wiebe pieters te bolsward

algemene vragen over genealogisch onderzoek bij Tresoar

wiebe pieters te bolsward

Berichtdoor tondejong » Dinsdag 8 Jan 2008 5:47 pm

Hallo Hinke, Margreet en anderen,

Hartelijk dank Hinke en Margreet voor de kleine brokjes informatie. Ik schiet er nu niet direct mee op, maar deze vorm van meedenken is nuttige zo niet noodzakelijke voeding voor verder speuren. We hadden al heel wat families rondom Wiebe Pieters aangetroffen en we voegen daar nu dus Hobbema aan toe.

Naast Wiebe Pieters wordt in 1779 ook Bonte Everts voogd over Haye en Tetje Douwes. Wat meer gegevens over deze Bonte Everts kan misschien ook weer wat verhelderen ten aanzien van Wiebe P.

Bonte Everts is in 1730 r.k. gedoopt in Bolsward met Gepke Bontes als doopgetuige. Zijn ouders waren Evert Johannes en Iemkje Bontes uit Schettens. Naast Bonte hadden zij (onder meer?) nog de kinderen Ittie en Johannes. Als doopgetuige trof ik tevens Waltje Jans aan.
Bonte Everts trouwt in 1761 in Bolsward met Murkje Simkes, ?dochter? van Simke Dirks en Trijntje Harmens die in 1708 in Workum trouwden.

Bonte en Murkje laten in de periode 1762-1775 de kinderen Evert, Trijntje, Iemke, Lolkje, Antje, Lolkje, Idtie en Marijke in Bolsward dopen. De doopgetuigen zijn: Ittie Jans ipv Johannes Everts, IJsbrandje Pieters, Ittie Jans, Akke Arends ipv Trijntje Ulbes, Iemke Pieters, Beitske Rommerts, Sieuke Johannes en Geeltje Simkes.

Over die doopgetuigen - tijd- en regiogenoten van Wiebe Pieters en verkerend in dezelfde sociale kringen - nog het volgende. Johannes Everts trouwde in 1750 Wonseradeel met Antje Feikes, IJsbrandje Pieters is de IJsbrandje Simkes die in 1756 Hennaarderadeel trouwde met Pieter Anskes uit Oosterend. Zij lieten 5 kinderen in Roodhuis en 1 in Bolsward dopen. Als doopgetuigen trof ik aan: Tietje Douwes (in 1759), Geeltje Simkes, Pierkje Johannes, Minne Anskes, Janke Johannes en Ulbe Simkes.

Trijntje Ulbes, om weer met het eerdere rijtje doopgetuigen door te gaan, is Trijntje Hoites van Wommels. Zij trouwde 1759 Hennaarderadeel met Ulbe Simkes Wisma. Beitske Rommerts is Beitske Meinerts van Witmarsum en Sieuke Johannes is Sieuwke dochter van Homme Hommes, zij trouwde 1760 Bolsward met Johannes Nolles.

Voorwaar weer een leuk groepje mensen. Met Wiebe Wie Pieters schiet ik er nog niet echt mee op. Ik zal zijn sociale netwerk nog wat verder natrekken. Wel is inmiddels via Bonte Everts aan de familienamen Yntema toegevoegd.

Hartelijke groeten, Ton
tondejong
 
Berichten: 251
Geregistreerd: Zaterdag 11 Mrt 2006 4:29 pm
Woonplaats: zeist

Berichtdoor Litsehimmel » Dinsdag 8 Jan 2008 5:53 pm

En zijn jullie in deze zoektocht niet toevallig een Yeme Yepes tegengekomen?
Welsh/Fries/Franse voorouders; geen wonder dat ik in de war ben!
Litsehimmel
 
Berichten: 862
Geregistreerd: Dinsdag 17 Jan 2006 1:51 am
Woonplaats: Lioessens, Frysl

murkje simkes

Berichtdoor Margreet Huisman » Dinsdag 8 Jan 2008 6:16 pm

Hoi allen,

Helaas LH, nog niet.
Ton, over dit:
Bonte Everts trouwt in 1761 in Bolsward met Murkje Simkes, ?dochter? van Simke Dirks en Trijntje Harmens die in 1708 in Workum trouwden.

Murkje is van Simke Lolles (Wisma) en Trijntje Gelkes, ~ 16-2-1731 Bolsward.
Ze is een zusje van IJsbrandje en Ulbe.
Murkjen, Meurtie, Wijdsma, Simpkes, - zijn een paar andere schrijfwijzen voor haar.

groet margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5116
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

wiebe pieters bolsward

Berichtdoor tondejong » Dinsdag 8 Jan 2008 7:49 pm

Hallo Margreet,

Simke Lolles die op 16-02-1731 in Bolsward met Trijntje Gelkes trouwt dat kan ik niet vinden. Wel vond ik Simke Lolles uit Kubaard die in 1719 Hennaarderadeel trouwt met Trijntje Gelkes. Dit paar laat vervolgens in Bolsward 11 kinderen dopen. Trijntje heet daarbij meestal Nienke Lolles maar ook Harings, Gelkes en Trijntje Gelkes komt voor. Kun je van Trijntje via Catharina naar Nienke? En wat doet die Haring erbij? Voor de volledigheid de kinderen van Simke Lolles en Nienke/Trijntje zijn:
. 1720 Lolle dg Andries Jans
. 1722 Gelke dg Klaas Pieters
. 1724 Lolle dg Andries Jans
. 1726 Ulbe dg Ulbe Tjallings
. 1727 Ulbe Tieusse Reynert
. 1730 Joannes dg Simke Jans
. 1731 Murkie dg Geertje Lolles
. 1733 IJsbrandje dg Hincke Hendriks/Anke Sybrens
. 1735 IJsbrandje dg Enke Hendriks
. 1736 Marijke dg Aaltje Klases/ Geertje Tieses
. 1739 Simke/Simon dg Hinke hendriks
Is Nienke ook Trijntje en zijn Simke Lolles en Trijntje/Nienke Gelkes in 1719 in Hennaarderadeel voor het gerecht getrouwd en in 1731 nog eens (voor de kerk?) in Bolsward?

