Stichting Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF)

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Admin
Site Admin
Berichten: 407
Lid geworden op: maandag 28 nov 2005 1:27 pm
Contacteer:

Stichting Freonen fan de Argiven yn Fryslân (FAF)

Bericht door Admin » maandag 17 mei 2010 1:42 pm

De Stichting FAF (Freonen fan de Argiven in Fryslân/Vrienden van de Archieven in Friesland) werd opgericht op 7 juni 1983 als resultaat van overleg tussen de Rijksarchivaris in Friesland, het Genealogysk Wurkferban van de Fryske Akademy en de Afdeling Friesland van de Nederlandse Genealogische Vereniging.

Het doel van de Stichting is het bevorderen van de toegankelijkheid van de archieven in Friesland en het behartigen van de belangen van de gebruikers van de collecties van de provinciale- en stadsarchieven.

Tijdens haar bestaan hebben medewerkers van de Stichting klappers vervaardigd op de doop-, trouw-, begraaf- en lidmaatboeken van voor 1812. Aansluitend daarop zijn de oud-rechterlijke archieven van de nedergerechten en de memories van successie geklapperd. Het resultaat is ca. 520 klappers met totaal ruim 80.000 pagina's tekst.

Momenteel zijn vrijwilligers van de stichting bezig met de volgende projecten:

MEMORIES VAN SUCCESSIE
De memories van successie zijn inmiddels op internet gepubliceerd. Wat nog op publicatie wacht zijn de bewerkingen door de heer en mevr. Zeilmaker uit Harlingen van de bestanden van Leeuwarden, Sneek en Bolsward.

GENEALOGYSK JIERBOEK
Er wordt gewerkt aan het toegankelijk maken van de “oude” genealogyske jierboekjes door het maken van indices. Deze indices zullen op internet worden gepubliceerd.

DOPEN
Met uitzondering van een paar R.K. parochies zijn de doopbestanden inmiddels gestandaardiseerd. Bij deze parochies verdienen de vermeldingen van peters, meters en doopheffers nog de nodige aandacht.

NOTARIËLE REPERTOIRES
In het totaal zijn inmiddels ca. 1.800.000 records ingevoerd wat neerkomt op ongeveer 800.000 aktes. Concreet betekent dit dat het grootste deel van het notariële archief (755 meter) inmiddels via Internet raadpleegbaar is.

DIACONIE REKENINGBOEKEN
Uit de Diaconierekeningboeken worden de gegevens die betrekking hebben op overlijden verwerkt. Tot nu toe zijn ca. 40.000 records ingevoerd en gepubliceerd. De inventarisatie van de in de provincie aanwezige rekeningboeken loopt.

BEGRAAF- EN OVERLIJDENSREGISTERS
De begraaf- en overlijdensregisters zijn compleet op Internet gepubliceerd.

BURGERBOEKEN
De burgerboeken van de gemeentes Bolsward, Franeker, Harlingen, Hindeloopen, Sloten, Sneek, Stavoren, Workum en IJlst zijn inmiddels op Internet gepubliceerd.

LIDMATENREGISTERS
Er is een begin gemaakt met de bewerking van de lidmatenregisters. In de praktijk blijkt dit tegen te vallen doordat er minieme maar wel wezenlijke verschillen zijn in de tekstbestanden die als bron worden gebruikt. Hierdoor zal het relatief veel tijd in beslag nemen om deze bestanden geautomatiseerd naar tabellen om te zetten. Daarnaast is gebleken dat de omschrijving die wordt gegeven van de reden waarom betrokkene in het lidmatenregister is vermeld niet eenduidig is te interpreteren. Er is besloten om de aanwezige lidmatenregisters te fotograferen en om deze foto's aan de database te koppelen waardoor de gebruiker zelf kan zien wat de inschrijving inhoudt.

STRAFRECHTELIJKE ARCHIEVEN
Inmiddels zijn de rolboeken van het arrondissement Sneek compleet op internet raadpleegbaar. Heerenveen is voor het grootste deel raadpleegbaar terwijl van Leeuwarden reeds een achttal rolboeken raadpleegbaar is.

REGISTRES CIVIQUE
De registres civique zijn inmiddels grotendeels ingevoerd. Publicatie op internet is nog dit jaar (2010) te verwachten.

FRIESE ELITE
De stichting is benaderd door de Fryske Akademy om haar medewerking te verlenen aan het project Friese elites in stad en platteland ca. 1600-1800. In het kort behelst dit project het invoeren van gegevens uit volkstellingen en belastingkohieren van een aantal peiljaren uit deze periode. Er is inmiddels een begin gemaakt met de invoer van deze gegevens.

DIGITALISERING NEDERGERECHTEN
Eind 2009 is gestart met het fotograferen van de oude delen van de nedergerechtsarchieven van Wymbritseradeel. Inmiddels zijn al zo’n 60.000 foto’s gemaakt van deze archieven alsmede van de nedergerechtsarchieven van Wonseradeel. Het plan is om op termijn alle nedergerechtsarchieven te digitaliseren. Dit houdt tevens in dat de stichting gaat proberen om de gegevens uit de klappers op de nedergerechten, gekoppeld aan deze foto’s, op internet te publiceren.

TOEKOMSTPLANNEN
In de toekomst zal worden gekeken welke "oude" bestanden van de FAF na aanpassing ook bruikbaar zijn voor publicatie op Internet.

Het totaal van de werkzaamheden werd/wordt uitgevoerd door ca. 40 vrijwilligers met de steun van ca. 200 donateurs. De huidige activiteiten worden uitgevoerd op het FAF kantoor en op privé computers thuis.

Uw steun als donateur is voor deze werkzaamheden onontbeerlijk. U kunt het werk van de stichting steunen door u op te geven als donateur op http://www.stichtingfaf.nl

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de FAF,
Tjerk Tigchelaar.

Plaats reactie