terwijl Macheltie moeder wordt genoemd over zijn in 1611 en 1616 geboren kinderen. Hoop daar achter te komen.

Nogmaals dank!

groeten,

Derk

margreet

Bericht door margreet » maandag 19 jun 2006 1:03 pm

Hoi,

Bedankt voor alle info, ik had deze familie vrij kaal als voorouders van mijn neef in mijn bestand. Die zal er dus wel blij mee zijn.
Piepklein aanvullinkje bij IIIa-12 Rinske - ik had haar als Hinke, maar Hinke-Rinske is een soort vlei- of koosnaam-gebeuren, en uitwisselbaar.

Hillie

Gorp

Bericht door Hillie » woensdag 21 jun 2006 9:05 pm

Aert Gerryts ook in mijn kwartierstaat. Bij mij vervolg bij dochter van IIIA.
Machteltje Aerts Gorp.
Tr. met Hendrik Pieters Napjus, zoon van:

Trouwregister Hervormde gemeente Sneek, 1651
DTB nr: 669, 1616 - 1679
Vermelding: Bevestiging huwelijk van 15 juni 1651
Man: Pieter Marttens, Sneek
Vrouw: Trijntie Marttens, Sneek

Sneek, doopjaar 1656
Sneek, Doop Herv. gem. 1655-1685
DTB: 658
Dopeling: Hendryck
Gedoopt op 25 augustus 1656 in Sneek
Kind van Pieter Martens en Tryntie Martens

jordanowski
Berichten: 112
Lid geworden op: zondag 11 jun 2006 1:50 am
Locatie: 's-Gravenhage

Bericht door jordanowski » donderdag 22 jun 2006 1:25 pm

dank je Hillie :)

margreet

aanvulling

Bericht door margreet » zondag 9 jul 2006 6:19 pm

Hoi, kwam dit toevallig tegen in de inventarisatieboeken Leeuwarden:

Nummer: 1612
Signatuur: y36; 103
Datum: 1648/09/14
Inventarisant: Minne Sickes
Beroep inventarisant: Goudsmid
Eerste echtgenote: Lijntie Bastiaens Gorp
Opmerking: Voet 388. p. 103 "Sicke Minnes . . in Westindien sijnde".

groet, margreet

derk

Bericht door derk » maandag 10 jul 2006 3:50 pm

nee, die heb ik niet genoteerd. interessant, wat minne deed in West-Indië... dank je

esthervanremsdijkstra
Berichten: 171
Lid geworden op: donderdag 20 jul 2006 4:01 pm

Gorp aanvulling

Bericht door esthervanremsdijkstra » vrijdag 27 okt 2006 12:18 pm

OOk ik stam van deze mensen af, dan van Anneke Gijsberts, zij trouwde idd met een Mollema,

Anneke Gysberts Gorp, dochter van Gysbert Aertszn Gorp en Itske Taekedr. Zij is gedoopt op 3 september 1622 in Sneek. Anneke Gysberts is overleden vóór 1671 in Sneek, ten hoogste 49 jaar oud. Anneke Gysberts trouwde op 29 augustus 1658 in Sneek met Taco Iges Mollema, nadat zij op 19 augustus 1658 in Sneek in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14 augustus 1658 in Sneek. Hij is een zoon van Ige Taekes Mollema en Pietie Molles.

Kinderen van Anneke Gysberts en Taco Iges:
1 Itske Taeckes Mollema. Zij is gedoopt op 29 mei 1659 in Sneek.
2 Yge Taekes Mollema. Hij is gedoopt op 12 november 1660 in Sneek. Yge Taekes trouwde met Beytske Sybrens de Backer, nadat zij op 17 februari 1688 in Sneek in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 4 maart 1688 in Sneek. Zij is een dochter van Sybrandt Wypckesz en Lolck Jorritsdr. Zij is gedoopt op 9 november 1660 in Sneek.
3 Pytie Taeckes Mollema. Zij is gedoopt op 23 oktober 1663 in Sneek. Pytie Taeckes is overleden vóór 1664, ten hoogste 1 jaar oud.
4 Pytie Taeckes Mollema. Zij is gedoopt op 26 november 1664 in Sneek.
5 Gerryt Taeckes Mollema. Hij is gedoopt op 2 november 1666 in Sneek.
Leven is het meervoud van lef!

A. Soeting
Berichten: 75
Lid geworden op: vrijdag 16 feb 2007 8:41 pm
Locatie: vianen
Contacteer:

Familie Gorp

Bericht door A. Soeting » dinsdag 20 feb 2007 6:21 pm

Beste jordanovski

Ook ik stam van de familie Gorp. Als je ooit te weten komt hoe het nu zit met die Tets Wybrens wil je mij dan een berichtje sturen. Wij hebben precies hetzelfde probleem.

