Voorouders gezocht Anne Jans Nieuwhof

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Kiek
Berichten: 181
Lid geworden op: maandag 16 sep 2013 4:00 pm

Re: Voorouders gezocht Anne Jans Nieuwhof

Bericht door Kiek » woensdag 11 dec 2019 7:10 pm

Luurt Jaitses married Geertje.
They had the following children:
i. Tjerck (1703-1774)
ii. Jacob


Hallo Pierre,

Op 17 februari 1721 wordt in Baarderadeel wel de authorisatie beschreven van Tjerk, dan int 18 jaar, de voorzoon van 'wijlen Leuitse Jaitses x wijlen Geertie Pyters, sijn eerste huisvrouw'. BAAwb1721/393.
Jacob vond ik niet.
Curator Pier Pyters, coopman te Winsum, lijkt een broer van moeder Geertje Pieters.
Doeke Meinerts en Lykle Heeres te Winsum maken eveneens deel uit van de authorisatie.

Uit het 2de huwelijk van Luitse Jaitses x Antje Hoites wordt Thomas geboren.
Tjerk Luurds x Geertje k: RK 1723 Luitze (Pier Pieters is oom) - 1726 Gijsbert (Pieter Piers is vaders neef).

De halfbroers Tomas en Tjerk kom ik tegen in de hyp-boeken van HEN.
Tomas Luedses x 1747 Jildum Wallis te Welsrijp laten hun financiële perikelen vastleggen op 12 mei 1762, vanwege een schuld aan Tijmon Takes en Reinder Clases als armenvoogden van de St. JacobiParochie, beneffens Cornelis Beerts en Pytter Clases mede huislieden in gemelde parochie, ter saake coop van seekere huising c.a. te Welsrijp. HENhyp1745-1773/185.
Op dezelfde plaats en dezelfde dag in 1762 heeft zijn halfbroer Tjerk Luitses ook formaliteiten af te wikkelen, samen met Pyter Dirx, als curatoren over de kindskinderen van wijlen Pytter Sjoerds. Op AF is deze Pytter Sjoerds in 1724 "peter, moeders neef" bij de RK doop van Luirtze Tjerks.
HENhyp1745-1773/184.

GJ1999 bladzìjde 164 meldt: Luitse Jaitses te Winsum is volle oom van de kinderen van Johan Tierx x Yttie Jaitses -> Grietje 14/15 jaar - Tjerkien 11 - Barber Johans 7 jaar.

Je vraagt:
Heeft iemand info dat bevestigd of weerlegt dat Ghysbert Hendrix x 1634 Anthie Dircksdr de ouders zijn van Jetse Gijsberts?


Gijsbert Hendriks uit Tirns huwt in 1620 weduwe Dieuwke Jacobs met 4 voorkinderen van de overleden Hidde Peters: Gerben, Rins, Tyet en Peter.
Gijsbert is een broer van Take Hendrix te IJsbrechtum. Take Hendriks uit Tirns huwt de stiefdochter van zijn broer: Rins Hiddes. Zus Tyet huwt Obbe Jacobs in Nijland. Tyet wordt gesterkt door haar zwager Take Hendriks.

BBH/168/anno1628 meldt dat Rins een dochter is van Hidde Ages. Dit is vast een vergissing. In dezelfde alinea wordt een Meyns Hiddes genoemd als dochter van Hidde Ages. Tot nu toe vond ik geen relatie tussen Meijns Hiddes Ages en Rins Hiddes Peters.