Hartelijke groeten, Ton
tondejong
 
Berichten: 251
Geregistreerd: Zaterdag 11 Mrt 2006 4:29 pm
Woonplaats: zeist

Berichtdoor Margreet Huisman » Dinsdag 8 Jan 2008 9:12 pm

Hoi Ton,

Trijntjes komen idd ook voor met de koos-vorm Nienke.
~ betekent gedoopt, Murkje was gedoopt 16-2-1731.
1731 Murkie dg Geertje Lolles
Haar ouders x (=trouwden) ook nog 27-5-1719 Irnsum rk.

Haring weet ik zo 1-2-3 niet.
groetjes margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5116
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

Wybe Pieters te Bolsward.

Berichtdoor Sible Hettinga » Donderdag 10 Jan 2008 4:31 am

Beste Ton, Margreet en anderen,

Het heeft waarschijnlijk niets met Wybe Pieters te maken, maar ik zeg maar "jullie zijn begonnen", dus gooi ik er maar een overzichtje tegenaan, omdat Margreet vindt dat ik mooie overzichten maak. Broer Gosses Sippens en Jets Jelles Kingma, sub I genoemd, komen meerdere keren in mijn kwartieren voor. Het overzicht verklaart bovendien de naam Haring.

Generatie I

I Simcke Simckes is geboren rond 1575, is overleden in 1625. Simcke werd ongeveer 50 jaar.
In 1625 vindt de boedelbeschrijving plaats in het sterfhuis van Simcke Simckes en Hylck Broers, echtelieden te Wommels. Het bezit betaat uit een huis met schuur op Britsaerder saete onder Wommels met 55 pm land, waar erflaters hebben gewoond, een sate te Westerhitzum onder Hitzum, groot 66 pm en een sate "aen Haijuma gebuerte" onder Wons, genaamd Wytzma.
Simcke trouwt rond 1600 op ongeveer 25-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 20-jarige Jildou Tyaerdts. Jildou is geboren rond 1580.
Simcke trouwt op zondag 25 februari 1607 in Hennaarderadeel (beiden van Wommels, zij is een dochter van Broer Gosses) op ongeveer 32-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 22-jarige Hylck Broers Sippens, dochter van Broer Gosses Sippens (boer) en Jets Jelles Kingma. Hylck is geboren rond 1585.
Van Simcke en Hylck zijn twee kinderen bekend:
1 Jetske Simckes is geboren rond 1609.
Jetske trouwt op donderdag 18 oktober 1629 te Wommels (gereformeerd) op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Gerben Hiddes. Gerben is geboren rond 1605.
2 Simcke Simckes is geboren rond 1611, zie II.


Generatie II

II Simcke Simckes, zoon van Simcke Simckes (I) en Hylck Broers Sippens, boer, wonende te Wommels, is geboren rond 1611.
Regnerus Bruinsma deed op 4 december 1637 verantwoording over zijn voogdij over Simcke.
Simcke is in 1640 eigenaar en gebruiker van stem nummer 40 te Britsaard onder Wommels.
Simcke trouwt op woensdag 24 oktober 1635 in Hennaarderadeel (hij van Wommels en zij van Arum) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Liupck Jans. Liupck is geboren rond 1615.
Van Simcke en Liupck zijn vijf kinderen bekend:
1 Simcke Simckes is geboren rond 1639.
2 Jan Simckes Wisma is geboren rond 1643.
Jan is in 1698 gebruiker van stem 40 te Bridsaard onder Wommels. De sate is 81 pm. groot, zijn broers Simcke en Lolle zijn ieder voor de helft eigenaar
Met zijn broers Lolle, Rienk en Broer is Jan in 1698 eigenaar van stem 39 te Wommels, Lolle is hier de gebruiker.
Jan en zijn broers Lolle en Rienck zijn in 1698 tevens eigenaar van 14 pm in de sate Hondsbood te Wommels, stem 4 (floreenkohier nummer 9)
In 1707 is Jans broer Lolle overleden, diens zoon Simke wordt met naam en leeftijd genoemd, de andere kinderen als "sijn zuster en broeder". Jan wordt curator.
Jan trouwt op zondag 30 juli 1690 in Hennaarderadeel (hij van Wommels en zij van Franeker) op ongeveer 47-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Greetske Jans. Greetske is geboren rond 1665.
Greetske was eerder gehuwd (1) met Sicke Tjallings Andla.<1,2>
3 Broer Simckes is geboren rond 1647.
4 Rienck Simckes is geboren rond 1651.
Rienck trouwt op maandag 25 februari 1686 in Franekeradeel (hij van Wommels en zij van Peins) op ongeveer 35-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Trijntje Sipkes. Trijntje is geboren rond 1665, is overleden in 1728. Trijntje werd ongeveer 63 jaar.
5 Lolle Simckes Wisma is geboren rond 1655, zie III.