Inmiddels hebben wij van de familie Aert Gerrits Gorp en Maeycke Raggenius 15 kinderen. Hylckien hebben wij van jou via dit forum.
Kijk op http://home.wanadoo.nl/hellingsoet/
Daar vind je onze hele stamboom.

Lida Hellingman-Soeting.

germein
Berichten: 23
Lid geworden op: vrijdag 27 okt 2006 4:49 pm

Bericht door germein » vrijdag 23 feb 2007 12:08 am

Ik vermoed, dat de naam Tets Wybrens uit de index van de autorisatieboeken van Sneek is gehaald.
In 1615 worden curatoren aangesteld over Gerryt Aerts X Tets Wybrens,
vanwege een faillissement.
In 1613 worden echter Gerryt Aernts, zijdekramer X Machtel genoemd als lidmaten NH te Sneek.
Omdat ze een zoon Dionisius Gorpius hebben (komt voor in de criminele sententies universiteit Franeker; verwondt door student P.Mol), wordt Machtel mogelijk genoemd in de volgende autorisaties en dopen.
Op 29 juli 1595 wordt door het overlijden van de grootmoeder Neel Romckes, weduwe van Bartel Jans tot curatoren benoemd Folckert Jans en Hottye Liclema over Neelcke, boven 12 jaar en Machtel Dionisius.
De beide zusjes worden op 25 september 1595 te Sneek gedoopt, kinderen van Dionisius Hoedemaker ( Bij de personele impost 1578 genoemd)
Op 22 juni 1599 zijn Neelcke Dionisius, getrouwd met Frans Joannes en Machtelke Dionisius requiranten.
Op 1 september 1602 worden bij het overlijden van hun voogd Hottye Liclama beide zusjes genoemd bij de autorisatie.
Zelf stam ik af van Eelke Pyters Napjus. Zijn broer is Hendrik Pyters Napjus, getrouwd met Machtel Gorp. Hun behuwd oom is Huigh Jans Cleiterp Zijn familie is te vinden bij dtb trouwen en dopen
[iebeltje bozum] en [jan lu* bozum].
Toch kan ik niet volgen, hoe je afstamt van Hendrik Pyters Napjus.
De executeur Eelke Pieters Napjus is volgens mij de kleinzoon van de schepen Eelke Pieters Napjus.

Gert

A. Soeting
Berichten: 75
Lid geworden op: vrijdag 16 feb 2007 8:41 pm
Locatie: vianen
Contacteer:

Fam Gorp

Bericht door A. Soeting » vrijdag 23 feb 2007 1:39 pm

Beste Gert

Ik stam niet af van Hendrik Pieter Napjus en Machteltje Aerts Gorp, maar van haar zuster Hinke (Rinske) Aerts Gorp en Jan Huiges Cleiterp. Zij hebben dezelfde ouders en grootouders. enz.
In mijn website staan de voorouders altijd in rood en blauw. Via de blauwe
kun je de hele website doorklikken. Heen terug een andere tak in Enz.
Bedankt voor je reactie.

Lida Soeting

A. Soeting
Berichten: 75
Lid geworden op: vrijdag 16 feb 2007 8:41 pm
Locatie: vianen
Contacteer:

Fam. Gorp

Bericht door A. Soeting » vrijdag 23 feb 2007 3:17 pm

Beste Gert.

Nog een aanvulling op mijn vorige bericht.
In jouw berichtje stonden voor ons nog wat nieuwe dingen.
Namelijk de grootouders, Neel Romckes, weduwe van Bartel Jans.
Weet jij of dit de ouders van de vader Dionisius zijn of van de moeder nn. van beide kinderen Machteltje en Neeltje. We hadden Neeltje ook niet als gehuwd met Frans Joannes genoteerd. Doordat iedereen laat gedoopt is, leek het alsof kinderen kinderen kregen. Daardoor is deze fout bij ons waarschijnlijk ontstaan. Wij gaan dit in ieder geval veranderen.
Weet jij soms geboorte datums van de 2 zusjes. De naamgeving van het kind van Frans Joannes, wordt dat Dionisius Frans of Franses (Patroniem).

Dat Dionisius Gorp aan de universiteit in Franeker studeerde wisten we al.

De geschiedenis met de curatoren kende ik ook niet.

Tets Wybrens hoeft dus geen echtgenote van Gerrit Aerts Gorp te zijn,
hij kan samen met haar een bedrijf gehad hebben.

Lida Hellingman-Soeting

jordanowski
Berichten: 112
Lid geworden op: zondag 11 jun 2006 1:50 am
Locatie: 's-Gravenhage

Bericht door jordanowski » zaterdag 24 feb 2007 6:48 pm

beste allemaal,

wat fijn dat jullie zo meedenken! Ik ben erg blij met de informatie van Gert over Machteltje Dionisius.. had ik het toch helemaal fout met Tets Wybrens als vrouw. Zou het kunnen dat zij een tweede vrouw is geweest, of is dat uitgesloten? Ik ben inderdaad ook benieuwd naar de relatie met Bartel Jans en Neelcke Romckes.
Zoals jullie kunnen zien pas ik mij bovenstaande genealogie aan, zodat het zo compleet en foutloos mogelijk wordt. Met dank aan jullie.

