Welke eene bitteren Religie Haat te Surhuisterveen heerst

Boeken, software, handige links, bijeenkomsten, beurzen, CD's/DVD's enz.
musquetier
Berichten: 145
Lid geworden op: zondag 29 jan 2006 3:10 pm
Locatie: Sneek
Contacteer:

Welke eene bitteren Religie Haat te Surhuisterveen heerst

Bericht door musquetier » donderdag 11 sep 2014 12:01 pm

Welke eene bitteren Religie Haat te Surhuisterveen heerst tussen de Doopsgezinden en de Gereformeerden,


De Predikant van de Doopsgezinde Gemeente van Surhuisterveen Ynze Ypes van Reen schrijft een brief aan de Maire Bonhomme van deze gemeente van Surhuizum en Jan Reinders Hulshof Municipalen Raad wegen een klagt, idem dito. Deze brief is ondertekend door B. J. Hulshof

En de Maire schrijft zoals hij verwoord in een brief aan de Commissaris generaal van het Departement Vriesland.

Daar deze beide stukken van een zeer serieusen aard zijn, haaste ik mij deszelve te brengen onder het oog van uwe Hoog Edele Gestrenge Heeren met het dringende verzoek om te willen voorzien de Disorders waarmede dit dorp gedreigt word, ik voor mij hebbe alles gedaan wat ik doen konde.

Dog mijne vermaningen waaschouwingen en Dreigementen helpen niets, den Boode en de Veldwagters, die ze doen krijgen kwaat beschijd en worden huyverig in het waarnemen van hunne dienst,
Als zij een heethooft bij mij ontbieden komt hij niet.
En als ik Klaas Rudmers van der Veen in zijne kwaliteit als Deurwaarder voortvaard, de belastingen in te drijven wil men hem doodslaan, Dit heeft den Veldwachter en Deirwaarder Klaas Rudmers van der Veen mij gisteren in vertrouwen geklaagt.

Het is genoegzaam bekend Hoog Edele Gestrenge Heeren welke eene moeite de Politie ten allen tijden gehad heeft om het gemeen van Surhuisterveen in orde te houden en welke eene bitteren Religie Haat aldaar heerst tussen de Doopsgezinden en de Gereformeerden, Thans is eigentlijk Orange (Oranje) het voorwentzel in deze Religie Haat den drijfveer van alle deeze woelingen,

En ik vreeze met reeden dat bij aldien hier niet in bijtijds op eene kragtdadige wijze voorzien worde van groote ongeregeldheden,
ik hebbe de eere met de meeste hoogachting te zijn de maire voornoemd
Bonhomme.

WAAR GAAT DIT NU OVER? :

De brief van Jan Reinders Hulshof Municipalen Raad Deze brief is ondertekend door B. J. Hulshof.

Op Zaterdag den 11e December 1813 des avonds om ses uur, daar waar wij in stilte en vreedzaamheid bij de haard zaaten, waar onder ook de Predikant zijn vrouw van onzen dorpe zich bevond.
Werden wij onverwacht door eene bende rustverstoorders aangerand, waarvan een hoopje aan de westkant van het huis gingen en in het voorbij gaan zeiden onder voeten en tevens verscheidene slaagen deeden op de vensters nouwelijks had men dit gehoord of men hoorde eene stem voor de deur;
waar zijt gij Jan Rinderts, waar zijt gij nu.
En met eens kwam er een bons op de deur, en daar hij niet te huis was, was het onmooglijk hem te antwoorden, waar op de vrouw en haare zoons naar de deur gingen toen was daar Geert Sipkes en Johannes Harmens, waarop wij hun vraagden wat wille gij? Geert Sipkes antwoorde waar is uwe vader!
Die moet er uit! Die heeft gezegt tegens mijne vrouw dat ik een rebelmaker was tegens het van Oranje om dat ik geen wagt wilde doen.
Maar wij zeiden wat onze vader gezegt heeft weeten wij niet, maar dat gij geen wagt wildet houden is ons wel bekend, en indien gij iets op hem hept te zeggen verzoeken wij dat gij op een Andre tijd eens weer komt thans is hij niet te huis.
Toen begon hij heviger en riep hij zal er uit al waar hij de Duivel ook! En met eens Bons! Bons! Op de deur.Toen wierpte de vrouw de deur op het slot, toen was het op alle de vensters en deuren maar Bons! Bons! Enz. en riepen luidkeels kom er uit nu, kom er uit maar gij Duivels, waar zijt gij nu met uwe Gauwdiefstekaaten en laden Geweerten gij valsche bliksems, kom er uit maar als gij moed bezit, en telkens ging het bons! Bons! Enz.