Samen met Gijsbert Hendriks heeft Dieuwke Jacobs 3 nakinderen: Hidde, Jacob en Oene.
Dieuwke overlijdt ca. 1629, zo blijkt uit een weesakte in 1647 van Hennaarderadeel.
Op 31 maart 1647 wordt de nalatenschap van wijlen Dieuwke vastgesteld op ca. 4700 cg voor haar 3 nakinderen. Zoon Hidde is dan meerderjarig en wordt gesterkt door halfbroer Gerben Hiddes. Gijsbert Hendriks heeft geen geld. De helft van zijn sate en ontruiminge, boelgoed etc. wordt getransporteerd en overgedragen aan Hidde, Jacob en Oene.
Er wordt in deze weesrekening niets beschreven over een eventueel bestaand of door overlijden ontbonden huwelijk van Gijsbert met Antie Dirks.
Men zou denken dat een hint naar de status van Gijsbert (huisman van Antje Dirks vanaf 1634 ) daar beschreven zou staan. Maar niets, helemaal niets. HENwb1646-1655/65.

Met vriendelijke groet,
Kiek

Pierre
Berichten: 195
Lid geworden op: donderdag 13 aug 2009 11:45 pm
Locatie: New York

Re: Voorouders gezocht Anne Jans Nieuwhof

Bericht door Pierre » woensdag 18 dec 2019 4:19 am

All,

Ben weer terug van een weekje Nederland.

We hadden deze mogelijke broers/zussen Drieses uit Kubaard......
Hennaarderadeel, huwelijken 1701
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 8 juni 1701
Man : Gysbert Jetses afkomstig van Kubaard
Vrouw : Siouck Dryses afkomstig van Kubaard
Trouwregister Hervormde gemeente Kubaard Waaxens
(Akte)datum: 03-12-1710
Bruidegom: Hendrik Drieses wonende te Kubaard
Bruid: Hinke Jetses wonende te Hennaard
Trouwregister Hervormde gemeente Kubaard Waaxens
(Akte)datum: 04-01-1711
Bruidegom: Dirk Jeltes
Bruid: Lijsbet Drieses wonende te Kubaard
hij is geboren te Schraard en is ruiter onder de compagnie van de majoor Glinstra
Burgerboek Bolsward 1710
Ingeschreven als burger: Gerryt Dries
Datum: 8 januari 1710
Afkomstig van Kubaard
...... met deze als mogelijke ouders, right?
Oosterend Hidaard hv Datum: 07-05-1685
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Andries Gerrijts wonende te Oosterend
Bruid Tietske Minnes wonende te Deinum
Is dit een mogelijk puzzelstukje wat Andries Gerrits x Tietske Minnes als ouders van deze kinderen uitsluit?
Autorisatieboeken
Oude inventaris: H
Bron: Nedergerechten
Soort registratie: Nedergerechten inschrijving
(Akte)datum: 27-12-1695
Bijzonderheden: Scheiding van vaderlijke goederen.
Curator ad act.div. = Feijke Gerrijts wonende te Ijlst (volle oom van vaderskant)
Weeskind: Antie Andries leeftijd 9 jaar
Moeder: Tietske Minnes wonende te Hennaard (voor tweede maal gehuwd)
Relatie: weduwe van wijlen Andries Gerrijts vader
Relatie: gehuwd met Willem Tiepkes stiefvader
Andries Gerrits x Tietske Minnes huwen in 1685.
- Siouck Dryses huwt in 1701, dan is ze pas 16 jaar oud (wellicht mogelijk), maar ik mis haar in de autorisatie.
- Hendrik Drieses huwt in 1710, maar hij staat niet in de autorisatie van 1695.
- Als Lijsbet Drieses na 1695 is geboren, dan is een huwelijk in 1711 ook erg krap.
- Zouden Siouck, Hendrik, Lijsbet en Gerrit ook niet in deze autorisatie moeten staan?

Of is er de gedachte dat deze kinderen mogelijk uit een eerder huwelijk van Andries Gerrits zouden kunnen zijn?
Echter, al zou dit het geval zijn, dan zouden Siouck, Hendrik, Lijsbet en Gerrit toch ook in deze autorisatie moeten staan?