Generatie III

III Lolle Simckes Wisma, zoon van Simcke Simckes (II) en Liupck Jans, boer, is geboren rond 1655, is overleden voor 1707. Lolle werd hoogstens 52 jaar.
Lolle is in 1698, samen met zijn broer Simcke, in 1698 eigenaar van stem 40 te Britsaard onder Wommels, ieder voor de helft, Jan is de gebruiker. De sate is 81 pm. groot.
Met zijn andere broers Jan, Rienk en Broer is Lolle in 1698 eigenaar van stem 39 te Wommels, Lolle is hier tevens gebruiker.
Lolle en zijn broers Jan en Rienck zijn in 1698 tevens eigenaar van 14 pm in de sate Hondsbood te Wommels, stem 4 (floreenkohier nummer 9)
In 1707 is Lolle overleden, zoon Simke wordt met naam en leeftijd genoemd, de andere kinderen als "sijn zuster en broeder". Jan Simkes wordt curator.
Lolle trouwt op zondag 30 juli 1690 in Hennaarderadeel op ongeveer 35-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Murckien Ulbes Foeckema, dochter van Ulbe Nannes Foeckema (boer) en Geertje Jans Wigmana. Murckien is geboren rond 1665 te Tjalhuizum (Wym.).
Murckien was later gehuwd (2) met Andries Jans.<3,4>
Van Lolle en Murckien zijn drie kinderen bekend:
1 Simke Lolles is geboren rond 1692, zie IV.
2 Geertje Lolles Wisma is geboren rond 1696 te Wommels (Hen.), is overleden na 1732. Geertje werd minstens 36 jaar.
Geertje trouwt op maandag 23 maart 1716 in Idaarderadeel op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 21-jarige Tjisse Reiners Jongema, zoon van Reiner Tiesses Jongma en Aaltje Simmes. Tjisse, boer, wonende te Sijbrandaburen, te Roordahuizum en te Friens, is geboren rond 1695.
In 1728 en 1738 is Tjisse meier van stem 3 van Roordahuizum.
Quotisatie 1749: Tjesse Reiners te Friens, boer, wel gesteld, gezin: 5 personen boven de 12 jaar, aanslag: 93-1-0, Idaarderadeel folio 16.
3 Gosse Lolles Wisma is geboren rond 1700 te Wommels (Hen.).


Generatie IV

IV Simke Lolles, zoon van Lolle Simckes Wisma (III) en Murckien Ulbes Foeckema, boer, is geboren rond 1692.
Simke is in 1728 enig erfgenaam van zijn stiefvader Andries Jans.
Quotisatie 1749: Simke Lolles te Wommels, welgesteld boer, gezin: 7 personen boven de 12 jaar, aanslag 107-9-0, Hennaarderadeel folio 18.
Simke trouwt op donderdag 25 mei 1719 in Hennaarderadeel (hij van Kubaard en zij van Rauwerd), trouwt (kerk) (r.k.) op zaterdag 27 mei 1719 te Irnsum (huwelijksgetuige was zijn broer Gosse Lolles Wisma) op ongeveer 27-jarige leeftijd met de ongeveer 19-jarige Trijntje Gelckes ook genaamd Nienke Harings, dochter van Gelcke Harings. Trijntje is geboren rond 1700.
Van Simke en Trijntje zijn elf kinderen bekend:
1 Lolle Simkes is r.k. gedoopt op maandag 8 april 1720 te Bolsward St. Martinus (doopgetuige was zijn stiefgrootvader Andries Jans), is overleden voor dinsdag 11 april 1724. Lolle werd hoogstens 4 jaar.
2 Gelke Simkes is r.k. gedoopt op zondag 25 oktober 1722 te Bolsward St. Martinus (doopgetuige was Claas Pieters).
3 Lolle Simkes is r.k. gedoopt op dinsdag 11 april 1724 te Bolsward St. Martinus (doopgetuige was zijn stiefgrootvader Andries Jans).
4 Ulbe Simkes is r.k. gedoopt op zondag 7 april 1726 te Bolsward St. Martinus (doopgetuige was zijn achterneef (5e graad) Ulbe Tjallings), is overleden voor vrijdag 9 mei 1727. Ulbe werd hoogstens 1 jaar.
5 Ulbe Simkes Wisma ook genaamd Wiesma is r.k. gedoopt op vrijdag 9 mei 1727 te Bolsward St. Martinus (doopgetuige was zijn behuwd oom Tjisse Reiners Jongema).
Ulbe trouwt op woensdag 2 mei 1759 in Hennaarderadeel (beiden van Wommels, hij jongeman en zij jongedochter), trouwt (kerk) (r.k.) op donderdag 3 mei 1759 te Bolsward St. Martinus (huwelijksgetuige was zijn zus Murkje Simkes Wijdsma) op 31-jarige leeftijd met de 23-jarige Trijntje Hoites, dochter van Hoite Jans Schoenmaecker en Fetje Jans. Trijntje is geboren te Kubaard (Hen.), is r.k. gedoopt op donderdag 19 mei 1735 te Bolsward St. Martinus (doopgetuige was Fetje Paulus).
6 Johannes Simkes is r.k. gedoopt op maandag 23 januari 1730 te Bolsward St. Martinus (doopgetuige was Simke Jans).
7 Murkje Simkes Wijdsma ook genaamd Meurtje is r.k. gedoopt op vrijdag 16 februari 1731 te Bolsward St. Martinus (doopgetuige was haar tante Geertje Lolles Wisma).
Murkje trouwt op zaterdag 11 april 1761 in Wonseradeel (hij van Schettens en zij van Wommels, beiden met consent van hun ouders), trouwt (kerk) (r.k.) op zaterdag 11 april 1761 te Bolsward St. Martinus op 30-jarige leeftijd met de 30-jarige Bonte Everts, zoon van Evert Johannes' en Ymke Bontes. Bonte is r.k. gedoopt op woensdag 9 augustus 1730 te Bolsward St. Martinus.
8 Brantje Simkes ook genaamd Elisabeth is geboren te Wommels (Hen.), is r.k. gedoopt op vrijdag 17 juli 1733 te Bolsward St. Martinus (doopgetuige was Ancke Sybrens), is overleden in 1733 (kort na de doop).
9 Brantje Simkes is geboren te Wommels (Hen.), is r.k. gedoopt op zaterdag 5 maart 1735 te Bolsward St. Martinus (doopgetuige was Ancke Sybrens), zie V.
10 Marijke Simkes ook genaamd Maria is geboren te Wommels (Hen.), is r.k. gedoopt op zaterdag 8 september 1736 te Bolsward St. Martinus (doopgetuige was haar tante Geertje Lolles Wisma).
11 Simke Simkes is geboren te Wommels (Hen.), is r.k. gedoopt op zaterdag 14 november 1739 te Bolsward St. Martinus (doopgetuige was Hinke Hendriks).


