wiebe pieters te bolsward

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar

wiebe pieters te bolsward

Berichtdoor tondejong » Vrijdag 28 Dec 2007 6:55 pm

Hallo allemaal,

In 1779 worden Wiebe Pieters en Bonte Everts voogd over de kinderen van Douwe Hayes en Akke Jaans, te weten Haye Douwes van 1769 en Tetje Douwes van 1771.

Mijn vraag is wie die voogd Wiebe Pieters precies is.

Enig zoeken leverde de volgende geschikte Wiebe Pieters op, namelijk de Wiebe Pieters die januari 1765 te Bolsward r.k. trouwt met Hiltje Iemes danwel Johannes. Trijntje Pieters is getuige en Pieter Hommes heeft de bruid aangegeven. Van dit paar Wiebe Pieters en Hiltje trof ik geen kinderen aan.

Hiltje wordt niet oud en Wiebe Pieters, meester bakker dan, trouwt 2 in 1768 te Bolsward met Sieuwke Klases. Ook hier geeft Pieter Hommes de bruid aan. Dit paar krijgt 2 kinderen: Eeke en Stijntje met de doopgetuigen Trijntje Pieters en Gatske Simmes.

Sieuwke wordt eveneens niet oud. In 1777 trouwt Wiebe Pieters, ook hier als mr broodbakker, voor de 3e maal en nu met Gretske Johannes Voets uit Franeker, 2 kinderen Pieter en Tijske met de doopgetuigen Froukje Voets en Antje Pieters.

De ouders van Wiebe Pieters zijn een Pieter en wellicht een Trijntje. Dit levert 1 zeer goede optie op namelijk:
A. Pieter Hayes trouwt 1732 Bolsward r.k. Trijntje Pieters.
De Pieter Hommes die we bij de huwelijken aantroffen is echter ook een goede kandidaat. Optie B. wordt zo:
B. Pieter Hommes trouwt 1719 Bolsward met Antje Willems.

Paar A. Dit paar laat 1 kind in Bolsward dopen, n.l. Liesbet van 1735 met Jildo Haies als doopgetuige. Bij dit paar is het geloof goed, en ook de plaats en tijd kloppen. Ook Trijntje past goed en als Pieter Hayes de broer van Douwe is dan valt Wiebe Pieters als zoon van dit paar goed te plaatsen als voogd. Echter geen Wiebe als zoon van Pieter Haies gevonden.

Paar B. Bij paar B treffen we de kinderen Homme, Sietske en Willem aan met de doopgetuigen Homme Djurres, Sietske Hommes en Imke Hommes. Pieter Hommes is zo goed thuis te brengen. Hij is de zoon van Homme Djurres en Sietske Pieters en bovendien de broer van Hidde Hommes. Deze Hidde trouwt 1724 te Bolsward met Baukje Willems Monsma. Hun kleindochter Baukje Willems Bakker trouwt 1790 Bolsward met Haye Douwes van der Werf, 1 van de 2 kinderen waarover Wiebe Pieters voogd was. Pieter Hommes lijkt ook een goede kandidaat als vader van Wiebe. Echter ook hier geen zoon Wiebe aangetroffen.

De vraag blijft dus welk ouderpaar A, B of ........, past bij voogd Wiebe Pieters.

Hartelijke groeten, Ton
tondejong
 
Berichten: 251
Geregistreerd: Zaterdag 11 Mrt 2006 4:29 pm
Woonplaats: zeist

Berichtdoor Margreet Huisman » Zaterdag 29 Dec 2007 12:32 pm

Ha, het forum doet het weer.

Hoi Ton,

Het lijkt mij stug dat een nieuwbakken schoonvader zijn eigenste schoondochter aangeeft. Dus zal B:Pyter Hommes als vader van Wybe afvallen.
Misschien moet je even rk Frentsjer bekijken - Wiebes van Pieter zijn in de andere omliggende parochiën maar dun gezaaid. Die van mij is eventjes zoek. Regio 8 moet ik nog door.
Met Antje Pieters kom ik niet verder, ze lijkt x Sjoukje Jans- geen k.

groetjes margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5123
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Berichtdoor Litsehimmel » Zaterdag 29 Dec 2007 12:59 pm

