Sybren Pieters de With + 1. Rintsch Heins en 2. Hylck Wybes

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Kiek
Berichten: 182
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Sybren Pieters de With + 1. Rintsch Heins en 2. Hylck Wybes

Bericht door Kiek » maandag 9 dec 2013 1:22 pm

Sybren Pieters uit Schettens huwt 1. Rintsch Heins en 2. Hijlck Wybes

Hoe link ik de namen van de 14 kinderen van Sybren aan de veronderstelde of onbekende voorouders? Waarom geen Harmen? Wie zou (behalve moeder R.H.) Rintje kunnen zijn?
Hoe kom ik verder terug in de tijd?
Wonseradeel, Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 mei 1695
Bruidegom: Siberen Pijtters afkomstig van Schettens
Bruid: Rintsch Heins afkomstig van Wommels
Opmerking : hij is afkomstig van Bruindijk onder Schettens

Kinderen: vanaf 1696: Grietje-Pieter-Rintje-Antje-Grietje-Rintje

Wonseradeel, Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 mei 1711
Bruidegom: Sijberen Pijtters afkomstig van Schettens
Bruid: Hijlck Wijbes afkomstig van Schettens

Kinderen met Hylck: Rintje-Mintje-Rintje-Rintje-Sjoerd-Henke-Rintje-Hinke
De (voor-)ouders van Hylck heb ik niet gevonden.
De ouders van Rintsch zouden kunnen zijn:
Hennaarderadeel, Bevestiging huwelijk op 26 december 1659 in Oosterend
Bruidegom: Hein Wijbes afkomstig van Witmarsum
Bruid: Aeltie Hanses afkomstig van Hidaard

Hennaarderadeel, Vermelding: Ondertrouw op 6 april 1667 in Wommels
Bruidegom: Hein Wijbes afkomstig van Wommels
Bruid: Antie Takes afkomstig van Wommels
Opmerking : getrouwd in haar woonplaats (KZ: zelfde Hein? woonplaats?)
De grootouders zouden dan resp. zijn:
via Hein Wybes:
Bolsward, Vermelding: Derde proclamatie op 19 december 1627
Bruidegom: Wyebe Heyns afkomstig van Witmarsum
Bruid: Auck Tyaerdtsdr afkomstig van Zaard onder Bolsward
Opmerking : ondertrouw, hervomde gemeente Bolsward

Wonseradeel, Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 februari 1628
Bruidegom: Wybe Heynsz afkomstig van Witmarsum
Bruid: Auck Tiaerdsdr afkomstig van Bolsward
Opmerking : zij is een dochter van Tiaerd Sioerds
Grootouders via Antie Takes:
Hennaarderadeel, Vermelding: Derde proclamatie in maart 1644 in Wommels
Bruidegom: Teeke Pietters afkomstig van Wommels
Bruid: Antie Claeses afkomstig van Itens
Opmerking : getrouwd in zijn woonplaats
Kinderen: 1645 Antie; 1646 Auck; 1649 Pietter; 1655 Pieter; 1661 Pietter; 1666 Tiets
En de ouders van Siebren wordt verondersteld:
Wonseradeel, Vermelding: Bevestiging huwelijk in 1653
Bruidegom: Pitter Harmens afkomstig van Schettens (doop 1652?)
Bruid: Griet Sioerts afkomstig van Witmarsum
Kinderen: vanaf 1664 tweeling NN en NN; 1666 NN; 1671 Sybren;
Laatst gewijzigd door Kiek op maandag 9 dec 2013 1:37 pm, 1 keer totaal gewijzigd.

Kiek
Berichten: 182
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Sybren Pieters de With + 1. Rintsch Heins en 2. Hylck Wy