Generatie V

V Brantje Simkes ook genaamd Ysbranda en Elisabeth, dochter van Simke Lolles (IV) en Trijntje Gelckes, wonende te Wommels, te Oosterend (Hen.) en te Lutkewierum, is geboren te Wommels (Hen.), is r.k. gedoopt op zaterdag 5 maart 1735 te Bolsward St. Martinus (doopgetuige was Ancke Sybrens), is overleden op vrijdag 10 december 1779 te Lutkewierum (Hen.). Brantje werd 44 jaar.
Brantje trouwt op woensdag 21 januari 1756 in Hennaarderadeel (hij is jongeman en zij jongedochter), trouwt (kerk) (r.k.) op donderdag 22 januari 1756 te Bolsward St. Martinus op 20-jarige leeftijd met de 34-jarige Pieter Anskes, zoon van Anske Minnes en Acke Pyters Wigmana. Pieter, boer, wonende te Lutkewierum en te Oosterend (Hen.), is geboren te Lutkewierum (Hen.) (in Sonderland), is r.k. gedoopt op zaterdag 25 januari 1721 te Roodhuis, is overleden op woensdag 22 maart 1786 te Lutkewierum (Hen.). Pieter werd 65 jaar.
Van Pieter en Brantje zijn twaalf kinderen bekend:
1 Akke Pieters ook genaamd Agatha is geboren te Oosterend (Hen.), is r.k. gedoopt op maandag 13 december 1756 te Bolsward St. Martinus (doopgetuige was haar oom Minne Anskes).
Akke trouwt op woensdag 28 mei 1783 in Hennaarderadeel (beiden van Lutkewierum, hij is huisman, met toestemming van de vader van de bruid), trouwt (kerk) (r.k.) op woensdag 28 mei 1783 te Roodhuis (huwelijksgetuigen waren haar broer Anske Pieters Zonderland (zie V.6) en Hendrik Jans) op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 33-jarige Ids Gerrits. Ids, boer, is geboren rond 1750.
2 Trijntje Pieters is geboren te Oosterend (Hen.), is r.k. gedoopt op vrijdag 10 februari 1758 te Bolsward St. Martinus (doopgetuige was haar tante Murkje Simkes Wijdsma).
3 Anske Pieters ook genaamd Anselmus is geboren op dinsdag 22 mei 1759 te Oosterend (Hen.), is r.k. gedoopt op woensdag 23 mei 1759 te Roodhuis (doopgetuige was Tiet Douwes), is overleden kort na de doop.
4 Simke Pieters is geboren te Oosterend (Hen.), is r.k. gedoopt op vrijdag 26 september 1760 te Roodhuis (doopgetuige was zijn oom Gelke Simkes), is overleden in 1760 (kort na de doop).
5 Pierkje Pieters ook genaamd Petronella is geboren te Oosterend (Hen.), is r.k. gedoopt op maandag 8 februari 1762 te Roodhuis (doopgetuige was Pierkje Johaans).
Pierkje trouwt op woensdag 5 mei 1790 in Hennaarderadeel (beiden van Rien, hij is timmerman, zij jongedochter, met toestemming van curatoren en ouders), trouwt (kerk) (r.k.) op woensdag 5 mei 1790 te Roodhuis (huwelijksgetuigen waren Joannes Sikkes en haar broer Simke Pieters Wytsma (zie V.8)) op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 30-jarige Jacobus Widmers. Jacobus, timmerman, is geboren rond 1760.
6 Anske Pieters Zonderland ook genaamd Anselmus, boer, wonende te Lutkewierum, is geboren te Lutkewierum (Hen.), is r.k. gedoopt op donderdag 27 oktober 1763 te Roodhuis (doopgetuige was zijn oom Minne Anskes), is overleden op vrijdag 5 januari 1810 te Lutkewierum (Hen.). Anske werd 46 jaar.
Anske trouwt (kerk) (r.k.) op zondag 29 mei 1796 te Roodhuis op 32-jarige leeftijd met de 20-jarige Pietje Rientses Slippens, dochter van Rients Jelles en Marijke Lolles. Pietje is geboren te Oosterend (Hen.), is r.k. gedoopt op maandag 11 september 1775 te Roodhuis, is overleden op dinsdag 25 januari 1831 te Oosterwierum (Baa.). Pietje werd 55 jaar.
7 Lolkje Pieters is geboren te Oosterend (Hen.), is r.k. gedoopt op vrijdag 9 augustus 1765 te Roodhuis (doopgetuige was haar behuwd tante Jancke Johannes).
8 Simke Pieters Wytsma is geboren te Oosterend (Hen.), is r.k. gedoopt op zondag 10 mei 1767 te Roodhuis (doopgetuige was zijn oom Gelke Simkes), is overleden op vrijdag 16 juni 1837 in Wymbritseradeel. Simke werd 70 jaar.
Simke neemt in 1811, wonende te Tjalhuizum, in de Mairie Nijland, folio 4, voor zich en zijn kinderen Ysbrandtje (15), Rendert (12), Pieter (8) en Rengertje (1) de familienaam Wytsma aan.
Simke trouwt op woensdag 11 november 1795 in Hennaarderadeel (hij van Lutkewierum en zij van Oosterend, hij is jongeman en zij jongedochter), trouwt (kerk) (r.k.) op woensdag 11 november 1795 te Roodhuis (huwelijksgetuigen waren Lisabeth Jans en Phemike van Keppel) op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Ymkje Rinnerts Donia ook genaamd Emerentiana, dochter van Rinnert Jans (boer) en Ringertje Jacobs. Ymkje is geboren op dinsdag 6 september 1768 te Oosterend (Hen.), is r.k. gedoopt op woensdag 7 september 1768 te Roodhuis (doopgetuige was Hotske Jans), is overleden op maandag 30 november 1857 te Tjalhuizum (Wym.). Ymkje werd 89 jaar.
9 Johannes Pieters is geboren rond 1768 te Oosterend (Hen.), is r.k. gedoopt op vrijdag 25 november 1768 te Roodhuis (doopgetuige was zijn oom Ulbe Simkes Wisma).
10 Maria Pieters is geboren te Oosterend (Hen.), is r.k. gedoopt op woensdag 7 maart 1770 te Roodhuis (doopgetuige was haar behuwd tante Trijntje Hoites).
11 Gelke Pieters is geboren te Lutkewierum (Hen.), is r.k. gedoopt op woensdag 16 oktober 1771 te Roodhuis (doopgetuige was zijn behuwd oom Bonte Everts).
12 Martinus Pieters is geboren te Lutkewierum (Hen.), is r.k. gedoopt op woensdag 11 november 1772 te Roodhuis (doopgetuige was zijn behuwd oom Bonte Everts), is overleden in 1772 (kort na de doop).