PS: Willem Tiepkes lijkt me deze.
Cohieren van Westergoo, deel 1
Bron: Stemkohieren
Soort registratie: Stemkohieren inschrijving
(Akte)datum: 1698
Plaats: Hennaarderadeel
Bijzonderheden:
Locatie: Hennaard
Stemnr.: 3
Grootte: 50 pondematen
Aantal stemmen: 1
Eigenaar van 40 pondematen: Juffr. Rins Burmania
Eigenaar van 10 pondematen: Patroon van Hennaard
Gebruiker: Willem Tjepkes
Wellicht zie ik dit helemaal verkeerd.

MVG
Pierre

Pierre
Berichten: 195
Lid geworden op: donderdag 13 aug 2009 11:45 pm
Locatie: New York

Re: Voorouders gezocht Anne Jans Nieuwhof

Bericht door Pierre » donderdag 19 dec 2019 6:06 am

Kiek,

Mag ik je heel erg bedanken voor je reactie, inzake Pier Peters alziende broer van Geertje Pieters?
Op 17 februari 1721 wordt in Baarderadeel wel de authorisatie beschreven van Tjerk, dan int 18 jaar, de voorzoon van 'wijlen Leuitse Jaitses x wijlen Geertie Pyters, sijn eerste huisvrouw'. BAAwb1721/393.
Curator Pier Pyters, coopman te Winsum, lijkt een broer van moeder Geertje Pieters.
Doeke Meinerts en Lykle Heeres te Winsum maken eveneens deel uit van de authorisatie.
Huwelijk van Pier Peters.
Trouwregister Hervormde gemeente Winsum Baard
Bron: DTB Trouwen
(Akte)datum: 28-05-1693
Plaats: Winsum
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Pier Pyters wonende te Winsum
Bruid: Antie Ypes wonende te Goutum
En een tweede huwelijk van Pier Peters.
Trouwregister Hervormde gemeente Winsum Baard
Bron: DTB Trouwen
(Akte)datum: 02-08-1696
Plaats: Winsum
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom: Pier Pyters wonende te Winsum
Bruid: Hylk Pyters wonende te Peins
Pier Peters is dan in 1723 overleden.
register van overledenen Dronrijp
Bron: DTB Begraven
Soort registratie: DTB begraven inschrijving
(Akte)datum: 24-10-1723
Bediend: Pier Piters bediend te Winsum.

register van overledenen Dronrijp
Bron: DTB Begraven
Soort registratie: DTB begraven inschrijving
(Akte)datum: 26-11-1723
Overleden: Pier Piters bediend te Winsum.
En hier een doop RK Dronrijp in 1705 van een kind van Pier Pieters met Hielkje/Hylk (Pyters). Zijn zus Grietje Pieters is getuige.
Doopboek R.K. par. Dronrijp
Bron: DTB Geboortes / dopen
Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving
(Akte)datum: 30-04-1705
Plaats: Dronrijp
Dopeling: Elberigh
Vader: Pier Pieters
Moeder: Hielkje
Meter: Geertje Luirtzes (vaders zuster) = Geertje Pieters, vrouw van Luurt Jaitses
Hier getuigt Pier Pieters. Ik kan deze nog niet plaatsen.
Doopboek R.K. par. Dronrijp
Bron: DTB Geboortes / dopen
Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving
(Akte)datum: 10-08-1716
Plaats: Dronrijp
Dopeling: Rinse geboren te Winsum
Vader: Iepe Iedes
Moeder: Sietske Iedes
Peter: Pier Piters (moeders oom)
Hier getuigt Pier Pieters wederom.
Tjerk Luurts’ doop is in April 1703 te Dronrijp alszijnde zoon van Geertje Pieters x Luurt Jaitses (Pier Pieters is dan de broer Geertje Pieters en derhalve 'vaders oom').
Doopboek R.K. par. Dronrijp
Bron: DTB Geboortes / dopen
Soort registratie: DTB geboortes / dopen inschrijving
(Akte)datum: 10-02-1723
Plaats: Dronrijp
Dopeling: Luirtze geboren te Winsum
Vader: Tjerk Luurts
Moeder: Geertje Peter
Peter: Pier Pieters (vaders oom)
Bij de naam Elberigh ging er zowaar een lichtje bij mij branden.
Ik had ergens een oude losse aantekening naar deze discussie (ik heb geen idee wat mijn gedachtegang was) :oops: .
viewtopic.php?f=3&t=2854&hilit=Pieter+B ... &start=195
Aktenummer w008-70a
Datum akte 1686-05-29
Soort bron Autorisatieboeken
Samenvatting: Elbrich Hoijtes, weduwe Pijter Feddricx. Kinders: Feddrich Pijters, 19 jaar en Geertie Pijters, 17 jaar. Tot curators speciaal voor de ontvangst van de boedelpenningen worden geauthoriseerd hun broeders Hoijte, Joannes, Pier en Gerben Pijters
Dit zijn dan Pijter Feddricx en Elbrich Hoijtes
Trouwregister Gerecht Idaarderadeel
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 05-11-1649
Soort akte: derde proclamatie
Bruidegom: Piter Feddricx wonende te Oosterend
Bruid: Elbrigh Hoitedr wonende te Roordahuizum
Geertie Pijters
Geertje Pieters is 17 jaar in 1686, dan is zij van 1669.
Dan is ze 28 jaar oud bij het huwelijk in 1697 met Luurt Jaitses.
Ze zou dan 34 zijn bij de doop van haar zoon Tjerk Luitjens in April 1703 RK te Dronrijp.