Volgens mij hebben we deze personen ook al tegen het licht gehouden in de discussie over de afkomst van Johannes Iemes uit Bolsward.

http://forum.tresoar.nl/viewtopic.php?t ... c&start=15
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!
Litsehimmel
 
Berichten: 864
Geregistreerd: Dinsdag 17 Jan 2006 1:51 am
Woonplaats: Lioessens, Frysl

pieter wiebes bolsward

Berichtdoor tondejong » Zondag 30 Dec 2007 7:33 pm

Hallo Margreet en Litsehimmel,

Antje Pieters, de doopgetuige in 1782, zou in principe nog Antje Willems Monsma kunnen zijn. Deze Antje trouwde in 1719 met Pieter Hommes, de mogelijke schoonvader die zijn schoondochter niet behoorde aan te geven en tevens de oom van Hiltje Iemes die in 1750 met Johannes Ypes trouwt en in 1765 met Wiebe Pieters. Als het inderdaad de vermelde Antje zou zijn is die bij dat dopen in 1782 wel stokoud.

De gedachtenwisseling over Johannes Iemes had ik al belangstellend gevolgd en ik heb die berichten nu, met dank aan Litsehimmel, nogmaals met een grotere intensiteit doorgenomen. Hiltje Iemes komt er inderdaad in voor. Zij is, zoals Margreet aangaf de dochter van Ieme Willems Mons- ma en Geertje Obbes. Waarbij die Ieme dan weer de zoon is van Willem Ymes Monsma en Hiltje Heins. Dochter Baukje van dit paar trouwt in 1724 met Hidde Hommes. Broer Pieter Hommes trouwde in 1719 zoals vermeld met zus Antje Willems Monsma en Maria Hommes trouwde in 1725 met Siebren Willems Monsma.

Al deze informatie brengt mij echter nog niet veel verder met Wiebe Pieters. Ik volgde dus eerst het advies van Margreet om eens in Franeker te kijken. Frentsjer revisited. Dit leverde voorshands evenwel niets op.

Naast de vraag wie die Wiebe Pieters was, komt ook meer de vraag naar voren waarom die Wiebe voogd was. Wellicht langs de lijn van 1 of meer van zijn echtgenotes. Alzo Wie- en Why-be Pieters.

Hartelijke groeten, Ton
tondejong
 
Berichten: 251
Geregistreerd: Zaterdag 11 Mrt 2006 4:29 pm
Woonplaats: zeist

wiebe pieters bolsward

Berichtdoor tondejong » Woensdag 2 Jan 2008 8:55 pm

Hallo allemaal,

Een poging om wat zicht te krijgen op de vraag waarom Wiebe Pieters voogd is, begin ik bij zijn echtgenotes. In 1777 trouwt Wiebe met echtgenote nummer 3 nl Grietje Johannes Voets uit Franeker. Twee jaar later wordt Wiebe voogd over de kinderen van Douwe Hayes en Akke Jaans.

Grietje Voets is in 1750 in Franeker geboren als dochter van Joannis Huberts Voets en Tietske Athes Jorritsma. Met de familie Voets, ruim vertegenwoordigd in Franeker, zijn we weer volop bij de koperslagers.

Een in dit onderzoekje opvallende Voets is Hendrik Huberts, een broer van Joannis, die in 1732 in Franeker met Baukje Piers Monsma trouwt. Pier geeft een Pieter en Monsma komt ook in dit verhaal voor.
Deze Hendrik Huberts is de zoon van Hubert Hendriks en Theodora Jans, zijn grootouders zijn,vermoedelijk, de koperslager Hendrik Huberts uit Deersum en Maria Jans. Zij trouwden 1680 in Franeker.
Van Baukje Piers Monsma zou ik ook wel meer willen weten. De namen van de kinderen en de doopgetuigen brengen mij echter niet veel verder. Die namen zijn Anna Maria, Gertrudis, Dieuwke en Hubert voor de kinderen en Catharina Pieters, Marike Pieters en Jan Huberts voor de doopgetuigen.

Verder is er een Pieter Huberts Voets die met een Catharina Freriks trouwt. Hun huwelijk kan ik niet vinden. Zij laten 5 kinderen in Franeker r.k. dopen: Hubert, Dorothea, Petronella, Margrietie en Anna Maria. Een Wiebe was er daar niet bij.