Noten

1) Greetske gaat in ondertrouw op woensdag 24 oktober 1685 te Franeker (gerechtelijk, hij van Franeker en zij van Boksum), trouwt op zondag 11 november 1685 te Franeker (gerechtelijk) met Sicke.
2) Sicke Tjallings Andla. Sicke is geboren rond 1660.
3) Murckien trouwt op zaterdag 5 maart 1707 in Hennaarderadeel met Andries.
4) Andries Jans. Andries, boer, wonende te Burgwerd en te Wommels, is geboren rond 1665, is overleden op maandag 12 juli 1728 te Burgwerd (Won.). Andries werd ongeveer 63 jaar. Andries laat als enig erfgenaam achter zijn stiefzoon Simke Lolles.

Literatuur

Boerderijenboek Hennaarderadeel;
Frysk Kertiersteateboek; en
GJ 2003: De Foeckema's oer heech en leech.

Ik ben gerelateerd aan de r.k. Monsma's van Bolsward, maar de hier genoemde Monsma's heb ik nog niet kunnen koppelen, misschien een nieuwe vraag waardig.

De groetenis,
Sible.
Sible Hettinga
 
Berichten: 226
Geregistreerd: Zondag 22 Jan 2006 6:17 pm
Woonplaats: Harlingen

wiebe pieters te bolsward

Berichtdoor tondejong » Donderdag 10 Jan 2008 10:48 pm

Hallo Sible, Margreet en anderen,

Met veel waardering, aandacht en dank heb ik het bericht van Sible gelezen. Ik deel de mening van Margreet over de kwaliteit van die overzichten ten volle. Ik ervaar ze als aangename, verhelderende rustpunten op dit forum dat menigmaal zo vol turbulentie is van alsmaar voortijlende berichten. Die turbulentie daar is trouwens niks tegen, maar de siblografieen zorgen voor evenwicht.

Van Monsma kan tzt goed een apart onderwerp gemaakt worden. Dat begint wat mij betreft bij Willem Ymes Monsma die in 1684 te Bolsward met Hiltje Heins trouwde. Misschien dat die Yme ook aan de Iepe van Litsehimmel gekoppeld kan worden.

En nu weer verder met Wiebe Pieters. In de berichten hiervoor kwamen ook een Tietje Douwes en Antje Feikes voor. Dit deed denken aan Tietje Feikes, de moeder van Douwe Hayes. Daarom nog maar eens gekeken naar de Douwe Hayes die ca 1778 overlijdt en die de vader is van Haye en Tetje, de kinderen waarvan Wiebe Pieters voogd wordt.

Douwe Hayes, geboren ca 1717 te IJlst, is zoon van Haye Douwes en Tied Feikes. Dezen trouwden 1714 te IJlst en Bolsward r.k. (getuigen Gerrit Jans en Douwe Pieters). Naast Douwe en evt andere kinderen hadden Haye en Tied vermoedelijk nog een dochter Beitske. Deze trouwde 1750 IJlst met Rein Douwes. Van dit paar vond ik twee kinderen, beiden in Sneek r.k. gedoopt en wel Eeke in 1751 en Haye in 1757. Rein Douwes lijkt een zoon van Douwe Hendriks van IJlst die 1716 IJlst trouwt met Eelkje Reins van Hidaard.

Deze redelijk harde gegevens had en vond ik van de r.k. van der Werfs uit die tijd en uit IJlst e.o.. Het zijn veelal reeds oude gegevens, wellicht dat men, met redelijke zekerheid, inmiddels meer over hen weet. Wie weet.

Hartelijke groeten, Ton
tondejong
 
Berichten: 251
Geregistreerd: Zaterdag 11 Mrt 2006 4:29 pm
Woonplaats: zeist

wiebe pieters te bolsward

Berichtdoor tondejong » Zondag 13 Jan 2008 2:32 pm

Hallo allen,

In de berichten hiervoor heb ik het sociale netwerk van Wiebe Pieters in achterwaardse en zijwaardse richting enigzins verkend. Ook de voorwaardse richting kan interessante gegevens opleveren.

Van Wiebe Pieters, de mr broodbakker te Bolsward, kennen we 4 kinderen, namelijk Eeke 1770 en Stijntje 1772 met als moeder Sieuwke Klases alsmede Pieter 1778 en Tijske 1782 die Grietje Voets als moeder hebben.

* Eeke 1770: Eeke ook Eke/Eelkje/Ieke trof ik zeer waarschijnlijk in 1807 aan als doopgetuige bij de doop van een kind van haar halfbroer Pieter. Eke wordt dan als Eke Dirks vermeld. Dit duidt op een huwelijk Eke Wiebes met Dirk N.N.. Dit huwelijk niet gevonden.

* Stijntje 1772: Stijntje trouwt naar het lijkt in 1803 Hantum met Pieter Siemens. Zij laten 4 kinderen Hervormd dopen, Siemen 1805 in Hiaure, Sioukie 1805 ook Hiaure, Siemen 1808 Ternaard en Baukje 1811 Ternaard. Dat de kinderen niet r.k. gedoopt worden is een minpunt in de bewijsvoering. Verder klopt het aardig.