Bericht door Kiek » maandag 9 dec 2013 1:37 pm

Iets klopt er niet met de voorouders van Rinskje, eerste vrouw van Siebren Pieters.
'Wommels aan de noordzijde van de Nauwe of Kromme ... - Webklik.nl'
1703 lijkt Teke Pieters in 1682 de nieuw eigenaar te zijn geworden.
- Teke/Taeke Pieter van Wommels tr. Wo mrt 1644 Antie Claeses van Itens. Ze kregen zeven kinderen waarvan er drie jong en (reconstructie) drie zonder nakomelingen overleden: oudste dochter Antie Takes ged. Wo 5.1.1645 tr. Wo 6.4.1667 Hein Wijbes van Wommels (volgt).
Verkopers: ½ Wijbe Heijns, vrijgezel te Tzum, ½ Rinske Heijns (x Sijbren Pijtters o. scttens).
Koper: Gerben Michels en Wijbrich Durx, e.l. te Wommels.
Koopsom: 100 carg., in termijnen te betalen, direct 20 carg. en vervolgens elke 1e mei van 1703 tot en met 1710 een bedrag van 10 carg..
Aanvulling, toelichting:
- Rinckien Heijns van Wommels tr. Wommels ca. 1695, ondertr. 7.4.1695, Siebrens Pieters van Schettens.
Wijbe en Rinske/Rinckien (zie boven) zijn waarschijnlijk kinderen van Hein Wiebes van Oosterend x 1e Oosterend 26.12.1659 Aeltie Hanses van Hidaard, (x 2e Wommels, ondertr. 6.4.1667 Antie Takes/Teekes van Wommels. )
Ik kom zojuist tegen:
Hennaarderadeel, Bevestiging huwelijk op 26 december 1659 in Oosterend
Bruidegom: Hein Wijbes afkomstig van Witmarsum
Bruid: Aeltie Hanses afkomstig van Hidaard

Wonseradeel, Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 augustus 1677
Pouwels Meynerts (Witmarsum) Aeltie Hanses (Witmarsum)
Opmerking : zij is weduwe van Heyn Wijbes
Deze Hein Wijbes uit Witmarsum is dus niet voor de tweede maal gehuwd met Antie Takes ..

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Sybren Pieters de With + 1. Rintsch Heins en 2. Hylck Wy

Bericht door Andries Koornstra » maandag 9 dec 2013 9:34 pm

Hallo Kiek,

Siebren Pieters de With en Hylck Wybes zijn ook voorouders van mij. Ik stam af van Mintje Siebrens uit 1713. Deze Mintje Siebrens is grootmoeder van moeders zijde van Mintje Jacobs Snijder (1777-1842), concubine van Johannes Bernardus Posset. Over Posset heb ik me met mijn vrienden een tijdje terug zéér diep gebogen!

Met de De Witten ben ik de laatste decennia eigenlijk niet bezig geweest. Hetvolgende dan ook uit het grijze verleden, met hier en daar wel eens een niet al te sterk bewijs.

Siebren Pieters heb ik ook zoon van Pieter Harmens, huisman op Bruindijk onder Schettens, die op 21 aug 1653 te Schettens/Longerhouw trouwt met Grietje Sjoerds van Witmarsum. Verder geen gegevens.

De eerste vrouw Rints Heins, bij het huwelijk op 2 mei 1695 afkomstig van Wommels, heb ik geheel vrijblijvend dochter van Hein Wiebes en Antie Taekes gemaakt. Ook ik heb die Wiebe Heins als broer. De volgende aktes binden hem strak aan Rints Heins, zo strak dat hij wel haar broer moet zijn:
HEN K14, folio 25, 18 apr 1703. Gerben Michels en Wybrigh Dirx, echtelieden te Wommels bbc op een huis en hovinge cum annexis aldaar. De gemene buren ten oosten, Cornelis Jacobs ten westen, de gemene steeg ten zuiden, Teke Jans weduwe ten noorden. Belast met 7 st. pacht aan de pastorie. Gekocht van Wybe Heyns, vrijgezel te Tzum, de ene helft, en van Sybren Pytters aan Bruyndyck onder Schettens, als man voogd over Rinske Heyns, voor de andere helft, voor 100 cgl.

BOL O2, 23 mei 1711. Authorisatie van Wybe Heins te Kornwerd tot curator tot het opnemen van de rekening tbv de kinderen van Sybren Pyters te Schettens, bij zijn overleden vrouw Rints Heins, op verzoek van de vader.
Merkwaardig dat die voogdbenoeming in Bolsward plaatsvindt. In het Gerecht van Wonseradeel is in elk geval geen bijbehorende rekening gevonden.
Over Wiebe Heins nog een paar woorden: Er worden in 1704 en 1709 van het echtpaar Wiebe Heins en Trijntje Pieters een Dirk en een Antje te Achlum gedoopt. Dan is het stil tot 1723, in welk jaar vier kinderen tegelijk worden gedoopt. Aardig is dat Trijntje Pieters op 6 november 1722 met attestatie van Kornwerd naar Achlum komt. Met andere woorden dat zou zo maar "onze" Wiebe Heins kunnen zijn (in combinatie met die authorisatie van hierboven). Trijntje doet overigens in februari 1722 - dan al als vrouw van Wiebe Heins - belijdenis in Kornwerd. Het kan eigenlijk niet missen (maar we hebben er niet gek veel aan).