Een derde interessante Voets is Geertje Hendriks Voets, geboren in 1733 als dochter van Hendrik Huberts en Baukje Monsma. Zij trouwt 1762 Franeker met Durk Hayes uit Stiens. Bij de doopgetuigen van hun 3 kinderen treffen we ook een Pieter Hayes aan. Pieter Hayes als optie A liet ik hiervoor in 1732 in Bolsward trouwen met Trijntje Pieters.

Veel beter is echter de Pieter Hayes die in 1767 in Franeker met Tjitske Hendriks Voets trouwt. Tjitske is in 1744 geboren als dochter van Hendrik Huiberts Voets en zijn 2e vrouw Aukje Ulbes. Pieter Hayes is varensgezel. Hij kan ook de Pieter Hayes zijn die in 1743 in Franeker met Aaltje Wiebes trouwt. De gezochte Wiebe Pieters kan, zij het vrij krap - Wiebe Pieters trouwt in 1765 voor de 1e maal - hun zoon zijn. Het varen van Pieter Hayes kan verklaren waarom de doop van Wiebe niet te vinden is.

Kortom ook hier weer veel klokken, maar goed zicht op de klepel ontbreekt mij.

Hartelijke groeten en een goed nieuwjaar voor allen, Ton
tondejong
 
Berichten: 251
Geregistreerd: Zaterdag 11 Mrt 2006 4:29 pm
Woonplaats: zeist

Berichtdoor Hinke Westra » Donderdag 3 Jan 2008 12:06 am

Van de familie Voets heb ik wel het e.e.a. in mijn bestand, ik plak hier wat onder uit de hypotheekboeken, of jullie er iets aan hebben geen idee. Wiebe Pieters heb ik ook maar behalve zijn huwelijk met Gretske geen gegevens.

Hypotheekboeken Franeker (t.13-13 inv.309 folio 45). Hendrik Huiberts
mr. koperslager te Franeker is 500 car.gld. schuldig aan Menno Tadentsma ter zake contante gelden, akte 26-09-1739.

(idem folio 182). Hendrik Hubert Voets mr. koperslager en Baukje Piers
Monsma echtelieden te Franeker verklaren schuldig te zijn aan Johannes
Huiberts Voets mr. Lijnslager en Dieuwke Obbes Westerbaan echtelieden
mede alhier (Franeker) de somma van 1800 car.gld. ter sake toegewardende winkel en waren bij de echtelieden debiteuren tot volcomen genoegen ontvangen. akte 21-03-1735.

(idem folio 225). Hendrik Huiberts Voets mr. koperslager te Franeker en
zijne huisvrouw (niet met name genoemd) schuldig aan Douke Hanekuir
coopman te Harlingen 200 car.gld. ter sake geleeverde seep. akte
11-06-1745, Hendrik heeft hier op 1 oktober 1745 100 car.gld.van
afbetaald.

(idem folio 227). Hendrik Huiberts Voets mr. koperslager en Acke Ulbis
echtelieden winkeliers binnen Franeker zijn schuldig aan Freerk Fontein
zoutbrander te Harlingen, 177 car.gld. voor gelevert zout. Als onderpand
geldt de inboedel, koperwaren, gereedschappen, winkel en winkelwaren.
akte 05-08-1745.

(idem folio 244). Johannes Huiberts Voets coopman en mr. lijnslager
requirant en Hendrick Huiberts Voets coopman en mr. koperslager
requireerde beide te Franeker verklaren in gemeenschap te hebben een 2/3 deel en 1/3 deel van een huisinge staande en gelegen te Franeker aan een Laantje genaamd. Bij Tsjebbe Joukes cum uxore en Johannes cum uxore als huurders bewoond, van wege erfscheiding heeft requireerde zijn 1/3 deel overgedragen aan requirant. Hendrik krijgt hier
441 car.gld. voor. Johannes heeft op 30-09- en 14-10-1745 totaal 191
car.gld. afbetaald. akte 19-02-1746.

(idem folio 305). Hendrik Huiberts Voets en Akke Ulbes zijn schudig 75
car.gld. aan coopman Auke Jansen, voor geleverde waren. akte 20-03-1749.