* Pieter 1778: Pieter trouwt in 1800 Bolsward r.k. als Pieter Wiebes Bakker met Trijntje Ruurds Piekema. Vijf kinderen:Gretske dg Grietje Wiebes, Antje 1803 dg Feie Lolkes Wartena, Eke, 1805 dg Trientje Pieters, Wiebe 1807 dg Eke Dirks en Dieuwke 1810 dg Anna Berbardus, hetgeen denk ik Bernardus/Berends moet zijn.
Dit Pieterverhaal klopt erg mooi. Ook even zijn overlijden in Bolsward opgezocht. Pieter Wiebes Bakker overlijdt in B. in 1827 en is dan 45 jaar en Pieter W.B. overlijdt in 1830 in Bolsward op de leeftijd van 59 jaar. Dit klopt dus niet, waar is onze Pieter Wiebes gebleven en wie zijn deze 2 andere Pieters Wiebe?
Het verhaal van Trijntje Ruurds Piekema heeft trouwens ook iets vreemds. Zij wordt in 1768 in Bolsward r.k.gedoopt als dochter van Puurd Piekes en Anke Lases. Haar moeder is Mennoniet en bij andere dopen van dat paar staat dat de vader niet r.k. is. Lieten Mennonieten hun kinderen r.k. dopen?

* Tijske 1782: Van Tijske Wiebes vond ik niets. Via Tijske + Wiebe + Pieter kwam ik nog wel het volgende tegen. Jelle Wiebes van Wolsum trouwt 1769 Roodhuis met Feikje Piers van Oosterend. Een Trijntje Pieters, die voortdurend in dit verhaal opduikt, is getuige samen met Japkje Thomas. Jelle en Feikje laten in Blauwhuis, 2 maal, en Sneek r.k., 1 maal, de volgende kinderen dopen. Tiske met dg Akke Piers, Akke met dg Jan Wiebes en Wibrig met dg Gadske Meyers. Veel mooie, bekende namen, maar ik schiet er niet mee op.

Wordt vervolgd

Hartelijke groeten, Ton
tondejong
 
Berichten: 251
Geregistreerd: Zaterdag 11 Mrt 2006 4:29 pm
Woonplaats: zeist

wiebe pieters te bolsward

Berichtdoor tondejong » Woensdag 16 Jan 2008 12:34 am

Hallo lezers,

Wiebe Pieters is voor mij, als voogd over Haye Douwes van der Werf, de nummer 26 in de kwartierstaat van mijn vader, in feite slechts een bijfiguur. Toch probeer ik al een tijdje vrij hardnekkig wat meer over zijn afkomst te weten te komen.

Deze hardnekkigheid komt voornamelijk vanwege het gegeven dat (een) Pieter Wiebes tevens voogd is van de kinderen van de nummers 24 en 25 van bedoelde kwartierstaat. Bij dat paar gaat het om Bouwe Joosten (van den Oever?) en Geiske Hendriks. Zij trouwden 1777 te Huizum en lieten in Bolsward en Workum de volgende kinderen dopen:
* Liesabeth 1778 met doopgetuige Antje Hendriks, ws de zus van Geiske
* Jacob 1783 met dg Antje Bouwes, de oma van vaderskant
* Liesabeth 1786 met dg Pieter Joosten, een broer van vader Bouwe.

Geiske Hendriks overlijdt in 1786 te Workum en Wiebe Pieters wordt vervolgens voogd over de nagelaten kinderen. Weduwnaar Bouwe Joosten trouwt met Jeltje Reins, dochter van Rein Romkes en Jetske Aukes. Dit paar laat ook 3 kinderen dopen. Nummer 2 daarvan is Jetsche in 1791 met de doopgetuige Neine Wiebes. En wie mag dat dan zijn? Ik kom daar nog niet achter.

Als terzijde tenslotte nog een verlaat antwoord op een vraag van Margreet. Bij het onderwerp "Leentje Aukes" vroeg Margreet mij dd 31 december j.l. of ik de begraafklapper Makkum thuis heb. Het antwoord is ja. Dit antwoord hoorde dus bij "Leentje Aukes" maar ik vond een antwoord daar inmiddels toch echt wat vreemd staan.

Hartelijke groeten, Ton
tondejong
 
Berichten: 251
Geregistreerd: Zaterdag 11 Mrt 2006 4:29 pm
Woonplaats: zeist

wiebe pieters te bolsward

Berichtdoor tondejong » Vrijdag 18 Jan 2008 11:29 pm

Hallo allemaal,

De vraag stellen is de vraag beantwoorden. Dat geldt ook menigmaal op dit forum. Enkele berichten hiervoor gaf ik aan dat het onduidelijk was hoe het met Pieter Wiebes Bakker, de zoon van Wiebe Pieters, was afgelopen. De gegevens uit de database Burgerlijke Stand gaven verwarrende informatie. De goed en snel functionerende bestelservice van Tresoar biedt dan uitkomst.

Uit de opgevraagde overlijdensaktes blijkt dat de gezochte Pieter Wiebes Bakker, de zoon van Wiebe Pieters en Gretske Voets, in 1827 in Bolsward is overleden. Hij is dan 45 jaar volgens de akte. Zijn geboortejaar is in dat geval derhalve ca 1782 in plaats van 1778 zoals ik eerder vond bij de doopgegevens. Gewoon een klein raadseltje waarmee voor mij goed te leven valt. Het voogdijkind Haye Douwes van der Werf, die dan stadsmajoor is, geeft het overlijden van Pieter Wiebes Bakker aan en Haye zal het wel weten.

De andere, voor verwarring zorgende Pieter Wiebes Bakker die in 1830 op 59-jarige leeftijd in Bolsward overlijdt, is de zoon van een Wiebe Pieters Bakker en Aaltje Andries. Deze Pieter Wiebes was getrouwd met Hiske Jentjes van Els.