Dan mijn voormoeder Hylck Wybes. Ik heb in mijn oude aantekeningen een akte van Wonseradeel S85, nummer 16, dd. 21 nov 1693 genoteerd. Deze nog nooit bekeken, maar het uittreksel noemt het sterfhuis van Mintje Ydes, in leven laatste huisvrouw van Wybe Cornelis in Arum. Eerdere man was Thomas Wobbes. Gezien de zeldzaamheid van de naam Mintje moet dit het huwelijk wel zijn:
Hennaarderadeel, huwelijken 1682
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 november 1682 in Hidaard
Bruidegom: Wiebe Cornelis afkomstig van Arum
Bruid: Mintie Reijns afkomstig van Oosterend
en is ze dus eigenlijk een Reinsdochter. In Oosterend worden een Lijsbet en een Sieuke gedoopt, maar geen Hylk. Maar dat zou verklaard kunnen worden door de verhuizing naar Arum. Het lidmatenboek laat Wiebe en Mintje in elk geval vertrekken (zonder datum en plaats van bestemming te noemen, helaas). En DTB-Arum beginnen pas in 1748 ....

Even rekenen. Als Mintje Reins dezelfde is als de dochter van Rein Tymens en Hylk Watses, die op 15 december 1644 in Kimswerd werd gedoopt (heb ik geen bewijs van), dan kan deze Mintje tot uiterlijk 1686 of 1687 kinderen baren. De twee hierboven genoemde kinderen Lijsbet en Sieuke zijn van 1683 en 1685. Mogelijk nog net een Hylk daarna dus, hoop ik.

Misschien moet ik er na al die jaren eens opnieuw naar gaan kijken ....

groet, Andries.

PS. Sybren Pyters heeft bezit in Tzum, twee huizen, hij verkoopt ze beide in 1703:
FRL EE9, folio 154, 7 jun 1703. Sybren Pytters te Bruindijk onder Schettens verkoopt een huis bestaande uit twee kamers met een loodske, met aan elke kant een tuintje, te Tzum. Gekocht door de bewoonster Hylck Jans voor 58 ggl 14 st. De Hereweg ten W, mr.Pytter Hendrix huis ten Z en Jan Andrys ten N. Bezwaard met 14 st. grondpacht, terwijl 7 st. worden ingebeurd uit het huis van mr. Pytter voornoemd.

FRL EE9, folio 157 vso, 8 nov 1703. Sibren Pytters te Schettens verkoopt aan Piebe Pytters, mr.timmerman te Tzum een huis en hof cum annexis te Tzum, op het west van de Buren, Tieets Hanses ten Z en O, Cornelis Foppes ten N, vrij van grondpacht, door de koper bewoond. Prijs: 55 ggl.
Toch wel leuk dit gepuzzel vóór 1811, maar ja er hangt mij een stamboom als een molensteen om de nek!

Kiek
Berichten: 182
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Sybren Pieters de With + 1. Rintsch Heins en 2. Hylck Wy

Bericht door Kiek » dinsdag 10 dec 2013 12:09 pm

Hallo Andries,

Hylck Wybes is ook een van mijn voormoeders, via Sjoerd, het jongere broertje van Mintje.
Ik was overtuigd van de zeer serieuze kant van de De Witte’s. Streng in de leer, dacht ik, hardwerkende boeren, zelfde woonplaatsen, met uitstapjes naar doopsgezind.
Jouw verhaal over de Posset’s geeft deze familie kleur!

Ik hoop eigenlijk dat de families van de 2 vrouwen van Siebren: Rints Heins en Hylck Wybes, iets met elkaar te maken hebben.
Zo is de voornaam van Rints Heins mij een raadsel.
Wiebe Cornelis met Mintie Reijns uit Oosterend, als ouders van Hylck Wybes, geeft dus voeding aan een nieuwe speurtocht.

In het Boerderijenboek van Hennaarderadeel (=BBH) is Mintie/Minke helaas niet te vinden.

Zoekend via de namen van de kleinkinderen maakte ik een overzichtje van de kleinkinderen van Rintsch resp. Hylck. Ik plaats het toch maar hieronder, hoewel dat niet veel extra informatie geeft.