Op de vraag hoe ik afstam van Hendrik Pieters Napjus, de volgende 2 stamreeksen:

I Hendrik Pieters Napjus huwde met Magteltie Gorp. Ouders van o.a.:
II Pieter Nappius, ged. Sneek 26 maart 1697, wieldraaier 1749 en burger vaandrig aldaar, begraven Sneek 5 december 1770, huwde Sneek 11 juli 1728 met Trijntje Sjoerds Nauta (dochter van???). Uit dit huwelijk o.a.:
III Eelco Napjus, ged. Sneek 21 november 1728, majoor en executeur (1766) der stad Sneek, begraven Sneek 3 september 1803, huwde 1e circa 1749 met Juliana Spyxma, huwde 2e Sneek 27 mei 1765 met Joukien IJlst, ged. Sneek 7 januari 1746, overleden???, dochter van Haje Jacobs IJlst en Hiske Jelles Weidland. Uit het tweede huwelijk o.a.:
IV Hajo Napjus, geb. Sneek 27 juli 1773, regent gevangenhuizen, lid vroedschap van Sneek (1794), kerkvoogd aldaar en in 1826 lid van het kiezerscollege, overleden Sneek 19 juli 1850, huwde aldaar 13 januari 1793 met Grietje Stam, geb. Sneek 24 juli 1772, overleden aldaar 26 oktober 1842, dochter van Auke Tjommes Stam en Tijtje Wijtses Broersma. Uit dit huwelijk o.a.:
V Auke Stam van Napjus, geb. Sneek 10 december 1795, mr. horlogemaker, overleden aldaar 23 juli 1857, huwde 1e Sneek 20 mei 1821 met Dieuwke Goderts Feenstra, geb. Sneek 24 december 1801, overleden Sneek 6 oktober 1823, dochter van Godert Feenstra en Antonia Bokma, huwde 2e Sneek 22 april 1827 met Imke Petrus Rienstra, ged. Sneek 19 augustus 1799, overleden aldaar 21 juni 1879, dochter van Petrus Rienstra en Ynskje Berends Schotanus. Uit het eerste huwelijk:
VI Grietje Napjus, geb. Sneek 3 oktober 1822, overleden Rijssen 22 maart 1877, huwde Sneek 3 oktober 1847 met Jan Harmen ter Horst, geb. Rijssen 13 maart 1812, textielfabrikant, directeur J.H. & D. ter Horst te Rijssen, en vanaf 1873 mede-directeur Ter Horst & Co, textielfabrieken te Rijssen, overleden aldaar 16 oktober 1877, zoon van Gerrit Hendrik ter Horst en Jenneke Smit. Dit zijn de overgrootouders van mijn grootmoeder (Twente).

Ik stam ook af van:
I Jan Huiges Cleiterp x Rinske (Hinke) Aerts Gorp.
II Ate Jans Cleiterp, ged. Sneek 1 februari 1684, begraven Sneek 2 mei 1729, huwde met Acke Hessels (dochter van ???).
III Hinke Cleiterp, ged. Sneek 18 december 1712, begraven Sneek 29 juni 1775, huwde Sneek 22 januari 1736 met Sjoerd Gerbens Bockema, geb. Tirns, bakker en vroedsman 1744, dorpsrechter van Goënga, mederechter van Wymbritseradeel, overleden Goënga circa 1781, zoon van Gerben Sjoerds Bockema en Antje Siblesdr. Rheenstra.
IV Ate Sjoerds Bokma, ged. Sneek 11 oktober 1744, mr. bakker en lid vroedschap van Sneek vanaf 1788, overleden aldaar 18 maart 1827, huwde Sneek 9 april 1769 met Helena Flink, ged. Sneek 12 maart 1745, overleden aldaar 6 december 1824, dochter van Tussijn Jans Flink en Antonia Geveringh.
V Antonia Bokma, ged. Sneek 19 april 1772, overleden aldaar 30 januari 1848, huwde Sneek 26 april 1801 met Godert Feenstra, geb. Sneek 15 januari 1775, commissaris van politie te Sneek, president van den krijgsraad, 1826 majoor en commandant der schutterij, ouderling, boekhouder van het burgerweeshuis, overleden Sneek 16 februari 1851.
VI Dieuwke Goderts Feenstra x Auke Stam van Napjus (zie boven).

het zou ook leuk zijn als iemand op deze stamreeksen aanvullingen of verbeteringen heeft.

gr.
Derk

Plaats reactie