Grietje Pieters (x Luurt Jaitses) en Pier Pyters (x Antie Ypes en xx Hylk Pyters) zijn dan broer en zus.
Mogelijk zijn ze kinderen van Pijter Feddricx x Elbrigh Hoitedr.
Dan zijn er dus nog 4 extra broers en zussen; Hoijte, Joannes, Gerben en Feddrich Pijters.

Mocht Pijter Feddricx x Elbrigh Hoitedr alszijnde ouders van Grietje en Pier kloppen, dan zal dat een hele reeks verdere voorouders opleveren.
Mogelijk ben ik dan 2 keer aan afstammeling van Meinert Folmers Scarwier.
Echter, dat is nu nog teveel een schot voor de boeg, ..........

PS: Heb nog niet kunnen uitvogelen hoe Doeke Meinerts en Lykle Heeres in dit verhaal passen.

MVG
Pierre

Pierre
Berichten: 195
Lid geworden op: donderdag 13 aug 2009 11:45 pm
Locatie: New York

Re: Voorouders gezocht Anne Jans Nieuwhof

Bericht door Pierre » vrijdag 20 dec 2019 12:14 am

All,

Inzake Doeke Meinerts en Lykle Heeres,.....
Op 17 februari 1721 wordt in Baarderadeel wel de authorisatie beschreven van Tjerk, dan int 18 jaar, de voorzoon van 'wijlen Leuitse Jaitses x wijlen Geertie Pyters, sijn eerste huisvrouw'. BAAwb1721/393.
Curator Pier Pyters, coopman te Winsum, lijkt een broer van moeder Geertje Pieters.
Doeke Meinerts en Lykle Heeres te Winsum maken eveneens deel uit van de authorisatie.
....... misschien is hier al eens naar deze personen gekeken?

viewtopic.php?t=2614

MVG
Pierre

Pierre
Berichten: 195
Lid geworden op: donderdag 13 aug 2009 11:45 pm
Locatie: New York