-----------Rints ->
Grietje, geb. 1706, huwt in 1728 Tjalcke Watses Hiddama
k. 1730 Hencke- 1732 Ybeltje- 1734 Watse

Antje, geb. 1708, huwt in ??? (niet te vinden) Jacob Jetses Galama
k. 1727 Sjouckjen- 1729 Rintje- 1731 Hencke- 1733 Jetse- 1735 Syberich- 1736 Syberen- 1738 Rintje- 1739 Rintje- 1742 Japcke

-----------Hylck ->
Mintje, geb. 1713, huwt in 1740 Jan Broers
k. 1743 Yttie-

Sjoerd, geb. 1719, huwt in 1746 Jaitske Baukes
k. 1747 Mentje – 1755 Sybren – 1762 Bauke -

Hencke, geb. 1722, huwt in 1747 Meinte Meintes (na 1770 Meinte Willems?? Zie geboorte Willem)
k. 1748 Sybren- 1749 Mentje- 1751 Moetske- 1753 Hylkjen- 1755 Sybren- 1757 Meinte
1770 Willem


Veel verder in de tijd vond ik online:
Register-fan-de-personele-ymposyje 1578: Schettens: Sibren Harmens 2cg
En uit dezelfde periode en omgeving plukte ik uit BBH volgende citaten:
BBH blz. 200: 1573 HEN K4, blz. 73. Agge Watthyez tot Stapert koopt het door hem bewoonde huis van Sibren Harmensz. (in Wommels)
BBH blz. 29: 1555 HEN I1, blz 189 Boedelbeschrijving in het sterfhuis van Aeff Harmens weduwe, die opt Hooyck Heem had gewoond. Kinderen: Dirck Harmens.; Jan Harmensz.; Pieter Harmensz. en Sybrich Harmendr. Twee kinderen, Gerryt en Sybren Harmens, zijn overleden. Voogden: Poppe Foppez. En Hoyte Sipckez. (in Itens)
Nu is de omgeving van Mintie Reins en Wiebe Cornelis een volgend doel.

Een vriendelijke groet,
Kiek

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Sybren Pieters de With + 1. Rintsch Heins en 2. Hylck Wy

Bericht door Andries Koornstra » dinsdag 10 dec 2013 1:03 pm

Kiek.

Er valt nog veel te onderzoeken, zoveel is wel duidelijk. Het blijkt bij nadere bestudering van mijn bestand dat ik het bewijs dat Hylk Wybes dochter van Wybe Cornelis en Mintje Reins is al eens rond heb gebreid. Was ik helemaal vergeten!
Het zit dan zo: Sieuwke Wiebes, dochter van Wiebe Cornelis en Mintje Reins, trouwt Witmarsum 19 mei 1726 met Sjoerd Klases, mr.bakker aldaar. Deze Sjoerd overleeft echtgenote Sieuwke, en moet begin 1752 zijn overleden. Het huwelijk bleef kinderloos, getuige deze collateraalakte:
WON JJ1, folio 173, 20 mei 1752. Collateraal Sjoerd Clases, in leven mr.bakker te Witmarsum. Naaste bloedverwanten zijn Sjoerd Douwes, burger te Bolsward, en Yege Mattheus te Sexbierum. Gemerkt zilver: Snuiftabaksdoosje gemerkt op de haak "Mintje 1667" Zilveren lepels: "B: R: en P: T:" "S:W:" Zilveren kroes: "A:V:P: en S:T: met wapens 1614". Volgens testament van 10 maart 1736, opgericht door Sjoerd Claeses en Sjieuwke Wybes, wordt de inbreng van Sjieuwke, ad 200 cgl, na het overlijden van de langstlevende uitgekeerd aan haar naaste bloedverwanten: in de marge een aantekening van 28 apr 1752, waarin Sjoerd Sybrens, ontvanger te Schettens, verklaart dat bedrag namens zijn moeder Hylk Wybes te hebben ontvangen.
Mooier kun je het eigenlijk niet gepresenteerd krijgen, toch? En het benadrukt maar weer eens het belang van de Collaterale Successie! Dat gemerkte zilver schreeuwt ook om nader onderzoek. S.W. is wel duidelijk, evenals "Mintje 1667" Maar het echtpaar B.R. en P.T.??? en A.v.P. met S.T.??? Kunnen natuurlijk ook via Sjoerd Clases zijn gekomen. Ik kan me niet herinneren te hebben gezocht naar Sjoerd Douwes en Yege Mattheus. Zij moeten familie van Sjoerd Clases zijn. In het kader van "ons kent ons" kunnen zij ook nog van belang blijken.
Ik benieuwd of iemand er iets in ziet!

groeten, Andries.

Kiek
Berichten: 182
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Sybren Pieters de With + 1. Rintsch Heins en 2. Hylck Wy

Bericht door Kiek » dinsdag 10 dec 2013 5:18 pm

Wat een prachtige informatie!
De initialen ben ik nog niet tegengekomen.

Maar stel onderstaand verhaal,
dan is de hieronder veronderstelde vader van de bovengenoemde Sjoerd Claases, mr. bakker in Witmarsum en gehuwd met Sjieuke Wijbes, de oudere broer van Siebren Pieters uit Schettens....