NB Akke Ulbes komt ook voor met de fam.naam Sippens, dr.v. Ulbe Gosses Sippens en Siouckjen Reyns (zie forum 13-10-2006)

Ik zal nog even verder mijn bestand doorkijken bij de Voets.

En omdat dit ook mijn eerste bericht is dit jaar, voor iedereen de beste wensen. Lok en seine.

Hinke Woudt-Westra
Gebruikers-avatar
Hinke Westra
 
Berichten: 557
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 6:52 pm

Berichtdoor Hinke Westra » Donderdag 3 Jan 2008 10:07 am

Ton, jij noemt Hendrik Huberts en Maria Jans, ook ik heb dit als oudste paar bij de Voets, volgens het burgerboek van Franeker:

Hendrick Huyberts, koperslager, ingeschreven als burger van Franeker op
17 december 1679, plaats van herkomst, Nerip Land van Luik.

En ik heb nog wat authorisaties, zal ik die hier nog bijplakken? Ik zelf zie geen enkel verband met Wybe Pieters maar misschien een ander wel.

groet, Hinke.
Gebruikers-avatar
Hinke Westra
 
Berichten: 557
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 6:52 pm

Berichtdoor Margreet Huisman » Donderdag 3 Jan 2008 2:37 pm

Hoi beiden,

Vermoedelijke broer van Hendrick staat in het Burgerboek van Leeuwarden:
Teunis Huiberts Voets 8-4-1692, Neerepel in t Land van Luik.

Op zich werden curators ook wel uitgekozen, omdat ze bekend stonden om hun zakelijke inzichten. Er hoeft geen familie-band achter te zitten.

groet margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5123
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Berichtdoor Hinke Westra » Donderdag 3 Jan 2008 3:54 pm

Dat is leuk Margreet. Jammer dat ik hem niet in mijn bestand heb staan. Moet wel iets van hem op papier hebben, dat wordt zoeken, lang geleden dat ik onderzoek naar Voets heb gedaan.

groet, Hinke.
Gebruikers-avatar
Hinke Westra
 
Berichten: 557
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 6:52 pm

Berichtdoor Margreet Huisman » Donderdag 3 Jan 2008 4:16 pm

Ik moet dan wel even wat secuurder, want hij staat er zonder achternaam, maar is wegens latere Voets-en in Leeuwarden te herleiden:
Theunis Huberts
Geboorteplaats: Neerpelt (Neerepel in t Landt van Luik)
Betaalt: 6 g.g.


groet margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5123
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

wiebe pieters bolsward

Berichtdoor tondejong » Donderdag 3 Jan 2008 4:40 pm

Hallo Hinke en Margreet,

Hartelijk dank voor alle informatie. Ik schiet er voor Wiebe Pieters niet zo veel mee op, maar ook of juist allerlei (soms) schijnbare bijzaken maken genealogie zo leuk.

De concrete aanvullingen op de familie Voets heb ik genoteerd. Naast Hendrik Huberts als oudste Voets komende uit Neerepel bij Luik, hebben we dus vermoedelijk een broer Teunis Huberts in Leeuwarden en ik doe daar de koperslager Pieter Huyberts, die in die tijd in Sneek werkzaam was, nog graag als (vermoedelijke) broer bij. De familie Voets, ik heb voor mijzelf nog geen concrete familieband gevonden. Maar dat kan nog komen.

Nu weer terug naar de Wiebe Pieters uit de 2e helft van de 18e eeuw. De voogd die inderdaad geen familie hoeft te zijn van Douwe Hayes/Akke Jaans. Voorlopig laat ik hem nog een beetje familie zijn.

Hartelijke groeten, Ton
tondejong
 
Berichten: 251
Geregistreerd: Zaterdag 11 Mrt 2006 4:29 pm
Woonplaats: zeist

Berichtdoor Hinke Westra » Donderdag 3 Jan 2008 6:10 pm

Ik heb de oude aktes die ik nog had van Theunis gevonden waarin o.a. vermeld 'burger' van Leeuwarden. Theunis moet geb. zijn rond 1661. En helaas Ton, ook hierin niets bruikbaars voor jou helaas. En voor mij zijn Theunis en Pieter Huyberts zijlijntjes, maar ik ga mijn bestand er toch maar mee aanvullen.

groet, Hinke.
Gebruikers-avatar
Hinke Westra
 
Berichten: 557
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 6:52 pm

wiebe pieters bolsward

Berichtdoor tondejong » Zaterdag 5 Jan 2008 6:40 pm

Hallo allen,

Verder weer met Wiebe Pieters en het waarom van zijn voogd zijn.