De vrouw en die van de Predikant waren zeer beangst en er op uit om een schuilplaats te zoeken om hun leven te bergen…..
Toen vraagde een van de zoons aan hun of dit nu het oogmerk was van onzen Aouvereinen Prins van Oranje en Nassauw zoo te handelen?
Ik meende zeide hij dat vreede en eendragt de bedoeling waare om ons vadeland te helpeb en te herstellen, maar dat wilden zij niet horen misschien hebben zij andere bedoelingen gehad hierop ziojn na ongeveer een half uur geduurt te hebben weggegaan dit alles is voorgevallen aan het huis van Jan Rinderts Hulshoff te Suiderhuisterveen in het jaar 1813 ondertekend door B. J. Hulshof.


De brief van de de Predikant van de Doopsgezinde Gemeente van Surhuisterveen Ynze Ypes van Reen van den 15e December 1813 ,
Aan de Maire de heer Bonhomme

Mijn Heer
Wij leven hier in een grote vrees, de bedreigingen en verwijtingen die men doet zijn onbeschrijflijk, men heeft het op de Ingezetenen onzer gemeente gemunt onder de naam van de Patriotten te vervolgen, vreeze en geloof ik dat men eigenlijk door Religie haat gedreven , onze Gemeente den bodem dreigt in te slaan, en onzen Godsdienst, dier ons zoo dierbaar is, als het leven, van deze plaats zoekt te verbannen.

Van hier is het, dat man a.s. Zaterdag wederom eenen optogt gedenkt te doen, met de vlag, waarbij men in het wit zal gekleed gaan, en de zoogenoemde Patriotten eene beurt geven.


Dit werk doet men Zaterdags in des Nachts, omdes Zondags alles in de war te doen zijn en dat het om plunderen te doen is, kan men duidelijk hier uit af leiden, men zegt het is op de Patriotten gemunt maar juist, harde Patriotten, die arm zijn doet men hoegenaamd geen last. Indien ik bij Uwe Edele ware konde ik meer vertellen dan schrijven, Nu Mijnheer, Onze vrees is niet te beschrijven, Onzen nood in dringende, het gevaar is groot.

Maak, dat wij voor a.s. Zaterdag goede, vertrouwde Kozakken hebben, men kan daar bij ook vertrouwde Burgers wapenen, en zij kunnen Uwe Edele ook van dienst zijn, waarom zullen wij langer in benaauwtheid levendaar zijne Hoogheid den Heer Prince van Oranje en Nassau regt verschaft, alles vergeven heeft en vermaant de handen in eene te slaan, waar toe wij
Ook van harte bereid zijn.
Op uwe welwillendheid mij verlatende troost ik mij reeds op voorraas op de aankomst van gewapende Militairen voor Zaterdag, zie niet tegen de kosten aan, dat is niets, indien wij maar veilig kunnen zijn,

mijn compliment en Hartelijke groeten en dat van mijnen vrouw, die reeds zoveel van de zwarigheden geleden heeft, door schrik en neusbloeding, aan uwe edele en aan mevrouwe Faur getekend te Zuiderhuisterveen den 15e December 1813 in haast geschreven.

N.B. Wees zo goed dat van dezen brief niets uitlekt; ook dat uwe meid Baaije daar niets van komt te weten anders is het aanstonds op het bekend.
Ondertekend door de Maire Bonhomme

BRON: Tresoar Toegang 11 Invt. nr. 6622 stuk 2073 d.d. 13-12-1813

Met vriendelijke groet

Anton Musquetier
http://altijdstrijdvaardig.nl
Index van het Provinciaal Bestuurlijk Archief
van Friesland met ca.262.225 familienamen,
ook uit andere Provincies, en ca. 227.750
gefotografeerde pagina's van D.T.B. en Kerkarchieven

Plaats reactie