Wonseradeel, huwelijken 1630
Vermelding: Bevestiging huwelijk in 1630
Bruidegom: Sioerd Willems afkomstig van Burgwerd
Bruid: Frouk Sioerds afkomstig van Burgwerd
Kinderen met een 2de vrouw?: 1643 Meynu; 1646 Geert (dr.); 1649 Dieuke.
Zou Meynu 47 jaar kunnen zijn bij geboorte van laatste kind?

Wonseradeel, huwelijken 1653
Vermelding: Bevestiging huwelijk in 1653
Bruidegom: Pitter Harmens afkomstig van Schettens
Bruid: Griet Sioerts afkomstig van Witmarsum
Zou dit echtpaar regio Burgwerd hebben gewoond?
Dan: 1664 tweeling dochter en zoon (zou dit een Claas zijn?); 1666 kind; 1667 Harmen; 1670 Rint dr.; 1671 Sybren.

Wonseradeel, huwelijken 1684
Vermelding: Derde proclamatie op 27 april 1684
Bruidegom: Claas Pytters afkomstig van Witmarsum
Bruid: Meinu Sjoerd afkomstig van Arum
Opmerking : getrouwd te Arum
Kinderen: 1685 Jeseltje; 1687 Sioerd; 1690 Pytter.


Wonseradeel, huwelijken 1726
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 mei 1726
Bruidegom: Sjoerd Claases afkomstig van Witmarsum
Bruid: Sjieuke Wijbes afkomstig van Witmarsum = jongere zus van Hylckje Wybes?
Dit huwelijk is kinderloos.

Wonseradeel, huwelijken 1695
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 2 mei 1695
Bruidegom: Siberen Pijtters afkomstig van Schettens
Bruid: 1ste Rintsch Heins afkomstig van Wommels
Opmerking : hij is afkomstig van Bruindijk onder Schettens


Wonseradeel, huwelijken 1711
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 mei 1711
Bruidegom: Sijberen Pijtters afkomstig van Schettens
Bruid: 2de Hijlck Wijbes afkomstig van Schettens

Gebruikersavatar
catharina
Berichten: 870
Lid geworden op: vrijdag 20 jan 2006 9:45 pm
Locatie: Lelystad

Re: Sybren Pieters de With + 1. Rintsch Heins en 2. Hylck Wy

Bericht door catharina » dinsdag 10 dec 2013 8:49 pm

Hallo Kiek en Andries.

Nog wat aanvullingen

Wonseradeel, Longerhouw en Schettens, Doop Herv. gem. 1645-1811 DTB: 806
Dopeling: Pitter Harmens, knecht van Douwe Hillis Hoytinga
Gedoopt op belijdenis op 12 november 1652 in Longerhouw/Schettens
Zoon van niet genoemde vader en niet genoemde moeder
Opm.: De dopeling is ongeveer 25 jaar oud

en zou dit ook een dochter zijn van
Siebren Pieters, maar een schrijffout??
De naam past wel mooi in het rijtje en de data ook.

Wonseradeel, Longerhouw en Schettens, Doop Herv. gem. 1645-1811 DTB: 806
Dopeling: Antje
Gedoopt op 8 juli 1708 in Longerhouw/Schettens
Kind van Siberen Harmens en niet genoemde moeder
Opm.: De ouders wonen in Bruindijk


Nog een kind van Mintje Siebrens ne Jan Broers
Wonseradeel, dopen, doopjaar 1741
Dopeling: Rintje
Gedoopt op 15 februari 1741 in Longerhouw/Schettens
Kind van Jan Broers en niet genoemde moeder
Opm.: De ouders wonen in Schettens

Kinderen van Sjoerd Siebrens en Jaitske Baukes
Wonseradeel, dopen, doopjaar 1749
Dopeling: Tryntje
Gedoopt op 31 augustus 1749 in Longerhouw/Schettens
Dochter van Sioerd Sybrens en Jaitske Baukes

Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1751, doopjaar 1751
Dopeling: Aafke
Geboren op 22 oktober 1751
Gedoopt op 31 oktober 1751 in Longerhouw/Schettens
Kind van Sioerd Sybrens, ontvanger en Jaitske Baukes

gehuwd met
Wonseradeel, huwelijken 1776
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 mei 1776 in Cornwerd
Man : Cornelis Douwes afkomstig van Cornwerd
Vrouw : Aafke Sjoerds afkomstig van Schettens
Trouwregister Hervormde gemeente Longerhouw Schettens 1644-1810 Inventarisnr.: 806

