Onderlinge verwantschappen.

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
Sible Hettinga
Berichten: 226
Lid geworden op: zondag 22 jan 2006 6:17 pm
Locatie: Harlingen

Onderlinge verwantschappen.

Bericht door Sible Hettinga » maandag 20 mar 2006 2:30 am

Geachte Margreet,

Soms moet je Maikel maar niet al te serieus nemen, zeker niet wanneer hij over reservebankjes praat. Je bent familie of je bent het niet, je kunt niet worden ingelijfd, maar ook niet op een reservebankje worden gezet.

Met betrekking tot Sjoerd Heerkes c.s. heb ik je bericht buiten dit forum om gezonden. Mochten er mensen zijn die toch hierop willen doorgaan dan moeten zij er, lijkt mij, maar een nieuw onderwerp van maken.

Wat de onderlinge verwantschappen betreft, ook die horen niet bij het onderwerp "Van den Oever" thuis, maar ik vind het altijd vreslijk aardig, vandaar hieronder heel summier mijn oudouders met de nummers uit mijn kwartierstaat:

32. Klaas Reins Hettinga, 1774 - 1858.
33. Grietje Tjebbes Witteveen, 1776 - 1815.
Klaas en Grietje zijn ook voorouders van Maikel.

34. Sybren Durks de Boer, 1764 - 1808.
35. Fokje Ottes (Galema), 1775 - 1811.
Sybren stamt uit een r.k. Bolswarder familie van meest kooplieden.
Leden van Sybrens familie ook "Monsma".
Fokje is een volle nicht van Ysbrand Klases Galema (nr 40).
Fokje is een achterkleindochter van Taeke Durks en Jetske Taekes.
De nrs 54 en 60 stammen ook van laatsgenoemd echtpaar af.

36. Johannes Dirks Tolsma/Bolta, 1764 - 1816.
37. Hiske/Esther Doedes de Boer, 1764 - 1837.
Johannes en Hiske zijn ook voorouders van Maikel.
Zie Genealogysk Jierboek 1996: H.A. Zeinstra, Tolsma, blz. 94.

38. Ane Jans Terpstra, 1778 - 1844.
39. Antje Tjeerds Bruinsma, 1774 - 1836.
Maikel stamt ook af van de ouders van Antje.

40. Ysbrand Klases Galema, 1789 - 1873.
41. Ytje Jans Symonsma, 1791 - 1873.
Ysbrand is een volle neef van Fokje Ottes (Galema) (nr 35).
Zie voor Fokje en Ysbrand: Familieboek Galema/Galama.
Ysbrand en Ytje zijn ook voorouders van Maikel.
Gemeld boek is nog wel via Maikel te koop.
Ytje is een achterkleinkind van Otte Adries en Frouck Gosses.
Zie voor laatst genoemd echtpaar:
Genealogysk Jierboek 2003, Harmen Foekema, De Foeckema's oer heech en leech, blz. 76.

42. Jacob Bouwes van den Oever, 1783 - 1870.
43. Agatha/Akke van der Werf, 1794 - 1837.
Agatha is een dochter van Haye Douwes van der Werf/Haye Majoor.
Haye is een volle achterneef van de vader van nr. 52, zie aldaar.
Jacob en Agatha zijn ook voorouders van Maikel.

44. Fedde Botes van der Werf, 1773 - 1833.
45. Dieuwke Hessels, 1776 - 1814.
Leden van Hessels familie ook "Hooghiemstra"en "Van der Kolk".
Fedde is een achterkleinzoon van Lolke Gerrits, Kening van Warten.
De nrs 36 en 52 stammen ook af van Lolke Gerrits.

46. Harmen Franses Engwerda, 1792 - 1864.
47. Marijke Pieters Teppema, 1786 - 1874.
Marijke is een dochter van Pieter Jans Teppema en Minke Gerbens
Pieter is een zoon van Jan Murks Jorna.
Zie Genealogysk Jierboek 1997, Johan Nota, Jorna I, blz. 38 en 39.
Zie ook Genealogysk Jierboek 2003, Harmen Foekema, De Foeckema's oer heech en leech, blz. 86.

48. Douwe Paulus Andela, 1786 - 1880.
49. Jancke Johannes de Faber, 1781 - 1852.

50. Yeb Fokkes Ypma/Lytse Yeb, 1782 - 1846.
51. Fetje Maurits Rollema/Rolma, 1791 - 1831.
Yeb is een volle neef van nr 62 en diens broer Yeb/Greate Yeb.
Maikel stamt af van een zuster van Yeb Fokkes.
Fetje is geen familie van Everardus voor zover ik weet.

52. Sjoerd Sibles van der Werf, 1794 - 1848.
53. Oeke Ypes Hollander, 1797 - 1834.
Sjoerds vader is een volle achterneef van de vader van nr 43.
Zie Folkert van der Werf, Douwe Douwes van der Werf van IJlst.
Zie ook Genealogysk Jierboek 1996: H.A. Zeinstra, Tolsma, blz. 86.
Oeke was een volle achternicht van nr 57, zie aldaar.
Maikel stamt ook af van de ouders van Sjoerd.
Zie voor voorouders van Sjoerd ook:
Genealogysk Jierboek 2003, Harmen Foekema, De Foeckema'soer heech en leech, blz. 55.