Tenslotte nog een nieuwtje over voogd Wiebe Pieters. Wiebe trouwt op 27-01-1796 nogmaals en nu met Grietje Abes, weduwe van Jan Anskes waarmee zij in 1768 te Bolsward getrouwd was. Grietje Abes neemt in 1811 als weduwe van Wiebe Pieters Bakker de naam Bakker, die zij al had, aan. Wiebe Pieters overleed in Bolsward in 1796 of 1797.

Hartelijke groeten, Ton
tondejong
 
Berichten: 251
Geregistreerd: Zaterdag 11 Mrt 2006 4:29 pm
Woonplaats: zeist

wiebe pieters te bolsward

Berichtdoor tondejong » Zondag 20 Jan 2008 5:02 pm

Hallo lezers,

Wiebe Pieters overleed dus in 1796 of 1797. Als voogd over de kinderen van Bouwe Joosten en Geiske Hendriks wordt Wiebe Pieters dan opgevolgd door Hendrik Harmens.

Hendrik Harmens dan van Hichtum trouwt 1770 Bolsward r.k. met Lijsbet Oeges. Getuigen bij dit huwelijk zijn Jacob en Christina Harmens. Ik vond van Hendrik en Lijsbet 2 kinderen beiden r.k. gedoopt te Workum en wel Harmen 1792 met Jurjen Harmens als doopgetuige en Sobel/Sibbel in 1795 met Lieuwkje Harmens als dg.

Hendrik Harmens is de zoon van Harmen Hendriks van Terzool die in 1739 Irnsum r.k. trouwt met Tjitske Jacobs. Ik vond van hen de kinderen Jacob 1740 doop Sneek r.k. dg Jeltje Hendriks, Hendrik 1746 doop OpdeHeide dg Jan Hendriks en Sibbeltje 1747 dp Roodhuis met Hiltje Jacobs als doopgetuige. Naast deze kinderen hadden zij ws nog de kinderen Jurjen en Lieuwkje die we hiervoor als doopgetuige zagen.

Lijsbet Oeges is de dochter van Oege Romkes en Akke Pieters. Oege en Akke lieten in Bolsward 6 kinderen r.k. dopen te weten Lijsbet 1743 dg Hinke Wiebes, Antje 1745 dg Siurtie Franses, Wobbeltje 1746 dg Gooitske Wientses, Wintsen 1750 dg Oege Wintses, Pieter 1750 dg Pietje Oeges en Wobbeltje 1755 dg Siurtie Franses.

Hendrik Harmens geboren 1746 overlijdt in 1826 als 70-jarige in Bolsward. Bij zijn overlijden blijkt hij de achternaam Mulder te hebben. Wiebe Pieters Bakker en Hendrik Harmens Mulder, 2 ma-loze achternamen die op dit forum veelal weinig Stem hebben.

Hartelijke groeten, Ton
tondejong
 
Berichten: 251
Geregistreerd: Zaterdag 11 Mrt 2006 4:29 pm
Woonplaats: zeist

Berichtdoor Margreet Huisman » Zondag 20 Jan 2008 6:15 pm

Hoi Ton,

ik denk dat je dan zometeen wel 3 Ma's en 1 -ga te protesteren dan wel te jubelen krijgt .......
Persoonlijk had ik nog net het huwelijk Harmen-Lijsbeth, dus dank voor de aanvulling met kinderen,
maar dit is nieuw voor ons.

Naast deze kinderen hadden zij ws nog de kinderen Jurjen en Lieuwkje die we hiervoor als doopgetuige zagen.

Aangezien ik even andere bezigheden heb, kan ik het pas later uitgebreider bestuderen.
Ik denk dat Jurjen toeval is, hij komt ook voor bij door ons (ook) niet opgenomen Jan Harmens x Fetje Jelles, waar nog een Eelke en Ieke Harmens.
Eelke is nog weer van een hele andere Harmen Teekes, lijkt me.
En Lieuwkje van nog weer een andere Harmen Sjoerds.

groet margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5116
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

wiebe pieters te bolsward

Berichtdoor tondejong » Woensdag 23 Jan 2008 5:41 pm

Hallo Margreet en anderen,

Op nummer 28 van de kwartierstaat van mijn Groningse moeder prijkt een Jurjen Jans. Hij werd in 1762 in Nieuwe Compagnie geboren als zoon van Jan Dirks Swart en hij overleed in 1818 in Windeweer als Jurjen Mulder. Deze overgang van Swart naar Mulder is via het dossier "Ik zou wel eens willen weten ....." uiteindelijk toch is het dossier "Kwaitnait" beland.

Een Jurjen Harmens (Mulder) die ineens in Friesland opduikt prikkelt dan wel mijn nieuwsgierigheid. Dit temeer daar Margreet hem niet zomaar in de schoot van een degelijke r.k. familie lijkt te willen opnemen. Daarom nog even verder met de Mulders.

Ik start met Harmen Hendriks uit Terzool die 1739 Irnsum r.k. trouwt met Taedske Jacobs. Dit paar had 3 zekere kinderen en ik wilde er 2 afgeleide bijvoegen. Het gaat om:

1. Jacob Harmens gedoopt Sneek r.k. 1740. Jacob trouwt 1771 Bolsward r.k. met Joukje Hilles, Harmen Hendriks is er getuige bij. Jacob en Joukje laten 8 kinderen in Bolsward dopen. Joukje Hilles geboren 1748 is de dochter van Hille Gerrits en Antje Hotses. Dezen trouwden 1742 in Grouw en lieten 7 kinderen in Bolsward dopen.

2. Hendrik Harmens, zijn gegevens treft u in mijn vorige bericht aan.

3. Sibbeltje, gedoopt 1747 in Roodhuis, ik vond van haar verder geen harde gegevens.

4 Jurjen Harmens, het afgeleide kind, is in 1792 in Workum doopgetuige bij de doop van een zoon van broer (?) Hendrik Harmens. Deze Jurjen trouwde in 1786 als wees in Workum r.k. met Iemkje Joekes. Geen kinderen van dit paar gevonden. Jurjen Harmens trouwt 2 in 1801 te Sneek en Workum r.k. met Marijke van Dalen.