Hinke Siebrens gehuwd met Meinte Meinets is van 1726 en niet van 1722

ook nog de volgende kinderen:
Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1760, doopjaar 1760
Dopeling: Tjetske
Geboren op 25 februari 1760
Gedoopt op 9 maart 1760 in Longerhouw/Schettens
Kind van Meinte Meintes en niet genoemde moeder

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1762
Dopeling: Antje
Gedoopt op 14 november 1762 in Burgwerd/Hichtum/Hartwerd
Kind van Meinte Meintes en Henke Sybrens
Opm.: De dopeling is overleden op 17 november 1762

Wonseradeel, dopen, geboortejaar 1764, doopjaar 1764
Dopeling: Rintje
Geboren op 4 maart 1764 in Gaast
Gedoopt op 1 april 1764 in Gaast/Ferwoude
Kind van Meinte Meintes, extraordinaris assistent van Wonseradeel en Rinske Syberens
Carla

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Sybren Pieters de With + 1. Rintsch Heins en 2. Hylck Wy

Bericht door Andries Koornstra » dinsdag 10 dec 2013 9:32 pm

Die doop op belijdenis had ik ook aan deze Pieter Harmens gekoppeld, Carla. De Hoitinga's komen ook in beeld bij Hylk Wiebes voorouders: ik denk dat haar vader Wybe Cornelis een zoon is van Cornelis Heres en Moeike Sjoerds Hoitinga (op zeker moment te Tzum). Deze Moeike kan ik niet aan de Hoitinga's uit het boek van Jolt Oostra koppelen, hoewel daar wel een veelvoud aan Sjoerd(s) Hoitinga's in staat.

Die Antje uit 1708 moet er inderdaad vast en zeker tussen worden geplaatst - ik had haar nog niet. Bedankt.

groeten, Andries.

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Sybren Pieters de With + 1. Rintsch Heins en 2. Hylck Wy

Bericht door Andries Koornstra » dinsdag 10 dec 2013 9:36 pm

Die Gaast-connectie ken ik weer wel. Volgens de speciekohieren is Hylck Wybes op 11 september 1778 in Gaast overleden. Woonde ze misschien in bij dochter en schoonzoon?

groet, Andries.

Kiek
Berichten: 182
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Sybren Pieters de With + 1. Rintsch Heins en 2. Hylck Wy

Bericht door Kiek » vrijdag 13 dec 2013 12:28 pm

Dank je, Carla, voor de aanvulling.

Ik probeer die 'fout' van Mintje Ydes = Mintje Reins te begrijpen.

In jierboek 2003 (dank voor de verwijzing, Andries) staat op bladzijde 143:
3. Wybe Cornelis, te Witmarsum 1702. Er is een Wybe Cornelis te Arum, die eerst trouwde met Mintje Ydes, weduwe van Thomas Wobbes en overl. 1693, en die in 1696 hertrouwde met de weduwe van Hauck Gerbens. [104] Dat zal vast onze man zijn; op 17 febr. 1707 kregen Wybe Cornelis en zijn vrouw attestatie voor verhuizing (die dus kennelijk al veel eerder plaatsvond) van Arum naar Witmarsum.
Nog eentje op de volgende bladzijde, 144. Daar staat een opmerking bij de vermeende broer van Wiebe: Haere/Heere Cornelis, overleden 1702, trouwt ca. 1682 N.N.:
Op 29 mei 1702 wordt Wybe Cornelis te Witmarsum aangesteld tot voogd over Cornelis, 18 jaar, Trijntie, 15, Moyke, 11, en Rixtie Haeres, weeskinderen van wijlen Haere Cornelis.
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 november 1682 in Hidaard
Bruidegom: Wiebe Cornelis afkomstig van Arum
Bruid: Mintie Reijns afkomstig van Oosterend
Wiebe en Mintje krijgen een Lysbeth (overlijdt als baby), een Sieuwke (zij huwt Sjoerd Claases, stel blijft kinderloos) en dus mogelijk Hylcke.
Zouden Sieuwke en Hylcke een voogd hebben gehad? Waar kan ik dat nakijken?