Gretske Voets, zijn, vermoedelijk, derde echtgenote gaf heel wat aanknopingspunten maar we moeten van wellicht naar zeker weten. Ik vermeld Gretske als vermoelijk derde echtgenote omdat Wiebe net als echtgenote Hiltje Iemes van 1765 al wel eerder getrouwd geweest kan zijn, bijvoorbeeld als de Wiebe Pieters die in 1754 in Bolsward met Geeske Eeuwkes trouwde.

Hiltje Iemes trouwde 1750 Bolsward met Johannes Iepes. Pieter Hommes, de oom van de bruid, gaf de bruid aan. Hiltje Iemes trouwde 1765 te Bolsward onze Wiebe Pieters, Trijntje Pieters is mijn getuige en Pieter Hommes geeft de bruid aan. Hiltje is de dochter van Ieme Willems Monsma en Geertje Obbes Westerbaan. Dezen trouwden 1713 in Franeker/Bolsward. Over de Monsma familie en hun plaats in dit verhaal is hiervoor reeds bericht. Het geeft verder geen concrete aanknopingpunten.

Dan rest nog echtgenote Sieuwke Klases. Wiebe Pieters trouwde 1768 te Bolsward met Sieuwke Klases die dan 21 jaar is en uit Oudega komt. Wiebe Pieters is naar ik aanneem een flink stuk ouder. Pieter Hommes gaf ook hier de bruid aan. Het paar had 2 kinderen, Eeke en Stijntje met als doopgetuigen Trijntje Pieters en Gatske Simmes.

Sieuwke Klases is de dochter van Klaas Jans en Stijntje Obbes (Westerbaan?). Dezen trouwden 1727 in Blauwhuis en lieten daar 9 kinderen dopen met de namen Obbe, Jan, Gatske en Sieuwke. Bij de doopgetuigen, met daarbij tussen ( ) hun partners, treffen we aan: Meye Obbes (x Hitje Iepes), Antje Tjommes (x Dirk Hendriks), Liesbet Fopkes (x Sipke Widmers), Age Wiebes (x Doetje Siebouts), Evert Jans (x Iemkje Bontes) en Jan Meinerts (x Ietje Obbes).
De doopgetuige Meye Obbes en zijn echtegenote Hitje Iepes lieten in de jaren 1733, 1734, 1736 en 1739 te Blauwhuis de kinderen Gatske, Baukje, Meye en Meye dopen. De doopgetuigen waren Stijntje Klases, Dorsen Iepes, Jan Obbes en Meinert Jans.

Als ouders voor Klaas Jans opteer ik voor Jan Klases die 1683 te Franeker trouwde met Sieuwke Iepes. De ouders van Stijntje zijn Obbe Meyes uit Westhem en Gatske Siebrens uit Witmarsum. Zij trouwden 1699 voor het gerecht Wonseradeel.

Veel gegevens en veel interessante familieverbanden, maar met Wiebe Pieters kom ik er nog niet mee verder.

Hartelijke groeten, Ton
tondejong
 
Berichten: 251
Geregistreerd: Zaterdag 11 Mrt 2006 4:29 pm
Woonplaats: zeist

Berichtdoor Hinke Westra » Zondag 6 Jan 2008 10:34 am

Ton het helpt weer niets denk ik :( maar je weet dat Gretske haar vader Johannes Huiberts Voets eerder (1726) getrouwd was met Dieuwke Obes Westerbaan?

groet, Hinke.
Gebruikers-avatar
Hinke Westra
 
Berichten: 557
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 6:52 pm

Berichtdoor Margreet Huisman » Zondag 6 Jan 2008 1:11 pm

Hoi beiden,

Die Obbes (Meie, Stijntje, Ietje ed) zijn geen Westerbanen, maar Hobma-Hobbema's. De naam kwam via Gatske Siebrens, haar grootmoeder was een Hobbema.

groet margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5123
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Volgende

Terug naar Algemeen / Algemien (genealogie)

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten

cron