Re: Voorouders gezocht Anne Jans Nieuwhof

Bericht door Pierre » vrijdag 20 dec 2019 1:49 am

All,

Eerder hebben deze voorouders de revue gepasseerd.
Henricus ENSINK, gedoopt op 12 febr. 1690 te Delden, overleden voor 1740,
trouwt (1) (NG) op 13 juni 1728 te Hengelo (Ov) Anna Maria Everts MULLER, geboren te Borne, dochter van Evert MULDER,
trouwt (2) (NG) op 29 mei 1730 te Hengelo (Ov) Janna Hendricksen, geboren ca. 1700 te Oele, overleden voor 1743.
Uit de tweede relatie:
1. Gerardus Ensink, gedoopt (r.k.) op 27 april 1732 (get. Getrudis Ensinck) te Delden.
2. Franciscus Ensink, gedoopt (r.k.) op 25 april 1735 (get. Bernardus Ensink) te Delden.
3. Maria Ensink, geboren ca. 1737 te Delden.
Ik herinner me ineens dat ik bij een van mijn bezoekjes bij Maikel in Workum een boek over de familie Ensink heb gekocht.
Derhalve geef ik hier beknopt de voorouders Ensink weer uit dit boek.
Er zijn veel meer details. Mocht iemand belangstelling hiervoor hebben, laat het me dan aub weten.

Vanuit het boek:
Hendrick Engsinck, wever, geboren op 29 Jan 1690 te Hengelo, gedoopt RK op 12 Dec 1690. Ondertrouw (NG) op 22 Mei 1728 te Hengelo en gehuwd (NG) op 13 Jun 1728 met Anna Maria Everts Muller, geboren te Borne. Vervolgens ondertrouw (NG) op 6 Mei 1730 te Hengelo en gehuwd op 29 Mei 1730 te Hengelo met Janna Hendricksen Bellers, dagloonster, geboren te Oele. Alle kinderen uit het tweede huwelijk;
1) Gerardus Ensink Goudsmid
2) Franciscus Ensink
3) Maria Ensink
4) Joanna Encksink
5) Bernardus Encksink
Volgende generatie.
Berent Gerrits Encksinck geboren in de marke Hasselo, gedoopt NG op 1 April 1649 te Hengelo. Gehuwd op 2 Jan 1675 te Hengelo met Aleida Fransen.
1) Frans Encksink
2) Hendrick Goltsmit
3) Maria Encksink
4) Joannes Ensinck
5) Hendrick Engsinck
6) Colina Engsinck
7) Trijntje Encksink
En nog een generatie.
Geert Hendriks Engsinck, geboren te Kleine Driene huwt circa 1645 met Aeltjen NN (Hasselo).
1) Henderick Gerritsen Goltsmit
2) Merrijen Gerritsen Engsinck
3) Berent Gerrits Encksinck
4) Jan Geertsen Engsinck
En oudste bekende voorouders.
Hendrick Engsinck, overleden voor 4 Sep 1612 te Kleine Driene.
Gehuwd met Merrye(n) Encksinck, overleden na 1614.
1) Willem Engsinck
2) Geert Hendriks Engsinck
3) Hendrick Engsinck
4) Lubbert Engsinck
MVG
Pierre

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PS: Nog niet kunnen aantonen dat Geertje Pieters en Pier Pieters in beide items hieronder dezelfde zijn. :?: :?: :?:
Aktenummer w008-70a
Datum akte 1686-05-29
Soort bron Autorisatieboeken
Samenvatting: Elbrich Hoijtes, weduwe Pijter Feddricx. Kinders: Feddrich Pijters, 19 jaar en Geertie Pijters, 17 jaar. Tot curators speciaal voor de ontvangst van de boedelpenningen worden geauthoriseerd hun broeders Hoijte, Joannes, Pier en Gerben Pijters
Op 17 februari 1721 wordt in Baarderadeel wel de authorisatie beschreven van Tjerk, dan int 18 jaar, de voorzoon van 'wijlen Leuitse Jaitses x wijlen Geertie Pyters, sijn eerste huisvrouw'. BAAwb1721/393.
Curator Pier Pyters, coopman te Winsum, lijkt een broer van moeder Geertje Pieters.
Doeke Meinerts en Lykle Heeres te Winsum maken eveneens deel uit van de authorisatie.

Plaats reactie