Een greep uit potentiële ouders van Mintje:
Barradeel, Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 mei 1629 in Sexbierum
Bruidegom: Rints Hessels Bruid: Lijsabeth Willems

Leeuwarden, Vermelding: Ondertrouw op 3 juli 1629
Bruideg.:Rein Lieuwes, bakker (Franeker) Br.: Lijsbet Harmens (Leeuwarden)

Hennaarderadeel, Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 februari 1642
Bruidegom: Rein Dyurrezn (vader Dyurre Reinszn.) afkomstig van Oosterend
Bruid: Antije Heredr (vader Here Jeltesdr.) afkomstig van Oosterend

Hennaarderadeel, huwelijken 1643
Vermelding: Tweede proclamatie op 30 april 1643 in Oosterend
Bruidegom: Rein Meinerts afkomstig van Hidaard
Bruid: Ulck Reiners afkomstig van Allingawier

Hennaarderadeel, Derde proclamatie op 27 april 1656 in Oosterend
Bruidegom: Rinnert Feyckes (Wommels) Bruid: Hiltie Willems (Hidaard)
Opmerking : zij komt mogelijk van Oosterend

Diverse potentiële vaders Reinen op een rij zie ik ook een Rein Eedes.
Eedes als Ydes? Is dat erg ver gezocht?

Gaasterland, Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 oktober 1652
Bruidegom: Reyn Edes Hyllema Bruid: Goyck Douwes Rispens (Oosterend)

Ik vind tot nu toe niets waaruit blijkt dat Mintje de vrouw van Thomas Wobbes is (geweest), zoals verondersteld wordt in het Genealogysk Jierboek 2003.
Wel vind ik:
Bolsward, Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 juni 1654
Bruidegom: Thomas Wobbes afkomstig van Boksum Bruid: Sytske Aeuckes afkomstig van Arum
Gebruiken jullie een program voor al die generaties?
Of houden jullie je aan het format zoals gebruikt in de Jierboeken?
Tot nu toe heb ik van alles op worddocumenten staan. Dat is een rotzooitje.

Kiek
Berichten: 182
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Sybren Pieters de With + 1. Rintsch Heins en 2. Hylck Wy

Bericht door Kiek » vrijdag 13 dec 2013 4:00 pm

Aanvulling op zoek naar Mintje Reins (echtgenote van Wybe Cornelis):

De familie Joannis Heeris heb ik bijgewerkt met gegevens van de discussie
viewtopic.php?t=4152&p=29833
Daarin komt Reyn Gerbens naar voren komt, een broer van Mints Gerbensdr.1. Johannes Heeres (Beetgum) X 1ste 1612 Geertje Hendricx
Johannes Heeres (L'warden) X 2de 1618 Tied Hendricks
KK
- Jan Joanniszn x 1632 Mints Gerbensdr (Gerben Reyns x Eelck Wijbedr)
- Gerben Joanniszn x 1634 Aelcke Gerbensdr (Gerben Reynsdr)
- Syte Johanniszn x 1637 Eelck Douuedr (Douue Obbesdr)
- Jelte Johanniszn x 1639 Trijntie Gerbensdr (Gerben Reynsdr)
- Heere
- Auck
- Aeffcke

(deze Heere?
- Here Joannes x 1651 Wijbrich Feykesdr
- Here Joannes x 1657 Fopck Bastiaens (Oosterlittens)
)

Mints Gerbendr heeft broer Rein Gerbens.
Wie zijn de erfgenamen van Rein? Een dochter Mintje Reins misschien?

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Sybren Pieters de With + 1. Rintsch Heins en 2. Hylck Wy

Bericht door Andries Koornstra » vrijdag 13 dec 2013 6:28 pm

Opmerkelijk,

ik heb de afgelopen dagen GJierboek 2003 inderdaad herontdekt. Maar: ik had er nog niet naar verwezen - in het Post-Margoïstische tijdperk valt het verloop van een vraag me menigmaal tegen, dus was ik afgehaakt.

Het blijkt wel hoe klein de wereld is. Bij nummer 4 op diezelfde bladzijde komt Seerp Ymkes, stamvader van de Westfriese familie Seerps, als minderjarige voor het voetlicht.
In het gezin van Cornelis Heres x Moeits Sjoerds heb ik nog drie extra kinderen, dat maakt de wereld nog weer iets groter, of juist kleiner:
1. Jiesk Cornelis x1. Douwe Jans, x2 Murk Aeges.
2. Wouter Cornelis x Grietje Wytses.
3. Aafke Wouters x Aucke Rinties.

Voogdbenoemingen staan over het algemeen in Autorisatieboeken (of in Weesboeken, als ze niet apart zijn genoteerd). Van Wybe Cornelis' kinderen heb ik geen voogden benoed gevonden. Hijzelf zal wel taai zijn geweest.

groet,

Andries.

Kiek
Berichten: 182
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Sybren Pieters de With + 1. Rintsch Heins en 2. Hylck Wy

Bericht door Kiek » vrijdag 13 dec 2013 7:11 pm

Elders op het forum verwees je naar dit jierboek. Daarom kon ik Wijbe Cornelis plaatsen.