5. Lieuwkje Harmens, het tweede afgeleide kind, was in 1795 doopgetuige in Workum bij de doop van een kind van haar broer (?) Hendrik Harmens. Lieuwkje Harmens trouwt 1786 Workum r.k. met Siebren Baukes. Het paar laat jaren later 2 kinderen in Workum dopen namelijk Harmen 1797 en Bauke 1800 met Aaltje Arjens als doopgetuige.

Het lijkt mij dat Jurjen en Lieuwkje wat betreft plaats, tijd, geloof en namen goed in het gezin van Harmen Hendriks en Taedske Jacobs passen. Verwarring of vergissing, het kan echter zo voorkomen. Ik trof bijvoorbeeld een vrijwel identiek paar Jacob Harmens en Joukje aan (zie hiervoor bij 1). Dit paar trouwt 1761 te Sneek. Daarna lieten zij 1n 1769 dochter Pietje doopsgezind in Sneek dopen gevolgd door een Gerlofke 1772 en Sieuwke in 1776.

Hartelijke groeten, Ton
tondejong
 
Berichten: 251
Geregistreerd: Zaterdag 11 Mrt 2006 4:29 pm
Woonplaats: zeist

wiebe pieters te bolsward

Berichtdoor tondejong » Zaterdag 26 Jan 2008 6:16 pm

Hallo geduldige lezers,

Het lijkt erop dat Lieuwkje en Jurjen Harmens in het kader van de gezinshereniging voorlopig door de ballotagecommissie zijn gekomen. Aanleiding voor mij om nog even door te Mulderen. Wiebe Pieters raakt zo wel wat uit het zicht. Het Franse gezegde "reculer pour mieux sauter" ondersteunt echter dit uitwijken. Een paar stapjes terug doen om beter te kunnen springen. Ook bij de genealogie is dit vaak nuttig om van iets op de hoogte te komen.

Het basispaar bij de "Mulders" vormden Harmen Hendriks en Taedske Jacobs die in 1739 in Irnsum r.k. trouwden. Bij het huwelijk van hun zoon Hendrik met Lijsbet Oeges in 1770 in Bolsward waren Jacob en Christina Harmens de getuigen.

Jacob Harmens, de broer van Hendrik, kennen we wel. Christina Harmens, waarbij Christina een redelijk onderscheidende naam is, is de moeite van een nader onderzoekje waard.

Zoekend naar een goede Christina Harmens vind ik er 3. Namelijk:
I. Christina geboren 1732 te Harlingen als dochter van Harmen Hendriks en Jeltje Jans. Harmen en Jeltje, getrouwd 1731 Harlingen r.k. lieten 4 kinderen aldaar dopen, Christina, Doetje, Elisabeth en Hendrik. Als doopgetuigen traden op: Catharina Antoni, Dirk Hendriks, Ietje Athes, Hendrik Dirks en Maria Berends.
II. Christina geboren 1730 in Franeker als dochter van Harmen Harmens en Swaantje Alders. Harmen en Swaantje lieten 7 kinderen in Franeker dopen en wel: Christina, Harmen, Alardus, Fenne, Joannis, Marijke en Henricus. De doopgetuigen waren: Oeckie Bauwes, Jan Hermens, Jantie Jans, Dautie Pieters, Catharina Pieters en Ymke Ytses, die we nog als dochter van Ids Ruurds en echtegenote van Douwe Athes kennen.
III.Christina geboren 1726 te Franeker als dochter van Harmen Lucas en Geysken Hendriks. Dit paar liet 2 kinderen in Franeker dopen, Henricus in 1722 en Christina in 1726 dus. Doopgetuigen: Hendrik Lucas en Regina Dietert.

De Harmen Hendriks die in 1731 in Harlingen trouwt kan dezelfde zijn als de Harmen Hendriks die in 1739 in Irnsum trouwt. Christina Harmens die samen met Jacob in 1770 getuige is bij het huwelijk van Hendrik Harmens met Lijsbet Oeges lijkt een sterke schakel. Maar verdere kennis hierover voert mij niet verder met Wiebe Pieters c.s.. Dochter Elisabeth van Harmen Hendriks en Jeltje Jans geboren in 1735 vind ik interessanter. Op Elisabeth Harmens kom ik nog terug.

Hartelijke groeten, Ton
tondejong
 
Berichten: 251
Geregistreerd: Zaterdag 11 Mrt 2006 4:29 pm
Woonplaats: zeist

Berichtdoor Margreet Huisman » Zaterdag 26 Jan 2008 8:18 pm

Hoi Ton,

ik was ernstig afgeleid door andere vragen en daarom niet aan een reactie toegekomen.
Weet je, we weten wat meer van Hendrik Harmens en Jeltje Wobbes, de ouders van Harmen. x 1703 Poppingawier, en voor het doopboek Irnsum rk in 1715 begint Harmen en Elske. In het doopboek Lysbeth - Marijke en Antje.
Geen Lieuwkje en Jurjen daar, die zich lenen voor vernoeming.

Van Teetske Jacobs van Irnsum weten we niets, maar na het Sibbeltje voor haar kant zou je dan eerder een Jeltje oid verwachten.

Workum is een verschrikkelijke metropool, ze komen uit de hele provncie daarnaar toe.
En Harmen is niet bepaald zeldzaam.
Er wordt dus gewoon een Lieuwkje gedoopt in Workum.

Jurjen kwam ook voor bij andere Harmens.
Als hij daar ook broer is moeten die dan ook nog allemaal bij Harmen Hendriks ondergebracht ??

groet margreet
Margreet Huisman
 
Berichten: 5116
Geregistreerd: Zaterdag 10 Dec 2005 3:02 am

VorigeVolgende

Terug naar Algemeen / Algemien (genealogie)

Wie is er online?

Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten