slingerdoot

Algemene vragen en nieuws over onderzoek bij Tresoar
Plaats reactie
visserlemmer
Berichten: 4
Lid geworden op: donderdag 14 jul 2016 9:31 pm

slingerdoot

Bericht door visserlemmer » vrijdag 7 sep 2018 2:09 pm

Hallo mensen,

Bij de begrafenisgegevens in de stad Workum wordt vaak gesproken over slingerdoot. Inmiddels weet ik dat dat mensen waren tussen kind en volwassene.
De vraag is nu nog waar komt die benaming vandaan? Wat werd er geslingerd?

Hartelijke groet,
Hillebrand Visser

jacqueline
Berichten: 1747
Lid geworden op: maandag 21 jul 2008 11:08 pm
Locatie: 's-Hertogenbosch

Re: slingerdoot

Bericht door jacqueline » vrijdag 7 sep 2018 10:57 pm

Hallo Hillebrand,

Via deze link https://docplayer.nl/24380789-De-vrije- ... 31414.html
een hopelijk relevant citaat, want ik begrijp het slechts in grote lijnen, maar volgens mij wordt je vraag hier beantwoord?
Wy hearre dat der ûnderskie makke waerd tusken "olde doden", "slingerdoden" en "kynderen". Men hat faeks by it ûnbikende wurd "slingerdode" even oanstriid oan 'e leeftyd fan 'e deaden, de hwat wylde, slingerjende jeugd to tinken. Der wurdt yndied yn sommige deagraversregleminten 23 in leeftydsgroep tusken 6 en 14 jier ûnderskieden, mar it slacht hjir op in pestjier mei in soad forstoarnen. Der moat yn in oare rjochting tocht wurde. It as slingerdeade bigroeven wurde is minder deftich as it bigraven mei de greate lykbier. It bart de oanfolling fan 1603 makket dit dúdlik mei de lytse bier, dy't ienfâldiger wie, sûnder opsteande rânnen. Der kin tocht wurde oan it ûnderhâns, dus net op 'e skouders dragen, hwerby't de deade maklik slingeret. Wy kamen it wurd ek tsjin yn it reglemint fan 'e skoalmaster (!) Jochum Stelma to Warkum (1655). It nijsgjirrige wurd, dat ek to Leiden by de lju fan it "Woordenboek der Nederlandsche Taal" net bikend wie, soe ek wize kinne op de âlde gewoante fan it bigraven yn in matte dy't yn touwen hinget. Dit biïerdigjen sûnder kiste rekke yn 'e 17de ieu yn ûnbrûk, mar kaem yn 'e tiid fan 'e ûnderskate pestepidemyen wol foar.
Groeten van Jacqueline

Plaats reactie