Je verwijzing naar Rein Tymens van Kimswerd vond ik ingewikkelder. Niet in de laatste plaats vanwege haar leeftijd.
Het valt toch niet mee om na je 38ste nog minstens 3 kinderen te baren.

Maar toen vond ik Liesbeth, de grootmoeder van Mintje.

Wonseradeel, dopen, doopjaar 1615
Gedoopt op 26 februari 1615 in Kimswerd
Dopeling: Mintye, dochter
Vader: Timanus Obbonus, predikant
Moeder: Lijsbet Reins

Rein Tymens huwt in 1631 met Aechtije Piers -> 1632/1633 Pier,
en in Lollum huwt Rein Tymens een 2de maal op 1-11-1638 met Hylk Watses:

1638 Watze (x1665 Hijlck Wopkes -> 1666 Lijsbet 1669 Trijntie 1677 Reynsk);
1640 Dirck (xBauck Jacobs ->1663/1666 Tial 1664 Rein);
1642 Aechtijen (x 1663 Pijter Euverts ->?);
1644 Mintie.

En kijk eens wat een mooie informatie over het gezin van de de dominee!
viewtopic.php?f=3&t=5063&view=next

Alleen......hoe komt Mintje Reins in Oosterend?
Zie:
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 november 1682 in Hidaard
Bruidegom: Wiebe Cornelis afkomstig van Arum
Bruid: Mintie Reijns afkomstig van Oosterend

Nu ga ik verder met Matteus/Matthys/Tijs en Sjoerd Klases van Sieuwke.

Gebruikersavatar
Andries Koornstra
Berichten: 3911
Lid geworden op: zaterdag 22 apr 2006 10:20 am
Locatie: Heerenveen

Re: Sybren Pieters de With + 1. Rintsch Heins en 2. Hylck Wy

Bericht door Andries Koornstra » vrijdag 13 dec 2013 9:57 pm

Een aardige wending, deze Timanus Obbonis, ofwel Tiemen Obbes, predikant te Kimswerd. En inderdaad, door de grafstenen aardig wat gegevens van zijn gezin.

Inmiddels weet ik ook waarom Mintje wel Ydes wordt genoemd (had ik wel wat eerder mee kunnen zijn):
WON O1, folio 27 okt 1666. Authorisatie van Ede Wybes, ordinaris boelgoedsroeper van Wonseradeel, te Kimswerd, als stiefvader, tot curator over Mintie Reins, kind van wijlen Rein Tymens en Hylck Watses.
Hij Ede/Yde was dus haar stiefvader. We moeten nooit vergeten dat de weesboeken Wonseradeel serie S geen echte boeken zijn, maar samengebonden ontwerpen van de eigenlijke akten (een soort van minuut - zeg maar, maar dan met onvolkomenheden (vrees ik)). Er heeft gewoon Ydes als patroniem van Mintje gestaan. Mintje van Yde-Hylk, zo heeft men haar gekend.
Hier nog een "draft":
WON S30, nr.15, 4 sep 1651. Inventarisatie ten sterfhuize van Reyn Tymens, in leven huisman te Kimswerd. Weduwe Hylck Watses zal hertrouwen met Wybe Johannes Zyollema. Kinderen: Watse (12 jaar), Dirck (10), Aecht (8) en Mintje Reins (6). Akte niet afgemaakt.
Nog even het Cornelis Heres-Moeitske Sjoerds Hoitingagezin:
FRL CC4, folio 77, 29 mei 1702. Scheiding tussen de weduwe van Rienk Cornelis, in leven huisman te Tzum, Geertie Jenties, gesterkt met haar huidige man, Reyn Doytses te Pietersbierum, en de erven van Rienk, te weten: Wybe Cornelis, huisman te Witmarsum, Jisk Cornelis, gesterkt met haar man Mirck Aeges, Sjoerd Cornelis, te Tzum, Wouter Cornelis, te Workum, doch thans te Tzum, Ymcke Cornelis te Arum, Claes Jans, huisman te Achlum, als medecurator over de kinderen van wijlen Aefke Cornelis bij Aucke Rinties, en Lieuwe Douwes Finia, huisman te Achlum, als curator ad actum divisionis over Cornelis, Tryntie, Moycke en Ritske Heeres, nagelaten kinderen van Heere Cornelis.
Acht kinderen, het klopt precies. Ype Brouwers noemt Sjoerd Rienks Hoitinga als vader van Moeitske. Hij komt ook niet voor in het Hoitingaboek van Jolt Oostra. Oostra is een gedegen onderzoeker, die zal wel geïnteresseerd zijn - of hij weet het inmiddels?

groeten, Andries.

Plaats reactie