54. Hendrik Mevis Brandsma, 1802 - 1884.
55. Trijntje Obes Popma, 1799 - 1829.
Voor de kwartierstaat van Hendrik zie Genealogysk Jierboek 2005, H.A. Zeinstra, Kertiersteat fan Titus Brandsma.
Maikel stamt ook af van de ouders van Hendrik Mevis.

56. Durk Willems Zeinstra, 1794 - 1863.
57. Baaye/Baukje Jans Hollander, 1794 - 1828.
Durk en Baaye waren volle achterneef en -nicht.
Baaye was een volle nicht van nr 53.
Zie Genealogysk Jierboekje 1981, H.A. Zeinstra, De familie Hollander van Herbaijum.

58. Hans Baukes van der Zweep, 1797 - 1826.
59. Elisabeth/Lysbeth Klases Faber, 1802 - 1868.

60. Cornelis Taekes Ettema, 1796 -1876.
61. Sijke Willems Bootsma, 1800 - 1889.

62. Hille Jans Ypma, 1790 - 1861.
63. Fetje Durks de Boer, 1795 - 1835.
Maikel stamt ook af van de ouders van Hille.

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn dan hoor ik dat graag. Ik ben benieuwd hoeveel personen onze gemeenschappelijke voorouders zijn.

Met vriendelijke groet,
je verre neef Sible.

margreet

Bericht door margreet » dinsdag 21 mar 2006 3:48 am

Dag Sible,

Dat schijnt Fries te zijn toch, fan hwa binne jo der ien?- en dan net zo lang spitten tot je iets gemeenschappelijks hebt.
Ik was niet van plan het bij van den Oever te behandelen- ik heb er 1 zin aan gewijd, dat betekent dan tegelijk 'de rest elders'.
Ik zag natuurlijk later pas dat er nog een ander lijntje mogelijk was - en ik wellicht de verkeerde broer aangehouden had, en dan vervielen er weer een paar. Dat was dus zo.
Maar er zijn nog genoeg over.

nr 36 - gaat terug op Jackle Hessels (Hobbema). Ik kom in elk geval van zijn broer Douwe Hessels 1589-1662, zonen van Hessel Douus en Aeck Abes.

Nr 38 - Ik kom van zijn zusje Jeltje Jans Terpstra, kinderen van Gelbrig Anes (Jorna) en Jan Huites Terpstra.
Ik heb nog steeds de voorouder van de dispensatie niet gevonden.

Nr 47 - gaat terug op Marijke Hendriks ~1724, dochter Jeltje Wobbes en Hendrik Harmens, 1703 Poppingawier.
Ik kom van hun andere dochter Elske Hendriks, x Jelle Sytzes ca. 1730 , zoon Sytze Jelles registreert in 1811 Roorda.
nr 47 - haar grootvader Jan Murks Jorna gaat terug op de Jorna's van Jornahuysen-Warga:
Ik kom zowel van van Keimpe Sybrens x 1645, als van Sibbel Sybrens x 1641, kinderen van Sybren Keimpes, zoon van Keimpe Jelgers en Imck Lous.
Jij van zijn broer Murck Keimpes met Jetske Matteus.
Hun huwelijk heb ik nb. gevonden in Leeuwarden: dtb 969 18-9-1605, en in 2000: Marc Keimpes en Jets Matthaeus, 1605

nr 46 - mogelijk delen we de voorouders Engwerda.

nr 40 - was de zoon van Trijntje Sjoerds Westra. We delen haar overgrootouders Pieter Sjoerds en Saske Heerkes

Dat in eerste indruk, ik kan nog niet iedereen plaatsen.
Verder kom ik van Murckje Ulbes Foeckema x Lolle Simkes Wisma, 1690 Burgwerd-Wommels-Roodhuis, zij dochter van Ulbe Nannes en Geertie Jans. Of ze bij jouw Foeckema verwijzingen hoort weet ik niet.

Margreet

Sible Hettinga
Berichten: 226
Lid geworden op: zondag 22 jan 2006 6:17 pm
Locatie: Harlingen

Onderlinge verwantschappen.

Bericht door Sible Hettinga » woensdag 22 mar 2006 2:20 am

Geachte Margreet,

Ik begin maar bij je laatste opmerking. Ook via de Foeckema's zijn we dus verwant. Jouw voormoeder Murckje Ulbes Foeckema is een dochter van Ulbe Nannes Foeckema en Geertje Jans Wigmana, deze echtelieden zijn overgrootouders van mijn oudgrootmoeder Minke Gerbens. Zie naast voormeld overzicht van Harmen Foekema ook: Genealogysk Jierboekje 1976: Mr. B. van Haersma Buma, Wigmana.

De relatie Westra/Westerhuis en Hobbema is ons inmiddels bekend.

Ik ben benieuwd naar eventuele lijnen via de Engwerda's.

Naast de familie Jorna I stam ik ook uit de familie Jorna II (volgend Jierboek). Jetske Mattheus is overigens een "Adama" (zie Genealogysk Jierboekje 1979: Ype Brouwers, Adama).

Ik heb van Marijke Hendriks haar broer en drie zusters geen nadere informatie, mocht je die hebben, en dat heb je natuurlijk zeker van Elske, dan houd ik mij aanbevolen.

Wat Jelle Hoites Terpstra en Gelbrig Anes betreft hebben we dus hetzelfde probleem, maar ja er zitten ook wel erg veel Jannen in hun kwartieren, ik zal het wel eens als een nieuwe vraag aan de forumlezers voorleggen.

Met vriendelijke groet,
Sible.

Plaats reactie